Page 8 - magazin-június
P. 8

Időszerű kérdések      Balogh Eszter tűzoltó főtörzsőrmester
      „HINNI MAGUNKBAN


      ÉS A MUNKÁNKBAN”
         Ezt vallja Kontics Sándor tűzoltó százados, az Év tűzoltója miniszteri
         díj büszke Vas megyei birtokosa. Szent Flórián, a tüzes mesterségek, a

         tűzoltók és kéményseprők védőszentjének ünnepén a szombathelyi
         hivatásos tűzoltóság egyik szolgálatparancsnoka kiemelkedő szakmai
         munkájával kiérdemelte, hogy Magyarország belügyminisztere az Év

         tűzoltója címet adományozza neki.                                         a szombathelyi hivatásos tűz-
                                         oltó-parancsnokság szolgálat-
                                         parancsnoka. Munkája elisme-
                                         résért 2018-ban átvehette a
                                         Szombathely Közbiztonságá-
                                         ért-díjat, 2019. március 15-én
                                         pedig soron kívül tűzoltó szá-
                                         zadossá léptették elő. A tűzol-
                                         tótiszti átképző után 2018-ban
                                         a Nemzeti Közszolgálati Egye-
                                         tem iparbiztonsági szakán vég-
                                         zett, jelenleg az intézmény
                                         mesterképzésére jár, jövőre
                                         tesz záróvizsgát. A százados
                                         nős, két lánygyermek büszke
                                         édesapja.
                                          Pályája során folyamatosan
      Sanyi tűzoltó dinasztia tagja, hiszen annak ide-   kikérte édesapja szakmai tanácsát. Mint mondta:
      jén édesapja és testvére is a tüzes hivatást     „Nincs két egyforma eset, mindig az adott hely-
      választotta. Kiskorában is büszkeséggel tekintett  színen kell meghozni a helyes döntést. A tűzol-
      tűzoltó édesapjára, azonban először könyvelő-    tók legfőbb dolga, hogy segítsenek, amelyhez
      nek tanult, majd közgazdász-gazdálkodás sza-     magas szintű szakmai és gyakorlati ismeret
      kon szerzett diplomát. Ám ahogy mondani       szükséges.” Beszélgetésünk alkalmával is min-
      szokták, a „vér nem válik vízzé”, Sanyinak is a   den szavából kivehető volt, hogy élete a hivatá-
      szombathelyi tűzoltóság lett a második otthona.   sa. A csapatmunkát fontosnak tartja, amit mi
      2006 decemberében szerelt fel a Szombathelyi     sem mutat jobban, mint hogy minden beavatko-
      Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnok-     zás után egyfajta csoportterápiás jelleggel átbe-
      ság Tűzoltási és Műszaki Mentési Osztályán      szélik a történteket, meghallgatja a kollégák
      beosztott tűzoltóként, 2011-től rajparancsnok    javaslatait. Kontics Sándor vallja, hogy a közös
      lett, majd 2012-ben tisztté nevezték ki, ekkor lett munka hozza a sikert. A fiatal tűzoltók mentor-


   6                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13