Page 10 - magazin-július-augusztus
P. 10

Portré      Dojcsák Dávid c. tűzoltó százados
      MINDEN SZAKTERÜLETNEK


      MEGVAN A MAGA SZÉPSÉGE

        r. Szabó Péter tűzoltó alezredes, a Borsod-   hely, amelyet felajánlottak nekem. Egy darabig
      DAbaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavé-         nem akartam elfogadni, mert valahogy nem
      delmi Igazgatóság főügyeleti osztályvezetője     éreztem magaménak a dolgot, de végül csak
      több mint három évtizede húzott egyenruhát és    belevágtam. Az évek során több szakterületen
      azóta is büszkén viseli. Hivatásos pályáját 1988-  dolgoztam, különböző kihívásokkal találkoz-
      ban kezdte a megyei tűzoltó-parancsokságon      tam, azonban mindegyiket szerettem, beleértve
      tűzmegelőzési, majd személyügyi főelőadóként.    a jelenlegi beosztásomat és a velejáró feladatokat
      Néhány év múlva kinevezték a személyügyi osz-    is. Borsod-Abaúj-Zemplén megye méretéből,
      tály élére, pozícióját a katasztrófavédelmi rend-  infrastruktúrájából és ipari lefedettségéből adó-
      szer átalakítása, a megyei igazgatóságok meg-    dóan kiemelt fontosságú, hogy mind a három
      alakítása után is megtartotta. Vezetői tapasztala-  szolgálatot – a főügyeletit, a műveletirányítóit és
                                     a katasztrófavédelmi műveletit is –
                                     naprakészen és magas szakmai szin-
                                     ten tartsuk. Bármikor, a legváratla-
                                     nabb események során is hatékonyan
                                     kell beavatkoznunk, a felmerülő kihí-
                                     vásokat megfelelően kell kezelni.
                                     Célom az, hogy a beosztottaimból a
                                     legjobbat hozzam ki, amelyet rendsze-
                                     res  továbbképzésekkel,   havonta
                                     önképzéssel feldolgozható témák
                                     meghatározásával, szükség szerint
                                     napi tesztelésekkel, valamint az elvég-
                                     zett munka folyamatos elemzésével
                                     igyekszem elérni.” A szakmai felké-
                                     szültség fejlesztése mellett szabadide-
                             Fotók: Dojcsák Dávid  jében Péter a magyar borkultúrát is
                                ápolja a maga módján. Nem borászkodik,
      tait humán-, majd mentésszervezési területen     viszont mindig van otthon néhányszáz fajta
      szerezte, tudását 2010-től az igazgatóság helyet-  palackozott bora, főként magyar termelőktől, de
      tes vezetőjeként kamatoztatta. A hivatásos tűzol-  külföldi borok is színesítik a palettát. Szabó
      tó-parancsnokságok megalakításától kezdve a     Péter munkáját az idén a Borsod-Abaúj-
      miskolci katasztrófavédelmi kirendeltséget      Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díjjal ismer-
      vezette másfél éven keresztül, ezután került     ték el. A több mint két évtizede alapított díj
      jelenlegi beosztásába, amelyet immár hét éve lát   annak adományozható, aki a megye tűzvédel-
      el. „Harminckét év hosszú idő, de mintha teg-    mének és tűzbiztonságának megteremtése érde-
      nap kezdtem volna. Igazából véletlenszerűen     kében szolgálati feladatait hosszú időn át, kie-
      kerültem a szervezethez, de egyáltalán nem bán-   melkedő színvonalon végzi, vagy beavatkozásá-
      tam meg. Akkoriban a megyei tanácson dolgoz-     val, magatartásával kivívja az állampolgárok
      tam és megüresedett a tanácsi összekötőtiszti    elismerését.


   8                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15