Page 9 - magazin-július-augusztus
P. 9

Portré

     MINISZTERI ELISMERÉS


     A NYUGDÍJAS TÁBORNOKNAK

                               tanulmányok
                               befejezését kö-
                               vetően eljegyez-
                               te magát a tűz-
                               oltói hivatással.
                               1954. augusztus
                               7-én került a BM
                               Tűzrendészeti
                               Országos   Pa-
                               rancsnokság ál-
                               lományba. Befe-
                               jezve aktív spor-
                               tolói tevékenysé-
                               gét, a BM Sportosztály munkatársaként tevé-
                               kenykedett, majd 1957-től élete eggyé vált a tűz-
                               oltói hivatással, a tűzoltói szolgálattal. Volt a
                               fővárosban kerületi, majd országos parancsnok-
                               sági előadó, titkárságvezető. Később osztályve-
                               zetői, országos parancsnok-helyettesi feladato-
                               kat látott el. 1987. február elsejétől 1990. szep-
                               tember 30-ig, nyugállományba vonulásáig a tűz-
                               oltóság országos parancsnokaként teljesített
                               szolgálatot.

                                A belügyminiszter rendelete szerint a Köz
                                Szolgálatáért Érdemjelet azok kaphatják, akik
                                az irányítása alatt álló szerveknél dolgoznak, e
                     Fotók: BM OKF archívum
                                szervek munkáját segítik, illetve a helyi önkor-
       yolcvanötödik születésnapja alkalmából      mányzatok érdekében huzamos időn keresztül
     Njúnius 29-én dr. Pintér Sándor, Magyaror-      kimagasló tevékenységet végeznek. Az elis-
     szág belügyminisztere a Köz Szolgálatáért       merés arany, ezüst vagy bronz fokozatban
     Érdemjel arany fokozatát adományozta, és dr.     adományozható.
     Góra Zoltán   tűzoltó vezérőrnagy, a BM
     Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
     főigazgatója rőzsetőr ajándéktárgy elismerésben    A tábornok a nyugdíjas évek alatt sem sza-
     részesítette dr. Héra Attila nyugállományú tűz-   kadt el a tűzoltóságtól, 2012 áprilisáig aktív tagja
     oltó vezérőrnagyot, a BM Tűzoltóság Országos     volt a BM Országos Katasztrófavédelmi
     Parancsnok-ság volt országos parancsnokát.      Főigazgatóság Tűzvédelmi Tanácsadó Testüle-
      Dr. Héra Attila 1935. június 29-én született   tének.
     Szombathelyen. Fiatalon, már a középiskolai


                 2020. JÚLIUS-AUGUSZTUS                              7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14