Page 3 - magazin-április
P. 3

TAPASZTALATOKRA ÉPÍTVE BIZTONSÁGOS AZ ÚJRAKEZDÉS


    Bárhogy is húzza-halasztja az időjárás, a csillagászati tavasz már bekö- A tartalomból
    szöntött, és ezzel együtt az újrakezdés időszaka is. Az évszakok változá-
    sa kijelöli az emberek számára egy-egy időszak határát, kijelöli, hogy mit
    kell lezárni, befejezni, és mi az, amit elő kell készíteni, elkezdeni, hogy 2 Időszerű kérdések
    dolgaink lehetőleg békés mederben haladjanak tovább.
      Ha vége a télnek, akkor ez annyit jelent, hogy lassan lekapcsoljuk a
    fűtést, szélesre tárjuk az ablakokat, ajtókat, bátrabban merészkedünk a   Akikre büszkék vagyunk ..2
    szabadba, és elkezdjük a kerti munkát, de legelőször is: szemlét tartunk,
    számot vetünk, mi maradt, mit kell megjavítani, és mi az, amitől menthe- 4 Beavatkozások
    tetlenül meg kell válni.                           belülről
      Hivatalosan véget ért a fűtési szezon, ami szomorú statisztikát, és még
    szomorúbb emberi történeteket hagy most maga után, sok áldozatot
                                           Ágyukban tolva mentették
    követeltek a lakástüzek, szinte minden héten hírt adtunk arról, hogy még
                                           a betegeket ..........................4
    éberebbnek, még óvatosabbnak kell lennünk.
      Úgy tűnik, hogy az egész világ próbatétel előtt áll, egyszerre több    Autógumik égtek
    oldalról is érkezik valamilyen fenyegetés, eltűntek a megszokott hétköz-   Devecserben........................6
    napok, és sokan várnak valamilyen tanácsra, útmutatásra arra vonatko-    Nagyobb volt a füstje,
    zóan, hogy mit tegyenek, ha el akarják kerülni a bajt.            mint a lángja .......................7
      A katasztrófavédelem nem kisebb dologra vállalkozik, mint arra, hogy
                                           Tűz miatt ébresztették
    néhány esetben képes és tud is tanácsot adni, követendő példát mutatni,   a lakókat ..............................8
    jól bevált receptet nyújtani azokon a területeken, amelyeken kellő meny-
    nyiségű és mélységű tapasztalatot szerzett. Sajnos ezek a területek tűzzel, Egy családi házat sikerült
    balesetekkel, tragédiákkal vannak teli, de akad jó néhány olyan útmuta-   megmenteni ........................9
    tásunk is, amelyik a hagyományokból, emlékekből és tapasztalatokból
    táplálkozik, és örömteli, békés eredményhez vezet.         10    portré
      Megelőző figyelmeztetéseinkkel, kampányainkkal azt nyújtjuk azok-
    nak, aki hallgatnak ránk, amit a legjobban szeretnének elérni: biztonságos  „Tűzoltóparancsnokként
    körülményeket, kiszámíthatóságot, odafigyelést.               sem tudom elengedni
      E havi lapszámunkban több tűzeset és baleset krónikáján keresztül     a sugárcsövet”...................10
    igyekszünk megvilágítani azt, mit kell és lehet tenni annak érdekében,
                                           Karak, azaz
    hogy a balesetek elkerülhetőek, de legalábbis átvészelhetőek, túlélhetőek
                                           Bicskó főtörzs` ..................14
    legyenek. Arról is olvashatnak, hogy mi a feladatunk akkor, ha minden
    figyelmeztetés, óvintézkedés, elővigyázatosság ellenére bekövetkezik a    Mindig fejlődj! ..................17
    baj. Székesfehérváron például egy tűzeset miatt kórházi ágyban fekvő
    betegeket kellett biztonságba helyezni nagyon rövid idő alatt. A legelső és 18 Magazin
    legfontosabb feladat természetesen az életmentés volt, de nem kérdés, a
    tüzet is el kellett oltani, majd feltárni az okokat, levonni a tanulságokat, Amikor vonaton érkezett
    és az eredményeket, következtetéseket beépíteni a további gyakorlatba.    a segítség... ........................18 .
    Ebben az esetben két lángoló televízió okozta a tüzet, egy kórházi dolgo-
                                           A létrák királya..................20
    zónak esett baja, aki füstmérgezést szenvedett, amikor közbe akart lépni,
    hogy elhárítsa a nagyobb bajt.                        Kortalan hősiesség ...........22
      A Fejér megyei eset tanulságai már egy következő beavatkozás lépé-
    seibe fognak beépülni, egy teljesen új eseménynél a tűzoltók munkáját a
    most megszerzett tapasztalatok is segítik, ezek birtokában kell figyelniük
    a rendkívüli, eddig sohasem látott körülményekre.
      A beköszönő első mondatai az újrakezdésről szóltak, nos, a zárógon-
                                          Címlapunkon:
    dolat is ide kanyarodik vissza. Az újrakezdésnek is mindig van köze az
                                        Rossz állapotú kémény miatt
    elmúlt, lezárt dolgokhoz, és a mi feladatunk az, hogy azt őrizzük meg,
                                         ütött ki tűz március 29-én
    ami lényeges és fontos, és azt hagyjuk el, ami fölösleges vagy hiábavaló.
      Érdemes tehát mostani lapszámunkat is figyelmesen elolvasni, na és      Belecskán
    meghallgatni a katasztrófavédelem üzeneteit, tanácsait, mert azok valódi
    tapasztalatokból származnak, és nagy támogatást jelenthetnek akkor,
    amikor valamit újrakezdve igazán jól, biztonságosan akarunk elvégezni.    Fotó: Tamási ÖTP

                              A szerkesztőség
                                        www.katasztrofavedelem.hu

                       2021. ÁPRILIS                            1 1 1
   1   2   3   4   5   6   7   8