Page 7 - magazin-április
P. 7

Az első gépjárműfecskendőről a tűzoltók
     porral oltókkal és sugárfelszereléssel (a fali
     tűzcsapokhoz kapcsolható tömlőkkel és sugár-
     csővel), a további egységek mentési csoporto-
     kat alkotva rohantak fel az ötödik emeletre,
     ahol a liftelőtér után nyíló egyik folyosó-
     szárnyról sűrű füstképződést tapasztaltak. A
     kórház dolgozói elmondták, hogy az egyik
     kórteremben valami ég, a betegek többségét
     már kihozták, de a hátsó kórtermeknél még
     egy ápoló próbálja menteni a bent lévő betege-
     ket. Az egyre erősebb füst miatt a legfontosabb
     feladat az életmentés, a tűzzel és füsttel érin-
     tett folyosószárny kiürítése volt. Ormándy
                                                 Fotók: Fejér MKI
     Zoltán tűzoltó őrnagy további tűzoltóegysége-
     ket kért a helyszínre, ezért a műveletirányítási    Az összetett és gyors beavatkozásnak köszön-
     ügyelet Sárbogárdról és a pusztaszabolcsi      hetően a betegeknek nem esett baja, a tűz kelet-
     katasztrófavédelmi őrsről újabb gépjárműfecs-    kezése után rövid idő elteltével minden beteg
     kendőket riasztott a kórházhoz.           biztonságban volt. Az egységek kiérkezése előtt
      Az ötödik emeleten, a füsttelt érintett folyosó-  az egyik dolgozó, aki részt vett a kigyulladt
     szárny hátsó kórterménél lévő ápolót és a bete-   folyosórész kiürítésében és a mentésben, a füst
     geket a tűzoltók mentették ki, és az összes helyi-  belélegzése miatt könnyebben megsérült. A szel-
     séget kétszer kutatták át annak érdekében, hogy   lőztetés után az ötödik emelet kivételével min-
     meggyőződjenek róla, biztosan senki nem       den beteget visszatoltak a kórtermébe. A men-
     rekedt bent. Az átvizsgálás közben a tűz kiindu-   tésben és később a betegek visszahelyezésében
     lópontját is megtalálták, az egyik kórteremben    harminchét hivatásos tűzoltó vett részt. A tűz
     két televízió lángolt. A mennyezetre rögzített   keletkezési okát és körülményeit a katasztrófa-
     készülékek gyulladtak ki, azok leszakadtak a    védelem vizsgálja.
     padlóra, ahol tovább égtek. A lángokat porral
     oltókkal fojtották el a tűzoltók. Mindezzel pár-
     huzamosan a többi egység az ötödik emelet
     fölött húzódó négy szint füsttel érintett folyo-
     sószárnyát, és a negyedik emelet egy részét
     ürítette ki. A tűzoltók a kórházi dolgozókkal,
     rendőrökkel és katonákkal együttműködve
     összesen százhuszonnyolc beteget, többségü-
     ket betegágyukban tolva mentettek ki. Az ötö-
     dik emeletről a második emelet üres szárnyá-
     ba tolták át a betegeket, míg a többi szinten
     ideiglenesen a füsttel nem érintett liftelőterek-
     be helyezték el ágyukban fekve őket. A tűzzel
     érintett kórterem mennyezetét hőkamerával
     vizsgálták át a tűzoltók, további izzó részeket
     nem találtak.                       2021. ÁPRILIS                            5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12