Page 28 - magazin-december
P. 28

Magazin      Kósi Zsolt tűzoltó hadnagy
      TŰZKATASZTRÓFA RESZNEKEN

         Kilencven évvel ezelőtt borzalmas tűzvész pusztított a zalai kistelepü-

         lésen, Reszneken. A szlovén határhoz közeli faluban 1931 júliusának
         utolsó napjaiban száz gazdasági épület és harmincegy lakóház vált a
         lángok martalékává. A kiérkező tűzoltóknak addig soha nem látott
         pusztítással kellett szembenézniük úgy, hogy a körülmények sem vol-

         tak ideálisnak nevezhetők. Ennek ellenére szinte végkimerülésig küz-
         döttek, mire sikerült megfékezniük a tüzet. Az eset az országos sajtóban
         is nagy visszhangot kapott.      1931. július 28-án, kedden eleinte minden a meg-
      szokott mederben zajlott Reszneken, hiszen az
      emberek többsége az évszaknak megfelelően a
      földeken dolgozott. Délután egy óra tájban
      azonban riadalom lett úrrá a településen: ekkor
      érkeztek az első hírek az ingatlanjaiktól távol
      lévőkhöz, hogy tűz keletkezett a falu egyik végé-
      ben. Aznap ráadásul erősen szeles idő volt, emi-
      att sokan már sejtették, hogy a baj sokkal
      nagyobb lesz, mint azt az első jelek mutatták.
       A tűz keletkezésének körülményeit a későbbi
      vizsgálat úgy foglalta össze, hogy az minden
      valószínűség szerint a jegyzői lakás melletti tel-
      ken ütött ki, ahova korábban egy befűtött csép-
      lőgépet vontattak. Az ott tartózkodók figyelmez-
      tették a gépészt, hogy ne álljon közel a szalma-   ban. Csak viszonyításképpen: 1931-ben összesen
      kazlakhoz, mert az erős szél miatt akár egy     száznyolcvan lakóház volt Reszneken. A tűz
      kipattanó szikra is lángra lobbanthatja azt. A   keletkezését követő órákról így számolt be más-
      figyelmeztetés azonban nem hatott, a szikra     napi lapszámában a Budapesti Hírlap: „Közben
      pedig kipattant: fél óra elteltével pajták és lakó- a mezőkről kétségbeesve szaladtak be az embe-
      házak égtek máglyaként.               rek, az asszonyok sikoltoztak, a gyermekek sír-
       Az addigra már heves széllökések egyre      tak. Alig lehetett visszatartani némely embert
      tovább vitték a tüzet, és felsejlett az a borzalmas attól, hogy a közben életveszélyessé vált házba
      kép az emberekben, hogy gyakorlatilag az egész    be ne rohanjon. Némelyeket nem volt ki vissza-
      falu a lángok martalékává válik. A község      tartson. Ezek benyomultak az égő házakba, hogy
      főjegyzője éppen ezért nem tétlenkedett: telefo-   kimentsék értékesebb holmijukat. Többen súlyos
      non azonnal szólt a zalaegerszegi tűzoltóknak,    égési sebeket szenvedtek, főleg asszonyok…”
      és a környék falvainak összes tűzoltója a hely-     A tűz oltásához vonattal érkeztek meg a zala-
      színre sietett. El is kelt a segítség, hiszen a kora egerszegi tűzoltók, akik húsz környékbeli köz-
      délutáni órákra már ötven lakóház állt lángok-    ség önkénteseivel, valamint a határon túli, kebe-


   26                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32