Page 24 - magazin-december
P. 24

Magazin
       A száztizenkilencedik oldalon „Az őrségi     zetűek, s a szekrény ajtajának kinyitásakor kap-
      szolgálatról” olvashatunk ekképpen:         csolódik be a tűzjelző az áramkörbe.”
       „A tűz keletkezésének idejét nem lehet előre     Ugyanebben a fejezetben olvasható:
      megállapítani, ezért a tűzoltóságnak, vagy leg-     „Budapest székesfőváros állandó őrségi szol-
      alább egy részének készenléti szolgálatot kell    gálatot teljesít 1870. február 1-je óta. Létszáma: 8

                                                      Fotók: FKI


      tartani, hogy legyen leg-                         tiszt, 39 őrmester, 33 csőve-
      alább egy kis csapat, mely                        zető, 30 segédcsővezető,
      a tűzhöz vett jelzésre                          282 tűzoltó, és 48 kocsis,
      kiszállítja a szereket és                         összesen 440 fő. (…)
      megkezdje a működést                           Tisztek csupán a központi
      addig, ameddig a többi                          laktanyában vannak, a
      tűzoltók a tűzhöz érkez-                         kerületi őrségeket altisztek,
      nek.(…)”                                 őrmesterek vezetik. Tisztek
       Ide kapcsolódnak a                           szolgálata: 24 óráig ügyele-
      könyv százhatvanharma-                          tes tiszt, midőn is a lakta-
      dik oldalán olvasható,                          nyában tartózkodik s tűze-
      Budapest   székesfőváros                        setekhez kivonul; másik 24
      hivatásos tűzoltósága feje-                        órában tartalékos, midőn
      zetében leírtak, amelyek                         tűzvizsgálatra, avagy évi
      szerint:                                 tűzrendőri szemlére külde-
       „A tűzjelzésre a közpon-                        tik ki és színházi ügyeletet
      ti laktanyába bejutó telefo-                       teljesít; a harmadik 24 órára
      nokon kívül a tűzjelző állomá-                     szabad. Legénységi szolgálat:
      sok használtatnak, amelyek középületekben és     4 napi szolgálat után esik 1 szabadnap.”
      gyárakban vannak elhelyezve. A tűzjelző állo-     A könyvben az összes korabeli tűzoltóság
      mások végpontja valamely legközelebbi őrségen    bemutatkozik, a lapokat az „Összevont gyakorla-
      van s így a tűzjelzés esetén a legközelebbi őrség  ti szabályzat” fényképpel illusztrált leírása zárja,
      nyer értesítést. A tűzjelzők automatikus szerke-   ami a mai szerelési szabályzatnak felel meg.


   22                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29