Page 25 - magazin-december
P. 25

Dojcsák Dávid c. tűzoltó százados

     SIKERÜLT, GYŐZTÜNK!

        ipari tevékenységet folytató gazdálkodó    vizsgálták, milyen eszközök és anyagok szüksé-
     Azszervezetek, valamint a veszélyes anya-      gesek a mobil oltási eljáráshoz. Ezen kívül folya-
     gokkal foglalkozó üzemek száma folyamatosan     matosan törekedtek arra, hogy a tűzoltók és az
     emelkedik országszerte. A szigorú engedélyezé-    érintett szakemberek gyakorlatot szerezzenek
     si, létesítési és működési szabályok, illetve a leg- egy esetleges tűz sikeres felszámolásában. A
     modernebb technológiai megoldások ellenére      kísérlet 1973 októberében zárult egy hatvanezer
     szinte minden évben előfordul egy-egy jelentő-    köbméteres tartály védőgödrében végrehajtott
     sebb ipari jellegű káreset, amelynek a kezelésé-   oltással, ahol nyolcezer négyzetméteren égett az
     hez főfoglalkozású létesítményi és hivatásos     olaj. Az ott nyert tapasztalatok alapján már meg
     tűzoltók összefogása szük-
     séges.
      Régebben sem volt ez
     másképp. A veszélyes üze-
     mek az adott kor műszaki
     és biztonsági követelmé-
     nyeinek megfelelően, ala-
     pos előkészítő munka és
     tervezés után épülhettek
     meg. 1972-ben arról döntöt-
     tek, hogy a Barátság II. olaj-
     vezetéken érkező kőolaj fel-
     dolgozására korszerű kő-
     olaj-finomító, az előállított
     termékek tárolására pedig
     gazdaságos és biztonságos
     tároló épüljön Lenin-város-
     ban (ma Tiszaújváros). A
     beruházó és tervező szak-
     emberek keleti és nyugati
     országokban egyaránt tanul-
     mányozták a lehetséges megoldásokat. Célként     lehetett határozni, hogy milyen tűzoltótechnika,
     tűzték ki, hogy minél kisebb területen minél     oltóanyag álljon rendelkezésre, és elkészülhetett
     nagyobb mennyiségű olajterméket tárolhassa-     a speciális tűzivízrendszer is.
     nak. Az elképzelést csak kétféle módon, a tartá-    Tíz év sem telt el és már nem kísérleti körül-
     lyok méretének növelésével és a köztük lévő     mények között, hanem élesben kellett szembe-
     távolság csökkentésével lehetett megvalósítani,   nézniük a tűzoltóknak a lángokkal. 1982. június
     azonban ez kihatással volt az oltóberendezések    9-én délután tűz keletkezett a Tiszai Kőolajipari
     tervezésére is. A körülményeket figyelembe véve   Vállalat tartályparkjában. A legnagyobb, azaz a
     a tartályokra úgynevezett félstabil habbal oltót   hatvanezer köbméteres tartály védőgödre,
     terveztek, a védőgödrök oltására pedig mobil     később a tartály körgyűrűje is égett. A tárolóban
     habbal oltó eszközöket határoztak meg. Ezek     egyharmadig állt a kőolaj az esemény bekövet-
     után kísérletsorozat indult, amelynek során azt   kezésekor, ez hatméteres folyadékszintet jelen-


                     2021. DECEMBER                             23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30