Page 23 - magazin-december
P. 23

Kisdi Máté tűzoltó százados
     VAJON LESZNEK-E UTÓDAINKNAK


     ÖRÖKSÉG RELIKVIÁIK?

        Örökségből került hozzánk, karácsonyi ajándékként. Piros, kis könyv,
        bibliofil papír, számozott oldalak. A borítóján egy évszám, 1914, és a

        cím: „Tűzoltók évkönyve”. Dr. Vass János szerkesztette, I. évfolyam,
        vélhetően első szám. Ahogy a harmadik oldalon olvasható:
        „Legcélszerűbb jutalomkönyv működő tagok részére.” – talán pont
        karácsonyra…     Sok év nyomot hagyott benne. Hiányoznak a 17.     „Hogy pedig a gyárvizsgálatok foganatosítá-
     oldaltól az 57. oldalig terjedő lapok. Így is sok  sa alkalmával fontos szempontok ne kerüljék el
     izgalmas részletet lehet megtudni a több mint
     száz évvel ezelőtti, akkor friss, új kiadványból.
     Milyen örökséget hagyott ránk e könyv?
      Az első oldalakon naptár található, havi, napi
     bontásban jegyzetelési lehetőséggel, névnapok-
     kal, ünnepnapokkal. A következő oldalakon a
     magyar „tűzoltásügy” vezéreiről olvasható írás.
     Így emlékezik meg az évkönyv a tűzoltás jeles
     alakjáról, Breuer Szilárdról:
      „Nemes Breuer Szilárd 1863. február 16-án,
     Gölnicbányán (Szlovákia - a szerk.) született. A
     tűzoltó eszme szolgálatába 1881. év április 13-án
     lépett, mint önkéntes tűzoltó. 1883. évben szol-
     gálatvezető tiszt, következő évben szakaszpa-
     rancsnok lett. 1885-ben lépett a székesfővárosi   a figyelmünket és, hogy az előző vizsgálataink
     hívatásos tűzoltóság szolgálatába, mint műszaki   eredménye is mindig szemünk előtt legyen, leg-
     díjnok, még ugyanebben az évben véglegesített    célszerűbb, ha a vizsgálathoz mozgó kartonla-
     segédtiszt. 1912. év május 30-án pedig a székes-   pokat használunk…”
     főváros tanácsa egyhangú választással parancs-     A könyv mintát mellékel egyebek mellett
     nokká léptette elő. Ezen állásokban háromezer-    ezekről:
     nél több oltásban vett részt, legnagyobb részüket  l Miként van előkészítve a gyárban a felügyelet
     ő is vezette. Mint tűzoltó vezénylőt a gyakorlott-  és a tűzjelzés?
     ság és mély elméleti tudás mellett az éleslátás,   l Minő vízszerzési források vannak a gyárban?
     okos megfontolás és hidegvérű nyugodtság jel-    l Van-e tűzoltóság és hány tagból áll?
     lemzik. 1888-ban a Hengermalom égése után a     l Minő világítás van a gyárban és szakszerű-e
     városi tanács királyi kitüntetésre terjesztette   annak szerelése?
     fel.”                        l Minő tűzoltóeszközök vannak a gyárban?
      A könyv a korabeli tűzmegelőzési szakterü-     l Gyár építkezésének karaktere?
     letnek is tanáccsal szolgál.             l Távolság a központi tűzoltó-laktanyától?


                     2021. DECEMBER                             21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28