Page 12 - magazin-február
P. 12

Portré      Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy
      MINDENE A TŰZOLTÓSÁG
         Több mint harminckét év szolgálat, kimagasló szakmai tudás és hiva-

         tástudat áll a főigazgatói elismerés mögött, amelyet Kruppi István tűz-
         oltó alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
         Igazgatóság főügyeleti osztályvezetője vett át január végén: ő lett az Év

         tisztje az ügyeletesi feladatokat ellátók kategóriájában.


      Kruppi István 1990 elején került a               nyeket ért el. Szoros kapcsolatot ápol
      nyíregyházi tűzoltóságra beosztott               a térségbeli önkéntes szervezetekkel,
      tűzoltóként. A beavatkozói és irányí-              tűzoltóságokkal, a személyi állo-
      tói beosztásokban szerzett tapasztala-             mánnyal. Az önkéntes segítségnyúj-
      ta birtokában 1997-től látott el tűzol-             tás elkötelezett híve. Vezetője a Nyír
      tási és műszaki mentési osztályveze-              Önkéntes Mentőszervezetnek. Szak-
      tői feladatot. Felkészültsége és ráter-             területi vezetőként a megyét érintő
      mettsége alapján 2012. április elsejei             jelentősebb események kezelését a
      hatállyal kinevezték a megyei főügye-              műveletirányítási feladatok koordi-
      leti osztály vezetőjévé. Önmagával és              nációjával segíti, munkájával hozzá-
      beosztottaival szemben is magas elvá-              járul a katasztrófavédelmi műveletek
                                      hatékony végrehajtásához, a megye
                                       közbiztonságának fenntartásához,
                                       javításához. Az alezredes az elmúlt
                                       évtizedekben több magasabb riasz-
                                       tási fokozatú tűzesetnél volt tűzol-
                                       tásvezető, és ha lehetősége van,
                                       segíti, helyettesíti beosztottait,
                                       katasztrófavédelmi műveleti szol-
                                       gálati feladatokat is ellát.
                                        Tavaly augusztus elsején jelentős
                                       károkat okozó vihar érte el
                                       Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét,
                                       csaknem száz ingatlanban esett kár,
                                       a kidőlt fák fennakadásokat okoz-
                                       tak a közlekedésben, valamint az
                 Fotók: Rutkai-Dér Vivien, Szabolcs-Szatmár-Bereg MKI archívum, Szőke Péter
                                     áramszolgáltatásban. Kruppi István
      rásokat támaszt. Megszerzett tudását, kimagasló   vezetői tevékenységének is köszönhetően más-
      szervezőkészségét sikeresen alkalmazta például    nap reggelre ötszázharmincnégy helyszínen volt
      a 2001-es beregi árvízi védekezésnél, majd az    sikeres a beavatkozás, és kaptak segítséget az
      újjáépítési feladatoknál, valamint a 2006-os     állampolgárok. Az alezredes vallja, hogy elhiva-
      tiszadobi, a 2010-es borsodi és a 2013-as dunai   tottság és szerető család nélkül mit sem ér az
      árvízi védekezésnél.                 élet. Kruppi István pedig tudja, miről beszél,
       Az alezredes az állomány képzésében, az      hiszen házas, és három felnőtt gyermek édesap-
      utánpótlás-nevelésben is kiemelkedő eredmé-     ja.


   10                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17