Page 9 - magazin-február
P. 9

Horváth Nikolett Csilla tűzoltó törzsőrmester
     A POLGÁRI VÉDELEM NAGYÁGYÚJA

        Domján Gábor tűzoltó alezredes polgári védelmi kategóriában az Év
        tisztje 2021-ben. Több mint húsz éve áll helyt hivatásában rendületle-

        nül, példamutató módon, emellett kollégái felé is mindig nyitott, barát-
        ságos – vagyis ott segít, ahol tud.


     Környezetmérnöki    diplomáját                 hajnalán. Kezdetektől tagja a
     Baján, a vízügyi főiskolán szerez-                HUSZÁR     mentőszervezetnek,
     te. „A korábbi tanulmányaimat,                  rendszeresen részt vesz annak
     szakmai ismereteimet jól tudtam                  gyakorlatain, vezetési feladatokat
     használni a polgári védelmi tevé-                 látva el. A szervezet 2021-ben részt
     kenység szerteágazó területein. A                 vett a SIQUAKE2021 elnevezésű
     tervezés-szervezés mellett szak-                 nemzetközi földrengés városi
     mai élményt jelentett az éles hely-                kutatás-mentési    gyakorlaton
     zetekben való helytállás éppúgy,                 Szlovéniában, ahol az alezredes
     mint a gyakorlatok jelentette kihí-                mentori feladatokat végzett.
     vás.” – mesélte az alezredes. Gábor                Gábor szívügyének tekinti az
     2011 óta tevékenykedik polgári védelmi főfel-    önkéntesek támogatását is – munkájának
     ügyelőként a Baranya Megyei Katasztrófavédel-    köszönhetően Baranya megyében jelenleg több
     mi Igazgatóságon, az évek alatt folyamatosan     mint száz önkéntes mentőszervezet működik
     bővítve tudását bel- és külföldi képzések, illetve  több mint ezerfős tagsággal. „Munkáját kiemel-
     gyakorlatok alkalmával. Legyen szó földrengés    kedő szervezőkészsége és elhivatottsága jellem-
     utáni kutatás-mentésről vagy árvízvédelemről,    zi, amely nélkülözhetetlen az önkéntes rendszer
     az alezredes mindig ugyanazzal a lelkesedéssel    fejlesztésében.” – mondta róla Mácsai Antal tűz-
     és profizmussal áll a feladatok elé, mint pályája  oltó ezredes, megyei igazgató. Ezt mi sem bizo-
                                     nyítja jobban, mint az, hogy tavaly
                   Fotók: Szőke Péter, Horváth Nikolett Csilla, Domján Gábor archívum
                                      nyáron, amikor Sellye térségét
                                      jégverés sújtotta, Gábor is részt
                                      vett a károk napokig húzódó fel-
                                      számolásának irányításában.
                                        „Törekszem arra, hogy vala-
                                      mennyi munkatársaimmal jól
                                      együtt tudjak működni, sokukkal
                                      baráti kapcsolatba is kerültem. A
                                      szakterületen dolgozó kollégáim-
                                      ból sikerült egymásért kiálló, köl-
                                      csönösen támogató közösséget
                                      formálni, amelynek köszönhetően
                                      képesek vagyunk a kihívásoknak
                                      megfelelni, proaktív, újító elkép-
                                      zeléseinket megvalósítani.”                      2022. FEBRUÁR                             7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14