Page 4 - magazin-február
P. 4

Portré      Csámpai Attila tűzoltó százados
      AZ ÉV LEGJOBBJA
         A Szigetszentmiklósi Járásban hat város és három község, a Ráckevei
         járásban egy város, két nagyközség és nyolc község több mint száz-
         negyvenhatezer lakosának védelmét látja el az Év hivatásos tűzoltó-

         parancsnoksága.

      A szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltó-                 lózatot is fejlesztik. A sziget-
      parancsnokság a Pest Megyei Kataszt-                  szentmiklósiak   működési
      rófavédelmi Igazgatóság Érd Kataszt-                  területén egy felső, három
      rófavédelmi Kirendeltség közvetlen                   alsó küszöbértékű és nyolc
      szakmai irányítása alatt végzi a tevé-                 súlyoskáresemény-elhárítási
      kenységét. Elsődleges működési terüle-                 tervvel rendelkező gazdálko-
      téhez tizenkilenc, illetékességi területé-               dó szervezet talál-ható.
      hez egy település tartozik.                        2021-ben hatszázkilenc-
       Területükön található az M0-ás autó-                 venhét riasztás érkezett a tűz-
      út, az 51-es főút egy szakasza, áthalad                oltó-parancsnokságra, ebből
      rajta a Budapest-Kelebia közötti nemzetközi vas-   háromszáznyolcvanháromszor      tűzesethez,
      útvonal, vannak a körzetükben sport célú repü-    háromszáztizennégy alkalommal pedig műszaki
      lőterek, plusz ott folyik a Duna, emellett bánya-  mentéshez riasztották a szigetszentmiklósi tűz-
                                      oltókat. A beavatkozások jelentős
                                       részét a szabadtéri tüzek, az otthon
                                       jellegű környezetet érintő tűzese-
                                       tek, a közlekedési balesetek és a
                                       viharkárok felszámolása tette ki.
                                        A szigetszentmiklósi hivatásos
                                       tűzoltó-parancsnokság hat önkén-
                                       tes tűzoltó egyesület, valamint egy
                                       önkormányzati tűzoltó-parancs-
                                       nokság   szakmai   felügyeletét
                                       látja el.
                                        A parancsnokság létszáma sta-
                                       bil, az állományt szakmaiasság, jó
                                       hozzáállás és elhivatottság jellem-
                                       zi, a tűzoltóságon külön hangsúlyt
                                       fektetnek a folyamatos tanulásra és
                                       az önképzésre. Az elmúlt évben
                               Fotók: Szőke Péter
                                      jelentős szerepet kapott a beavatkozó
      tavak, többhektáros mezőgazdasági, erdős terü-    állomány egészségének és fizikai állóképességé-
      letek, ipari parkok, bevásárló- és logisztikai köz- nek szinten tartása és fejlesztése, ami a hosszan-
      pontok, valamint veszélyes anyagokkal foglal-    tartó igénybevétel és a pandémia miatt különö-
      kozó létesítmények befolyásolják a kárfelszámo-   sen fontos. Több kiemelt sport- és szakmai ren-
      lási tevékenységüket. A térségben egyre erősebb   dezvényen vettek részt, ezeken kiemelkedő
      az ipari tevékenység, amelynek nyomán az úthá-    helyezéseket értek el.


   2                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9