Page 5 - magazin-február
P. 5

Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy
     KELET VÉDELMEZŐJE

        Az ország legkeletibb katasztrófavédelmi őrse naponta hét fővel, egy
        gépjárműfecskendővel és egy vízszállító gépjárművel vigyázza a
        működési területén élők biztonságát. 2021-ben a záhonyi nyerte el az
        Év katasztrófavédelmi őrse megtisztelő címet.     A záhonyi tűzoltóság 2020-ban jegyezte centená-   nyékbeli sportversenyeknek, települési rendez-
     riumát, katasztrófavédelmi őrsként pedig 2012.    vényeknek, gyermeknapoknak. A székhelyükön
     április elsején kezdte meg mentő tűzvédelmi fel-   működő szakközépiskola diákjai közül sokan
     adatainak ellátását a kisvárdai hivatásos tűzoltó-  teljesítik náluk a közösségi szolgálatot, a rend-
     parancsnokság működési területén. Az elmúlt     védelmi szakirányos tanulók pedig a harmincöt
     esztendő  százharminc   katasztrófavédelmi    órás ifjúsági tűzoltó tanfolyamot. A város óvo-
     műveletet hozott a záhonyi hivatásos tűzoltók-    dás és általános iskolás gyermekei rendszeresen
     nak. Harmincnégyszer tűzesethez, hat-                       részt vesznek az
     vankétszer műszaki mentés miatt                          őrs nyílt napjain,
     vonultak. A térség legjelentősebb kocká-                      amelyeken megis-
     zati tényezőit a veszélyes üzemek, az ár-                     merkedhetnek a
     és belvízveszély, a vasúti átrakó és -ten-                     tűzoltók gépjár-
     gelyátszerelő, valamint a rendező pálya-                      műveivel, felsze-
     udvarok és a közúti határátkelőhelyen                       reléseivel, bepil-
     jelentkező kamionforgalom jelentik. Az                       lanthatnak min-
     őrs állománya kiemelkedő munkát                          dennapi életükbe.
     végez. Mind fizikailag, mind szakmai-
     lag felkészült a helyi sajátosságokból, a
     megélénkült közúti áruszállítás-        Fotók: Szabolcs-Szatmár-Bereg MKI archívum, Szőke Péter
     ból, azon belül is a veszélyes
     anyagok szállításából, a területi
     elhelyezkedésből, a szélsőséges
     időjárási tényezők következmé-
     nyeiből fakadó események fel-
     számolására. Emellett az őrs
     parancsnoka, valamint a járás
     katasztrófavédelmi megbízottja
     rendszeresen képzi és felkészíti
     a polgári védelmi szervezeteket,
     közbiztonsági re-ferenseket, a
     pedagógusokat, valamint az ifjú-
     ságot.
      A záhonyi hivatásos tűzoltók
     nem csak klasszikus tűzoltói fel-
     adatokat látnak el, az állomány
     aktív résztvevője a helyi és kör-


                      2022. FEBRUÁR                             3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10