Page 3 - magazin-február
P. 3

MIRŐL ISMERHETŐ FEL A KIVÁLÓSÁG?

                                       A tartalomból

    Februári lapszámunk legnagyobbrészt azokat a kollégákat mutatja
    be, akik eredményeik, hétköznapi munkájuk, minden részletre
    kiterjedő figyelmük, alaposságuk révén kiemelkednek az állo-      2   Portré
    mányból.
      Ezek az emberek nemcsak a munkájukból adódó feladataikat         Elismerések az év elején....2
    teljesítik megbízható pontossággal, hanem azon túl is teljesítenek,
    kezdeményeznek, összetett módon gondolkodnak, másokat is jóra    18    Beavatkozások
    ösztönöznek, mindemellett megvan az a képességük, hogy az aka-        belülről
    dályokat is inkább kihívásnak, semmint nehézségnek tekintsék.
      A kulcs a szemléletben van, éppen a fent említett látásmódban.      Hatalmas lángokkal égett
                                           egy fatelep Türjén ............18
    Abban kiválóak ezek az emberek, hogy megtorpanás és megfuta-
    modás helyett képesek erőt összpontosítani, jól rangsorolni, és       Műhely gyulladt ki
    megkeresni azokat a társakat, akikkel összefogva legyőzhetik a sok-     a megyeszékhelyen ..........19
    szor legyőzhetetlennek hitt nehézséget.                   Házakat veszélyeztetett a
      Nem véletlen, hogy valamennyien azt állítják, sikerük nem az ő      nádastűz ...........................20
    kizárólagos érdemük, az általuk felmutatott eredmények egy csa-       Okok és okozatok ............21
    pat munkáját dicsérik. Azt vallják, támogatás és biztatás nélkül ők
    maguk is esendőek.
      Ezeket az embereket azért is érdemes, sőt fontos bemutatnunk,  22    A hónap
    mert ők maguk sohasem kérkednének, hivalkodnának azzal, amire        beavatkozásai
    mi nagyon is büszkék vagyunk. A kiválóság egyik ismérve ugyanis
                                           .............................................22
    a szerénység. Bár az újságban publikált fotókon boldogan tartják a
    kezükben a frissen kapott elismerést, a legutolsó pillanatig nem hit-
    ték, hogy éppen őket találják majd arra érdemesnek.         23    Portré
      Ha megkérdezzük a lap hasábjain bemutatkozó embereket,
    mindegyiküknek kész válasza van arra, hogy mi foglalkoztatja őket      Együtt tűzön-vízen át......23
    most, milyen feladatlistát forgatnak a fejükben, milyen terveik van-
    nak a közép és hosszú távú jövőre nézve, és azt is tudják, hozzáve-
    tőleg mi ezeknek az ütemezése. Természetesen ezek nem kőbevé-    24    Magazin
    sett dolgok, de jó irányt mutatnak, és egy percre sem hagyják tétle-     A tűzoltó,
    nül a terv kiagyalóját.                           aki elűzi a telet  ...............24
      A kiválóság sokadik ismérve ugyanis a cselekvés. A tétlenség, a
    dolgok halogatása ismeretlen dolog számukra éppúgy, mint a
    katasztrófavédelem szervezetében. Hiszen mindig történik valami,
    mindig van feladat, mindig vannak leküzdendő akadályok. És ter-
    mészetesen kész tervek is vannak, ezek elengedhetetlenek a meg-
    annyi bizonytalanság közepette.
      Februári lapszámunk fókuszában tehát szervezetünk színe-java
    áll, és csupán az újság terjedelmi korlátai jelentik az akadályát
    annak, hogy még több kollégát állítsunk példaként nemcsak az
    állomány, hanem valamennyi érdeklődő magyar ember elé.
      Végül, megválaszolva a címben föltett kérdést, azt mondhatjuk,
    hogy a kiválóság ismérve a szerénység, a jóra való képesség, a cse-     Címlapunkon:
    lekvés, a csapat motiválása, a tervek készítése és az azokhoz szük- Ezerkétszáz négyzetméteres üzem-
    séges erő mozgósítása.                         csarnok gyulladt ki január 19-én
      Biztosak lehetünk benne, hogy ezekre nemcsak most, hanem        a Zala megyei Türjén.
    egész évben jó példákat tudunk bemutatni magazinunkban.
                                            Fotó: Kósi Zsolt
                                         tűzoltó hadnagy – Zala MKI
                             A szerkesztőség    www.katasztrofavedelem.hu


                      2022. FEBRUÁR                             1 1 1 1
   1   2   3   4   5   6   7   8