Page 7 - magazin-február
P. 7

Ruskáné Takács Anita tűzoltó százados
     LŐVÉR – AZ ÉV ÖNKÉNTES


     MENTŐSZERVEZETE

        A Soproni járás katasztrófák elleni védelmére 2013-ban alakult meg az
        önkéntesekből álló Lővér árási mentőszervezet. A tagok 2014-ben rend-

        szerbeállító és minősítő, majd 2018-ban újraminősítő gyakorlaton bizo-
        nyították, hogy alapvető vízkárelhárításra alkalmasak. 2021-ben pedig
        a tavalyi teljesítményük alapján kiérdemelték az Év önkéntes mentő-

        szervezete címet.


     A szervezet tagjai között a Sopron                    tőtlenítési   feladatokat
     környéki községek önkéntes tűzol-                     végeztek, valamint igye-
     tói, polgárőr egyesületi tagok, a                     keztek a rászorulók min-
     Máltai Szeretetszolgálat, a járási                    dennapi életét megkönnyí-
     hivatal és a meteorológiai szolgálat                   teni, például étel- és
     önkéntesei is megtalálhatóak. A                     gyógyszer szállítással, be-
     Lővér tagszervezetei nemcsak a                      vásárlással, idősek egész-
     rendkívüli időjárás okozta károk fel-                   ségügyi intézménybe törté-
     számolásában, hanem tűzoltási és                     nő szállításával. A men-
     műszaki mentési feladatokban is                      tőcsapat az elsők között
     támogatják a hivatásos tűzoltók                      jelentkezett más megyék
     munkáját, 2021-ben negyvennyolc                      megsegítésére, amikor a
     alkalommal vettek részt káresemé-                     viharos szél több települé-
     nyek felszámolásában. Ott voltak                     sen hatalmas károkat oko-
     március 24-én Sopronban, az Ágfal-                    zott:  júniusban  kilenc
     vi úton egy raktárépület tüzénél,                     kadarkúti ház sérült tető-
     ahol laktanyaszolgálatot láttak el és                   szerkezetét állították hely-
     a helyszínen is kaptak feladatot,                     re, júliusban Sellyén két
     vagy május 14-én a 84-es és az M85-                    súlyosan megrongálódott
     ös főút keleti csomópontjában is,                     tetőt fóliáztak, léceztek és
     ahol egy balesetes kamionnál segí-                    cserepeztek négy-négyfős
     tettek a szétszóródott rakományt                     csoportban.
     összegyűjteni   és   átrakodni.                     A Lővér egyesületei jól
     Augusztus elején a környékbeli                      használják ki a pályázat
     viharok, decemberben pedig a hava-                    adta lehetőségeket és az
     zás és vihar okozta károk felszámo-                    egyéb rendelkezésre álló
     lásánál működtek közre. A COVID-19 járvány     erőforrásokat. A káresemények felszámolása
     megjelenése óta a mentőszervezet tagjai még     során kiemelkedően helytálltak, példát mutatva
     erősebben segítik a területükön lévő állampolgá-   ezzel a megye többi mentőszervezetének. A járás
     rok életét. A lakosság biztonsága, a járvány terje- biztonsága erősödött a mentőszervezet megjele-
     désének lassítása érdekében mentesítési és fer-   nésével.    Fotók: Szőke Péter, Ruskáné Takács Anita, Lővér mentőszervezet


                      2022. FEBRUÁR                             5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12