Page 14 - magazin-szeptember
P. 14

Portré      Ruskáné Takács Anita tűzoltó százados
      HARMINCÖT ÉVE A HAZA


      ÉS A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN

         ent László-nap alkalmából ünnepi dísz-     se nagyon szép kihívás és folyamatos munkát
      Szközgyűlést tartottak a győri városházán,      igényel, hiszen a gyerekek továbbtanulnak, a
      ahol átadták a Szent László                      csapatok kicserélődnek, újabb
      érmeket is. Ezt az idén négyen                    és újabb gyerekeket kell meg-
      érdemelték ki, köztük volt                      szólítani. Be kell vonni őket az
      Csepi László tűzoltó ezredes, a                    önkéntesek munkájába, ráven-
      győri katasztrófavédelmi ki-                     ni őket arra, hogy saját környe-
      rendeltség polgári védelmi fel-                    zetük megóvása, annak isme-
      ügyelője is, aki a katasztrófavé-                   rete, a másokon segítés fonto-
      delem területén végzett több                     sabb legyen számukra, mint a
      évtizedes elhivatott munkája,                     számítógépes játékok. Szeren-
      az ukrán menekültek ellátása                     csére mindig vannak érdeklő-
      során tanúsított helytállása,                     dő gyerekek, akik később kö-
      valamint Győr város épített értékeinek bemuta-    zépiskolásként tábori segítőként is helytállnak,
      tása terén végzett kimagasló tevékenysége elis-   vagy éppen nálunk töltik a közösségi szolgálatu-
      meréseként kapta meg a díjat. Az elismerés     kat. Nemcsak itthon, hanem külföldön is indu-
      apropóján kérdeztük a mögötte álló évtize-      lunk a gyerekekkel katasztrófavédelmi verse-
      dekről.                       nyeken, tizenöt éve sikerrel veszünk részt az
      l   A katonaság után, lassan                   Osztrák Polgári Védelmi Szö-vet-
      harmincöt éve, 1987. október 15-                   ség Safety Tour versenyén, ame-
      én kezdtem el a munkámat az                     lyen három alkalommal orszá-
      akkori polgári védelmi parancs-                   gos első helyet tudtunk szerezni.
      nokságon, még civilként. A                     Nyaranta polgári védelmi, rend-
      lakosság tájékoztatása, veszély-                   védelmi  tábort  szervezünk
      helyzetekre való felkészítése, a                   Győrújbaráton. Az idei már a
      gyerekek képzése volt a felada-                   huszonhatodik volt. Az ott tábo-
      tom. 2000-ben lettem hivatásos,                   rozók nagy része visszatérő fia-
      három év mosonmagyaróvári                      tal, hiszen akik belekóstolnak az
      szolgálat következett polgári                    itteni programokba,    kézbe
      védelmi   kirendeltségvezető-                   veszik a fegyvereket, búvárkod-
      ként,  majd   visszakerültem                   nak, homokzsákból építenek
      Győrbe, szintén ebbe a beosztás-                   gátat, vagy kipróbálják a tűzol-
      ba, és azóta is itt dolgozom,                    tást, szívesen visszatérnek a
      jelenleg a győri katasztrófavé-                   következő nyáron is.
      delmi  kirendeltség  polgári                    A fiatalok mellett az elmúlt é-
      védelmi felügyelőjeként.                      vekben a pedagógusoknak is szer-
      l  Milyen feladatok adódtak az elmúlt harmincöt év veztünk akkreditált képzést katasztrófavédelmi
      alatt?                        ismeretekből, a megye legtöbb általános iskolájá-
      l   Az ifjúsági katasztrófavédelmi versenyek    ból érkeztek érdeklődők. Ők az itt tanultakat kol-
      szervezése és lebonyolítása, az ifjúság felkészíté- légáiknak és a gyerekeknek is továbbadják.


   12                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19