Page 15 - magazin-szeptember
P. 15

A felkészítések mellett alapvető feladataim    amelyen a fiataloknak és a nyugdíjasoknak egy
     közé tartozik az árvízi helyzetekben való véde-   díszletlakás felhasználásával megmutathatjuk,
     kezés. Részt vettem a 2001-es tiszai, majd 2002-   mi történik szén-monoxid-mérgezés alkalmával.
     ben, 2006-ban, 2010-ben és 2013-ban a dunai     Jelenleg ehhez keresem a forrásokat.
     árvízi védekezésben. Munkámhoz tartozik a       Az idei évben a ukrán menekültekkel kapcso-
     lakossági riasztóeszközök éves felülvizsgálata, a  latos feladataim is voltak, jelenleg is aktívan
     Győri, a Téti és a Pannonhalmi járás településein  közreműködöm a problémáik megoldásában.
     létrehozott köteles polgári védelmi szervezetek-   Aztán a tavalyi nagy siker után várhatóan újra
     hez tartozók nyilvántartása és folyamatos kép-    indul a „Vakondtúrák a föld alatt” című program
     zése, a polgármesterekkel való kapcsolattartás.   is, amelynek keretében az önkormányzat támo-
     A megyei polgári védelmi szövetségnek is alapí-   gatásával mutatom be egy történelmi kalando-
     tó tagja vagyok, különböző pályázatokon igyek-    zás során a városunkban található egykori légó-
     szem megtalálni a forrásokat a szövetség sikeres   pincéket, kazamatákat.

                                 Fotók: Csepi László archívuma, Marcali Gábor Győr+Média, Ruskáné Takács Anita

     működéséhez. Így sikerült létrehozni és felsze-    Az ezredes a hatvanadik évéhez közeledik,
     relni az ifjúsági klubot, több mint ötezer diák   mégis fiatalokat meghazudtoló aktivitással és
     részvételével nagy sikerű gyakorlatokat tartani,   lelkesedéssel végzi munkáját, de azért a család-
     köztük szimulációs gyakorlatokat a fiatalok     járól is örömmel mesél. Három felnőtt lány édes-
     részére az ittas vezetés, vagy a kirándulások    apjaként mindig vannak megbeszélnivalók,
     során előforduló balesetek megelőzése kapcsán.    gyakran találkozik a család, szeretettel említi
     A fiatalok képzése mellett fontos az idősebbek    pedagógus feleségét, Andreát is, az otthoni bás-
     tájékoztatása is, kétezer-ötszáz nyugdíjas részé-  tyát, aki mindenben támogatja a folyton újabb
     re tartottam előadást a Nyugdíjas Egyetem kere-   kihívást kereső, mindenkinek segítő polgári
     tében a mindennapok veszélyeiről. A terveim     védelmi szakembert.
     között szerepel még egy nagyobb gyakorlat,


                    2022. SZEPTEMBER                             13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20