Page 13 - magazin-április
P. 13

11


                                       ség van, mutatja, hogy míg 2006­ban nyolc
                                       ilyen balesetről érkezett jelentés az országos  2012. április
                                       katasztrófavédelemhez, addig 2011­ben már
                                       27 ilyen esetet vizsgáltak az igazgatóságok.
                                       Fontos a balesetek alapos kivizsgálása és
                                       dokumentálása, majd az érintett vállalkozások
                                       figyelmének felhívása a hiányosságokra. A to-
                                       vábbi balesetek megelőzése, a lakosság biz-
                                       tonsága érdekében jogszabály módosítását is
                                       kezdeményezik A veszélyesáru­szállítás során
                                       bekövetkezett balesetek kivizsgálását áprilistól KATASZTRÓFAVÉDELEM
                                       az ilyen típusú balesetekhez kötelezően kivo-
                                       nuló a katasztrófavédelmi mobil laborok (KML)
                                       végzik.
    2. számú táblázat: 2012-ben végrehajtott veszélyes áru közúti, vasúti és vízi szállításának  Társhatóságok, együttműködések,
    ellenőrzések
                                       akciók
    az ebben érintett telephelyeket. 2007­től kezdve a  vizsgáltak meg, ezek közül 2175 veszélyes árut  A Veszélyes Szállítmányok Főosztály szoros
    katasztrófavédelmet önálló ellenőrzési és szankci- szállított. Ezen túl 2011. március 7. és május 31.  együttműködést tart fenn mind a társszervekkel,
    onálási tevékenységet végző hatóságként nevesíti  között az illegális PB palacktöltők és e palac- mind a szakmai szervezetekkel a mindennapi
    a vonatkozó jogszabály, ettől kezdve az ADR­es  kokat forgalmazók felderítése és felszámolása  ellenőrzésekben és hatósági ügyekben, illetve
    szállítások ellenőrzésével és a szállítások során  érdekében soron kívüli ADR ellenőrzéssorozat  az alkalmanként jelentkező egyeztetési feladatok
    elkövetett szabálytalanságok bírságolásával kap- is zajlott. A tavalyi évben megvizsgált ADR­es  során is. A főosztály az idei év első negyedévében
    csolatos eljárások lefolytatását a BM OKF és  járművek közül 175­nél tártak fel valamilyen  számos, a társhatóságok által szervezett, veszé-
    igazgatóságai önállóan, teljes hatáskörrel végzik.  hiányosságot vagy szabálytalanságot, ezeknél  lyesáru­szállítás ellenőrzését célzó akciósorozat
    A legnagyobb fordulatot a 2012. január elsején ha- az igazgatóságok megtették a szükséges intéz- végrehajtásában, koordinálásában vett részt.
    tályba lépett új katasztrófavédelmi törvény jelenti,  kedéseket: a megindított 253 eljárás közül 233  Az ellenőrzéssorozatok résztvevői a társ-
    hiszen megteremtette annak a jogszabályi hátte- zárult bírság kiszabásával, összesen közel 98  hatóságok részéről a Nemzeti Adó­ és Vám-
    rét, hogy a katasztrófavédelem önálló hatósági  millió forint értékben, amiből nem egészen 60  hivatal, az Országos Rendőr­főkapitányság
    jogkörben végezhesse a veszélyes áruk vasúti  millió forint folyt be. A korábbi években kiszabott  és a Budapesti Rendőr­főkapitányság Dunai
    és vízi szállításának ellenőrzését, szükség esetén  bírságokból még valamivel több mint 16 millió  Vízirendészeti Rendőrkapitánysága és illetékes
    bírságot szabhat ki, illetve egyéb intézkedéseket  jött be.     szervei voltak.
    hozhat a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében.             Az országos iparbiztonsági főfelügyelőség
                      Veszélyesáru-szállítás során    várhatóan ebben az évben több országos ha-
    Veszélyesáru-szállítás ellenőr zé se bekövetkezett balesetek    táskörű akciósorozatot szervez meg, lehetőség
    Az ellenőrzéseket Magyarország területén a te- A katasztrófavédelmi szerveknek feladata az  szerint a társhatóságok bevonásával. Ezek során
    rületi és a helyi szervek illetékességi területükön  ilyen balesetek okainak, következményeinek  igyekeznek felderíteni az illegális nemzetközi és
    hajtják végre. Közúti szállításnál a közúti forga- vizsgálata, valamint a megelőzésük lehetséges  belföldi veszélyes szállítmányokat, feltárni a rejtett
    lomban, vasúti fuvarozás esetén, a vasúti pályán,  módjait kutatni. Azt, hogy erre mekkora szük- vagy szabálytalan veszélyesáru­szállításokat.
    üzemváltó­, határállomáson, vasúti üzemi létesít-
    ményen, vízi szállításnál pedig nemzeti és nem-
    zetközi vízi utakon, kikötőkben, veszteglő helyen,
    illetve az egyes szállítási ágakhoz kötődő telephe-
    lyen számíthatnak ellenőrzésre az érintettek. Áp-
    rilis 1­jétől a megyei iparbiztonsági főfelügyelősé-
    gek, a katasztrófavédelmi mobil laborok, valamint
    a kirendeltségek iparbiztonsági felügyelői végzik
    a veszélyes áruk közúti, vasúti, vízi szállításának
    az adott területi szerv feladatkörébe tartozó el-
    lenőrzését szállítás közben (amennyiben az adott
    szállítási alágazat esetében az kivitelezhető),
    valamint telephelyen. A felülvizsgálati eljárásokat
    másodfokon a BM OKF Országos Iparbiztonsági
    Főfelügyelősége folytatja le, valamint ellátja a kap-
    csolódó peres és a nem peres ügyek képviseletét.
      2012. március közepéig végrehajtott ellenőrzé-
    sek számát a 2. számú táblázat tartalmazza.

    ADR-ellenőrzések tavaly
    2011­ben közúton 996, míg telephelyen 594
    ellenőrzést bonyolítottak az igazgatóságok. Az
    ADR­ellenőrök összesen 13 ezer 964 járművet
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18