Page 10 - magazin-április
P. 10

8    A fentiekből egyértelműen látszik, hogy a  A kritikus infrastruktúra esetén beszélni  adat, amelyhez koordinált, jó kommunikációs

   időszerű kérdések kritikus infrastruktúra fogalma nehezen defi- kell interdependenciáról, vagyis az egymástól  rendszerrel rendelkező, szakképzett struktúra


                       való függőségről. Kiemelt terület az informati-
      niálható, mivel több aspektusból vizsgálható,
                                        kialakítására van szükség. Mind a vonatkozó
                       kai biztonság, tekintettel az informatizált mun-
                                        jogszabályoknak, mind az eszközrendszernek
      eltérő értelmezéssel felruházható biztonsági
                                        hátteret kell biztosítania a normálidőszakra és
                       kafolyamatokra. Fontos kérdés az üzemelte-
      összetevőként funkcionál az államok védelmi
      mechanizmusában. Általánosságban kijelent-
                       tés, a dominó­elv, valamint a leggyengébb
                                        válsághelyzetre egyaránt. Az eredményesség
      hető, hogy kritikus infrastruktúrának azokat a
                                        kulcsfeltétele, hogy az érintett védelmi igaz-
                       láncszem és a rész­egész elv. Ez utóbbi az
                       összekapcsolódó hálózatok stabilitása miatt
                                        gatási szervek szigorú keretek között ugyan,
      létesítményeket és szolgáltatásokat tekintjük,
      amelyek sérülése, esetleges megsemmisülése
                                        adataikat, a hozzáférés biztosítása során
      súlyos következményekkel jár mind az emberek
                       től függ.
      életére, mind a környezetre. A kritikus infrastruk- fontos, amely a leggyengébb elem erősségé- de megosszák egymással hiteles és titkos
                        Napjaink tudományos fejlődési trendje
                                        szem előtt tartva a titokvédelem követelmé-
      túra elemein tehát az egy országon belül lévő,  rávilágít arra, hogy a védelmi igazgatási fel- nyeit és az informatikai védelmet.
      a lakosság szellemi és tárgyi életfeltételeit meg- adatok meghatározása során nem csak a  A kritikus infrastruktúrák védelmének jelen-
      teremtő, a gazdaság működését elősegítő vagy  szándékos, ártó jellegű tevékenységek okoz- tőségét mutatja, hogy a 2012­ben elfogadott
      lehetővé tévő azon szervezetek, létesítmények,  ta veszélyeztetettségre, hanem a technológiai  Nemzeti Biztonsági Stratégia is rögzíti, hogy
      létesítményrendszerek, hálózatok összességét  veszélyekből, konstrukciós hibákból, balese- hazánk kiemelten kezeli az ország minden-
      vagy ezek részeit értjük, amelyek megsem- tekből, helytelen emberi beavatkozásból és a  napi életkörülményeinek fenntartásához, a
      misülése, szolgáltatásuk vagy elérhetőségük  természeti eredetű eseményekből származó  gazdaság és az államszervezet működéséhez
      korlátozottá válása egy adott felhasználói kör  helyzetekre is fel kell készülni. A létfontossá- szükséges kritikus infrastruktúrák hatékony vé-
      létére, lét­ és működési feltételeire negatív ha- gú infrastruktúrákkal kapcsolatos védelmi te- delmét.
      tást gyakorol.          vékenység több elemből álló össznemzeti fel-  Dr. Bognár Balázs tű. őrnagy
     A Seveso III. Irányelv tárgyalási helyzete
        veszélyes anyagokkal kapcsolatos  rendelet), valamint a közösség által 2005. február  változtatásai a Seveso II. Irányelv CLP rendelet-
        sú lyos balesetek veszélyeinek el ­ 17­én jóváhagyott, a környezeti ügyekben az infor- hez való közelítésére, a nyilvánosság nagyobb
      A lenőrzéséről szóló Seveso II. Irányelv  mációhoz való hozzáféréshez, a nyilvánosságnak  részvételére és egyes rendelkezések pontosítá-
      hatásaként, a bevezetés óta eltelt időszakban  a döntéshozatalban történő részvételéről és az  sára és naprakésszé tételére irányul, beleértve az
      nagyjából 20 százalékkal csökkent a súlyos bal- igazságszolgáltatáshoz való jogának biztosításá- adminisztratív terhek egyszerűsítését is.
      esetek száma, ami arra utal, hogy az irányelvben  ról szóló ENSZ Európai Gazdasági Bizottságai  Az Európai Unió Tanácsa 2011. első félévi ma-
      foglalt  célkitűzések eredményesen valósulnak  Aarhusi Egyezménye előírásaira tekintettel. A  gyar elnökségének operatív programja környezet-
      meg. Ennek ellenére indokolttá vált az irányelv  Seveso II. Irányelv felülvizsgálata során szerzett  védelmi területet érintő témakörén belül kezdődött
      felülvizsgálata, különösen az anyagok és keveré- információk eredményeként a Bizottság 2010.  meg a Seveso II. Irányelv módosítására irányuló
      kek osztályozásáról, címkézéséről és csoma- december 21­én kiadta a Seveso II. Irányelv  dosszié tárgyalása. A 2011­es magyar EU­el-
      golásáról szóló rendeletben foglaltakra (CLP  módosítására vonatkozó tervezetét. Ennek főbb  nökség napirendjén felmerülő kérdéseket, ►
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15