Page 11 - magazin-április
P. 11

9


    ► feladatokat, javaslatokat, kezdeményezé- Küszöbérték alatti
    seket és célokat egy keretmandátumban ha-                               2012. április
    tározták meg. Ez alapján előre meghatározott
    ütemterv szerint zajlottak a Környezetvédelmi  üzemek
    Munkacsoport (WPE) ülései. Az elfogadott
    keretmandátumban meghatározott célkitűzés- A súlyos balesetek elleni védekezéssel és a veszé- SKET­et az üzemeltetőnek legalább hároméven-
    nek megfelelően a magyar elnökség jelentős  lyes üzemek hatósági felügyeletével kap csolatos  te felül kell vizsgálnia.
    előrehaladást ért el a dosszié vitelében a WPE  hazai jogi szabályozás január elsejétől kiegészült  A SKET­ben bemutatottakat az üzemeltető (a
    tárgyalások során. A környezetvédelmi munka- a küszöbérték alatti üzemek üzemeltetőire  belső védelmi tervnél már megszokottak szerint)
    csoport megbeszélésein kiderült, hogy széles  vonat kozó eljárásokkal és kötelezettségekkel.  évente gyakoroltatja, a területi szerv a gyakorlato-
    körű egyetértés van a tagállamok és a Bizottság  A megváltozott jogszabályok több új fogalmat  kon legalább háromévente részt vesz és értékeli KATASZTRÓFAVÉDELEM
    között a tárgy, az üzemeltető általános kötele- vezetnek be, a többi között a küszöbérték alatti  is azt. A gyakorlat ellenőrzésével összhangban
    zettségei, a dominóhatás, a biztonsági jelentés,  üzem, a kiemelten kezelendő létesítmény és a  a hatóság legalább háromévente időszakos
    a védelmi tervek, a településrendezési terve- súlyoskáreseményelhárítási­terv fogalmát.  ellenőrzést is tart.
    zés, súlyos balesetet követően a tagállamok  Az új jogi szabályozás kötelezettségeket ró  A SKET elkészítésével megbízott gazdálkodó
    által szolgáltatandó információk, a hatáskörrel  azokra az üzemeltetőkre, akiknek a telephe- szervezet köteles legalább egy felsőfokú műszaki
    rendelkező hatóság kérdéskörei tekintetében.  lyein egyidejűleg az alsó küszöbérték negyedét  végzettséggel, felsőfokú katasztrófavédelmi,
    A magyar előrehaladási jelentést tanácsi doku- meghaladó, de az alsó küszöbértéket el nem  polgári védelmi vagy tűzvédelmi szakmai képe-
    mentumban rögzítették, amelyet a Környezetvé- érő mennyiségű veszélyes anyag található. A  sítéssel és az előzőek szerinti szakterületen leg­
    delmi tanács 2011 júniusi ülése vita nélkül vett  kötelezettség vonatkozik a kiemelten kezelendő  alább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező
    tudomásul.             létesítmények üzemeltetőire is. Ezek azok a  szakembert foglalkoztatni, továbbá a veszélyes
      A lengyel soros elnökség a magyar elnökség  telephelyek, amelyek területén legalább 1000  anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset által való
    által készített irányelvtervezet tárgyalásának  kg mennyiségben van jelen klór vagy ammónia,  veszélyeztetés, és a lehetséges súlyos baleset
    folytatásával kezdte meg elnökségi periódusát,  emellett azok a létesítmények, amelyek veszélyes  következményeinek értékeléséhez az általánosan
    azzal a céllal, hogy az első olvasati megállapo- hulladékok égetéssel történő ártalmatlanításával  elismert nemzetközi gyakorlatban alkalmazott és a
    dás megszülessen. A lengyel soros elnökség  foglalkoznak, illetve a veszélyes anyagok, veszé- hatóság által elfogadott szoftvert rendszeresíteni.
    2011. december 5­én előrehaladási jelentést  lyes hulladékok üzemen kívüli csővezetéken  Rendelet írja elő azt is, hogy a veszélyes anyagok-
    bocsátott ki, amelyet két nappal később a  történő szállításának létesítményei (beleértve a  kal kapcsolatos súlyos balesetről, üzemzavarról
    COREPER tudomásul vett. A lengyel soros  szállítóvezetékeket, szivattyú­, kompresszor­ és  milyen feltételek fennállásakor, és milyen tartalmú
    elnökség előrehaladási jelentése tartalmazza  elosztóállomásokat; kivéve a lakossági gázellátás  jelentést kell küldenie a hatóságnak a küszöbérték
    mindazokat a témákat, amelyekben a lengyel  elosztóvezetékeit és azok létesítményeit, valamint  alatti üzemnek. A veszélyes anyagokkal kapcso-
    elnökség kompromisszumot tudott elérni. 2011.  a szénhidrogén­bányászat gyűjtővezetékeit 400  latos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági
    december 19­én Brüsszelben tartották meg a  mm névleges átmérő alatt).  eljárásaiban egyes eljárásokért igazgatási szol-
    környezetvédelmi miniszterek tanácsának ülé-            gáltatási díjat kell fizetni. Ez üzemazonosítás ese­
    sét, itt fogadták el a lengyel elnökség Seveso III.  Üzemeltetõi kötelezettségek  tében telephelyenként százezer forint, veszélyes
    Irányelvre vonatkozó előrehaladási jelentését.  Az új katasztrófavédelmi törvény értelmében  tevékenység engedélyezése esetében 135­335
      A dán soros elnökség a lengyel elnökség  veszélyes tevékenység továbbra is kizárólag a  ezer forint is lehet.
    által elért eredményekre alapozva folytatta to- hatóság katasztrófavédelmi engedélyének birto­
    vább a Seveso dosszié tárgyalásának vitelét.  kában végezhető, a tevékenységet március 31­ig Katasztrófavédelmi bírság
    Törekvésük az Európai Parlamenttel való első  köteles a küszöbérték alatti üzem üzemel tetője  Újdonságként említhetjük a katasztrófavédelmi
    olvasatos megállapodás elérése, amely jelen  a hivatásos katasztrófavédelmi szerv telep hely  bírság kiszabására vonatkozó rendelkezéseket
    állás szerint lehetségesnek látszik.  szerint illetékes területi szervének bejelenteni.  is. A katasztrófavédelmi bírság legkisebb összege
      Tagállami nézetkülönbségek a következő  A bejelentés vizsgálata során a területi szerv  háromszázezer, legmagasabb összege hárommil-
    területeken mutatkoznak:      minden esetben helyszíni szemlét tart, illetve,  lió forint, a hatóság több különböző szabálytalan-
      A tagállamok képviselői negatívan fogadták a  ha az üzemeltetőtől nem kapott meg minden  ság megállapítása esetén legfeljebb ötmillió forint
    Seveso III. Irányelv új veszélyes anyagok beépí- szükséges információt, kiegészítő tájékoztatást  katasztrófavédelmi bírságot szabhat ki. A bírság
    tésére vonatkozó rendelkezéseit (pl. metil akrilát);  kérhet. A vizsgálatok alapján, ha az üzemben  összegét a hatóság a törvényi keretek között a
    vizsgálati fenntartást jelentett be a tagállamok  tárolt veszélyes anyagok mennyisége és faj- jogsértésnek az emberi életre és egészségre, az
    többsége az Aarhusi Egyezményhez kapcso- tája, vagy az üzem által okozott veszélyeztetés  anyagi javakra és a környezetre való veszélyes-
    lódó cikkekre vonatkozóan, főként a nyilvános- azt indokolja, a hatóság az üzemeltetőt súlyos­ ségével arányos mértékben, a jogsértés súlyához
    ságra kerülő egyes adatok bizalmas jellegére  káreseményelhárítási­terv (SKET) készítésére  és ismétlődéséhez igazodva határozza meg. A
    hivatkozva; ellenezte a többség az ellenőrzések- kötelezi (következmény­elem zéssel kibővített  bírság egy eljárásban ugyanazon kötelezettség
    re vonatkozó rendelkezések szigorítását, főleg  védelmi terv). A SKET tar  tal mazza az üzem  ismételt megszegése vagy más kötelezettségsze-
    bizonyos ellenőrzési adatok megadását illetően;  veszélyeztető hatásainak elemzését, valamint a  gés esetén ismételten is kiszabható.
    a döntések elhúzódásától tartva ódzkodnak az  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos bale-
    igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és jog  setek megelőzését, elhárítását és hatásainak Társhatóságokkal
    tervezetbe történő beépítésétől.  csökkentését szolgáló intézkedések végrehaj- való együttmû ködés
      A tárgyalások eredményeként 2015. június  tásának rendjét, feltételeit. A SKET­ben bemu- A hatóság főbb feladat­ és hatásköreinek ellá-
    1­én a Seveso II. Irányelvet felváltó új, Seveso  tatottak alapján dönt a hatóság a katasztrófa- tásához szükségessé vált a társhatóságokkal
    III. Irányelv lép hatályba.    védelmi engedély megadásáról, illetve adott  történő együttműködés fejlesztése a súlyos
                      esetben az üzem veszélyes tevékenységének  ipari balesetek elleni védekezés területén.
          Dr. Görög Katalin tű. őrnagy korlátozásáról, felfüggesztéséről. Az elfogadott  Országos szin ten az iparbiztonsági hatósági
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16