Page 7 - magazin-április
P. 7

5


    a jogkövető magatartás kikényszerítése. A ko- történjen. Az új törvény ugyanis supervisori le- még tavaly megkezdtük, noha akkor még nem
    rábbi, a nemzetközi szabályok révén életben  hetőséget ad az iparbiztonsági hatóságnak. A  kapták meg a kinevezésüket. Számos vizsgán  2012. április
    lévő előírások szerint a vasúton akkor kellett  társhatóságok tevékenységét koordinálhatjuk,  kellett megfelelniük, és meg is feleltek. Szerin- 2012. április
    bejelenteni a szállított veszélyes árukat, ha a  eljárhatunk, hatósági felhívással élhetünk, in- tem ez a csapat képes lesz kialakítani a me-
    szállítás távolsága meghaladta a 400 kilomé- formációt kérhetünk és adhatunk, mindez olyan  gyei rendszert. Fontos, hogy kellő informatikai
    tert. Magyarország „nincs 400 kilométer”, vagyis  fellépést tesz lehetővé a társhatóságokkal kö- hátterük is legyen, most már minden megyére
    nem kellett bejelenteni. Ez a helyzet a törvény- zösen, amellyel a teljes folyamat ellenőrizhető,  kockázat­elemző és terjedési modellt számító
    nyel megszűnt. A legutóbbi esemény a békés- nem csak annak egy szegmense. Gondoljunk  szoftvereket telepítettünk, ezek különböző ve-
    csabai vasútállomáson történt, ahol a vasutasok  bele, a baj akkor is bekövetkezhet, ha egy ha- gyi anyagokra, különböző halmazállapotokra
    észlelték, hogy egy 40 tonnás tartályból propán­ tóság csak a saját területét vizsgálja, a többire  készültek, még vörösiszapra is! Bár szeren-
    bután gáz szivárog. A megyei katasztrófavédel- nincs rálátása. Ezért ezeket egymás mellé kell  csére Magyarországon csak három helyen tá- KATASZTRÓFAVÉDELEM
    mi kollégák nagyon helyesen jártak el, amellett,  tenni, és ebben a katasztrófavédelemnek nagy  rolnak jelentős mennyiségű vörösiszapot.  KATASZTRÓFAVÉDELEM
    hogy megkísérelték elzárni a szerelvény zárré- szerepe van. Plusz rálátás szükséges a tech- Az üzemek beazonosítása azért is fontos,
    szét, kiüríttették a pályaudvart, hiszen mérhe- nológiákra, bár itt komoly iparjogvédelmi fele- hogy már a rendezési tervek is ennek ismere-
    tően robbanóképes elegy keletkezett. Emellett  lősség van, ezek az adatok nem publikusak.  tében készülhessenek, és mondjuk ne épüljön
    megtiltották a közlekedést és áramtalanították  És ne felejtsük el, a dolgunk továbbra sem az,  veszélyes tevékenységet folytató üzem mellé
    a felsővezetékeket, megtettek mindent, hogy a  hogy ellehetetlenítsünk cégeket, ha nem az,  lakópark. Így is van számos olyan üzem, ahol
    szikraképződést, és ezzel együtt a robbanást  hogy jogkövető magatartásukat ellenőrizzük, a  nincs meg a biztonsági távolság, ez a cég és
    megelőzzék. Természetesen ezzel az üggyel,  kockázatokat feltárjuk, és ha kell hatóságként  környezete számára is komoly kockázatokat
    az elrendelt intézkedésekkel kapcsolatban is  eljárjunk.     és korlátokat jelent. Az ilyen esetek nagy része
    lehetett hallani olyan hangokat, hogy minek kel- Magyarán az általam vezetett terület igen  történelmi örökség, a kezdetben biztonságos
    lett ekkora felhajtás. Utóbb mindig bebizonyoso- sokrétű, tág rálátás szükséges mind szakmai,  távolságra lévő üzemeket utolérték a terjeszke-
    dik, hogy tudatlanságból és tájékozatlanságból
    olyan hangosak. És hogy a paletta teljes legyen,
    légi úton is 6­8 millió tonna veszélyes áru fordul
    meg az országban, ott is lesz tennivalónk.
      A kritikus infrastruktúra védelméhez hét
    szektor tartozik: a közlekedés, az energetika,
    az egészségügy, az élelmiszer­, az ivóvíz-
    ellátás, a jogrend és a kormányzati szektor,
    valamint az informatika és távközlés területe.
    Ez utóbbit ki kell emelni, hiszen ma már min-
    dent valamilyen informatikai rendszer vezérel.
    Én úgy gondolom, hogy a kritikusinfrastruktú-
    ra­védelem területén egy nagyjából húszéves
    lemaradást kell pótolnunk rövid idő alatt.
      Még egy területet kiemelnék: április else-
    jétől a veszélyes üzemekkel foglalkozó főosz-
    tályhoz tartozik a nukleárisbaleset­elhárítási
    terület is. Nem kell mondani, hogy ez mennyire
    fontos. Ennél a szervezetnél található a többi
    között komplett országos mérőhálózat, illetve
    mobil mérőállomások. A terveink között szere-
    pel az is, hogy az idén olyan minősített szer-
    vezetté tegyük ezt a területet (notified body),
    amely auditálja az ilyen jellegű tevékenységnél
    a kibocsátást Magyarországon, és erről ta-
    núsítványt is kiállíthat. Ide sorolandó számos
    nukleáris és radioaktív kutatóbázis és labor,
    nem csak Paksra kell ilyenkor gondolni. Elég
    csak megemlíteni az utóbbi csillebérci esemé-
    nyeket.
      Az Izotóp Intézet Kft. csillebérci üzeméből  mind szervezőképesség, mind nemzetközi  dő városok. Ettől függetlenül ügyelni kell arra,
    jód­131 izotóp került tavaly novemberben a  gyakorlatok szempontjából. Úgy gondolom, az  hogy a baj elkerülhető legyen, úgy kell elkészí-
    levegőbe. Noha a kijutó mennyiség egész- itt dolgozó kollégáim mindegyike képes ennek  teni a rendezési terveket, hogy azok elsősor-
    ségre ártalmatlan volt, természetesen meg  megfelelni. Ami a megyei igazgatóságok főfe- ban a lakosság védelmét biztosítsák.
    kellett tenni a szükséges intézkedéseket. Igaz  lügyelőit illeti, ők egy kifejezetten jól képzett
    ugyan, hogy az új katasztrófavédelmi törvény  szakembergárdát alkotnak. Különböző terüle- •   A korábbi tevékenységnél most egy
    akkor még nem volt hatályos, mi mégis annak  tekről jöttek, és amellett, hogy komoly tűzoltó- sokkal inkább szem előtt lévő, nagyobb nyil­
    szellemében jártunk el, összehívtuk a hatósá- sági vagy polgári védelmi múltjuk van, számos  vánosságot élvező, agilisabb hatósági fellé-
    gokat és átfogó ellenőrzést rendeltünk el. A  civil végzettséggel is bírnak, vegyész­, gépész­,  pés zajlik.
    hatóság időben lépett és a technológiát felfüg- villamos­, netán építőmérnökök. Természete- – Én úgy gondolom, hogy a veszélyes üze-
    gesztettük, hogy felesleges kibocsátás már ne  sen mindhárom főfelügyelői terület képzését  mek, a küszöb alatti üzemek kezdik érteni, mit
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12