Page 4 - magazin-április
P. 4

2   Átszervezés – bírálni lehet,

   KATASZTRÓFAVÉDELEM a bizalmat aláásni nem szabad      Az április elsejével megvalósult átalakításról, az azzal kapcsolatban elhangzott kritikákról, a katasztrófavé-
      delem szervezetét érintô változások hasznáról, szükségességérôl, a megelûzés, a határozott hatósági fellépés
      fontosságáról Dr. Bakondi György tû. altábornaggyal, országos katasztrófavédelmi fôigazgatóval beszélgettünk.
      •
       Miért volt szükség az április elsején életbe
                                        tetésével?
                       a munkáját. Nem hiszem, hogy ez rontaná az ő
      lépett átszervezésekre?      lakóhelyéhez sokkal közelebbi helyen folytatja  • Valóban spórolunk az új struktúra működ-
      – Mint minden átalakításnak, ennek is csak  életminőségüket, ráadásul a saját közegükben  – Nyilván nem lehet számszerűsíteni, hogy
      akkor van értelme, ha jobban működő rendszert  végzik a korábbihoz hasonló munkát, esetleg a  mennyit takarítunk meg, de azt lehet tudni, me-
      hozunk létre. Természetesen ezúttal is ezt akar- végrehajtás valamely más területére kerülnek.  lyek azok a tényezők, amelyek racionálisabb,
      juk elérni. Egy olyan szervezettel, amelynek tevé- Azokért az emberekért tesznek majd, akikkel  következésképpen olcsóbb működtetést tesznek
      kenységétől emberéletek, anyagi javak függnek,  aztán szabadidejükben megisznak egy sört.  lehetővé. Először is: csökken az általunk fenntar-
      nem szabad hazardírozni! Minden ellenkező  Erről persze nem nagyon beszélnek a kritiku- tott ingatlanok száma, hiszen a korábbi polgári
      állítással szemben nem is ezt tesszük. Meggyő- saink. Ahogyan arról sem szívesen, hogy az a  védelmi kirendeltségeknek otthont adó ingatla-
      ződésem, hogy az egységes elvek mentén, egy- rendszer, amit most működtetni kezdünk, nem  nok visszakerültek a tulajdonos önkormányzat-
      séges struktúrával működő katasztrófavédelem
      sokkal gyorsabban lesz képes váratlan helyze-
      tekre reagálni, hiszen a meglévő erőket és esz-
      közöket hatékonyabban lehet a megfelelő helyre
      irányítani, ha nem több áttételen keresztül törté-
      nik a riasztás. Azért azt nem szabad elfelejteni,
      hogy a korábbiaknál lényegesen több feladattal
      kell a szervezetnek megbirkóznia, hiszen új ha-
      tásköröket kaptunk. Ha ezek mögött nincs valódi
      tevékenység, akkor rövid időn belül súlytalanná
      válunk. Ez pedig senkinek nem lehet érdeke.
      • Sokan vitatják a változások értelmét, nem
      egy, nagyobb sajtóvisszhangot is kiváltó tá-
      madás érte a szervezetet. Mennyi alapja van
      a kritikának?
      – A bírálat tulajdonképpen érthető. Akko-
      ra változáson ment át a katasztrófavédelem,
      és mindez annyi embert, annyi érdeket érint,
      hogy csoda lenne, ha mindenki csak a remélt
      kedvező eredményekről beszélne. Az már per-
      sze baj, ha úgy támadják a szervezetet, hogy
      az emberek belénk vetett bizalma rendülhet
      meg. Kockázatos játék bizonytalanságot kel-
      teni például a tűzoltóság működése kapcsán.
      Rengeteg munka van abban, hogy évek óta ez  új, hanem egy már bevált szisztéma ráncfel- hoz, ezek üzemeltetése már nem terhel minket.
      a hivatás áll a társadalmi elfogadottságot mérő  varrott változata. Azt furcsállja valaki, hogy a  Nem kis összeget faraghatunk a kiadásainkon
      statisztikák élén. Ezt nem szabad lerombolni,  rendőrség központi irányítással, az egész or- azzal, hogy központosított beszerzéssel, nagy
      nem is fogjuk hagyni. Bízom benne, azok, akik  szágot lefedve működik? Senki. Nem is lenne  tételben vesszük meg a szükséges eszközöket,
      közelről találkoznak a munkánkkal, pontosan  értelmes dolog, ahogyan azt vitatni sem lenne  ez jelentős kedvezményt jelent. Miközben csök-
      látják, hogy minden ilyen eseménynél ők állnak  az, ha az ő munkájukat támogató polgárőrök  kennek a kiadásaink, nőnek a bevételek, hiszen
      a középpontban, egyetlen olyan ember sem  szerepét megkérdőjelezné valaki. Hát valami  sok olyan dolgot, amit korábban ingyen végez-
      dolgozik a szervezetben, aki a saját biztonsá- ilyesmi történik a katasztrófavédelemnél is.  tünk – macskát mentett a tűzoltó a fáról, leverte a
      gát tartaná fontosabbnak, mint a bajban lévő  Létrejött egy átlátható struktúra, amelyben ter- jégcsapot a tetőről –, gyakorlatilag szolgáltattunk,
      emberek mentését, segítését. Ez ezután sem  mészetes módon a hivatásosok – akik ezt ta- ezután pénzért teszünk meg. A költségvetésün-
      változik. Tűzbe teszem értük a kezemet. Hadd  nulták, erre alapozták hosszú távú karrierjüket  ket növeli a katasztrófavédelmi hozzájárulásból,
      mondjak csak egy dolgot: az átszervezés ta- és ebből is élnek – vállalják a legtöbbet, mun- vagy a hatósági eljárásokból befolyó pénz is,
      lán legjobban a Fővárosi Katasztrófavédelmi  kából és felelősségből egyaránt, de változatla- amelyet aztán fejlesztésre tudunk költeni. Nem
      Igazgatóságot érinti, amely három szervezet  nul teszik a dolgukat azok is, akik ezt valamiért  kis tétel lesz az sem, amit úgy tudunk megspó-
      egyesítésével jött létre, értelemszerű tehát,  önként vállalták. Azok tevékenységét, akik va- rolni, hogy a járművek karbantartása és felújítása
      hogy bizonyos beosztásokra a jövőben nem  lódi feladatokat vállalnak át – például a „fehér  nem kis műhelyekben, hanem az általunk mű-
      lesz szükség. Azt talán már kevesebben tud- foltokon” – a főfoglalkozásúaktól, erkölcsileg  ködtetett Heros Zrt. tíz részlegében zajlik majd.
      ják, hogy a Budapesten dolgozó kollégák csak- és anyagilag is támogatni kell. Tulajdonképpen  Az új járművek pedig nem hatalmas összege-
      nem fele vidékről jár be. Egy részük áprilistól a  ilyen egyszerű. Minden más torzítás. kért külföldről jönnek, hanem a Rába alvázaira
   1   2   3   4   5   6   7   8   9