Page 5 - magazin-április
P. 5

3


    kerül a Heros által gyártott felépítmény. További  bekövetkeznek, például a megyei igazgatóságo- mennyiséget jelent. Nehezen hiszem, hogy akik
    lehetőség rejlik abban is, hogy a katasztrófavé- kon, a katasztrófavédelmi kirendeltségeken jóval  veszélyes üzem közelében élnek, ne örülnének a  2012. április
    delmi őrsök megalakításával csökken a vonulós  több ember teszi majd a dolgát.  jelenlétünknek. De példálózhatnék az újjászerve-
    egység és az esemény közti távolság, kevesebb  • Miért érezheti majd nagyobb biztonságban  ződő önkéntes és köteles polgári védelemmel is,
    üzemanyagot használunk, és közben még időt is  magát mondjuk egy kisebb település lakója,  hiszen lassan valamennyi megyének lesz olyan
    nyertünk. Az is csökkenti a költségeket, hogy a  mint eddig?     speciális felkészültségű emberekből álló mentő-
    bevetésirányítás az eddigi 112 helyett 20 helyen,  – Példának okáért abban észlelheti majd a  csoportja, amely bármilyen rendkívüli helyzetet
    a megyékben történik. Hosszan lehetne sorolni  különbséget, hogy ügyes­bajos dolgával nem kell  kezelni képes. Rajtuk kívül pedig vagy 100­120
    ezeket az egyenként apróságnak tűnő dolgokat –  majd a megyeszékhelyre mennie, hiszen a ható- ezer ember mozgósítható szükség esetén or-
    például az adminisztráció elektronikussá tételével  sági problémák többsége a katasztrófavédelmi  szágszerte. Mindezt pedig olyan riasztási rend-
    csökken a felhasznált papír mennyisége, meg- irodák vagy a kirendeltségek révén kezelhető lesz,  szer révén tehetjük, ami korábban soha nem volt. KATASZTRÓFAVÉDELEM
    szűnik a nyakló nélküli utazgatás –, de egy ekko- és csak másodfokon kell a megyei igazgatóságig  • Egy ekkora átszervezés okait az állomány-
    ra szervezetnél, ekkora létszámnál ezek jelentős  elmenni. De nézhetjük a tűzvédelmet is, mert lét- nyal is meg kell értetni. Ha ez nem történik
    tételt jelentenek, ahogyan az is, hogy a pénzek  rehozzuk a katasztrófavédelmi őrsök hálózatát.  meg, a legjobb szándék, a legjobb elképze-
    felhasználása sokkal ellenőrzöttebbé válik.  Már most 16 ilyen, egy rajjal működő kis egység  lések mellett is sérülhet a végrehajtás. Min-
    • Ezek voltak a költséghatékonyság mellett  dolgozik, de 2014 végéig még 49­et hozunk létre.  denki érti, mi zajlott az elmúlt hónapokban?
    szóló érvek. Melyek a szakmai átalakítás  Nem a semmiből alakulnak ezek, hanem a már  – Úgy gondolom, ha kezdetben volt is bi-
    mellett szólók?          működő tűzoltó­parancsnokságról telepítünk ki  zonytalanság, mára ez elmúlt. Akinek bármi is
     – Az elmúlt másfél évben felmértük a megörö- váltásban négy embert egy fecskendővel, és  változott a munkakörét, a beosztását illetően, a
    költ rendszert, annak egyes elemeit, beleértve az  a környéken élők az első adandó alkalommal  személyes beszélgetés során megértette, mik
    állományt és az eszközöket, és ha ez nem lenne  érzékelni fogják, mennyivel hamarabb hallják a  a lehetőségei. Aki úgy gondolta, hogy a neki
    elég, volt szerencsénk éles helyzetekben – a  sziréna hangját, mint hallották volna két hónapja.  szánt feladat nem egyezik az elképzeléseivel,
    2010­es ár­ és belvízi helyzetben, a vörösiszap­ Ott jönnek ugyanis ezek létre, ahol a területileg  dönthetett. Kevesen választották a szerve-
    katasztrófa idején – is megtapasztalni, miként le- illetékes parancsnokág olyan messze van, hogy  zetből való távozást. Ez nagyon fontos, nagy
    het ebben a szisztémában teljesíteni. A látott kép  nem garantálható a beavatkozás 25 percen be- szükség van a tapasztalt, felkészült emberek-
    egyáltalán nem nevezhető példaszerűnek. Nem  lüli megkezdése. Az egyik legfontosabb célunk,  re, hiszen az elmúlt években különböző okok-
    a jó szándék, az akarás hiányzott egyik rend- hogy nagyon rövid időn belül megszűnjenek ezek  ból nagyon sok rutinos kolléga távozott, így
    kívüli helyzetben sem, bár a közösségi szellem
    hiányáról már lehetne beszélni. De ezekben az
    esetekben kevés csak a tenni akarás, hiszen any-
    nyi embert és eszközt megmozgatni, amennyire
    veszélyhelyzeteknél szükség van, csak központi
    irányítással, alapos szervezéssel lehet. Nem le-
    het katasztrófahelyzetnél úgy beavatkozni, hogy
    ahány vezető, annyiféle utasítás. Márpedig 2010
    nyarán ez így ment, és ha őszinték akarunk lenni,
    nem az akkor érvényes szabályoknak, irányítási
    és beavatkozási szisztémának köszönhető, hogy
    nem lett még nagyobb a baj. Az ekkor szerzett  az úgynevezett fehér foltok. Ehhez segít hozzá az
    tapasztalatokat már pár hónappal később kama- is, hogy azoknak az önkormányzati tűzoltóságok-
    toztattuk, Kolontáron és Devecserben egészen  nak jár a jövőben nagyobb támogatás, amelyek  most túlzottan is fiatal az állomány. Mostanra
    máshogy, szervezettebben mentek a dolgok. Az  a hivatásosoktól távol eső helyeken dolgoznak  azt sikerült elérni, hogy megállt az elvándorlás,
    új katasztrófavédelmi törvény kidolgozása pedig  azok szakmai irányításával. Egyértelmű és logi- egy­két év azonban kell még ahhoz, hogy min-
    már azzal az alapvetéssel történt, hogy még egy- kus rendszernek tartom ezt, amelyen belül egy  den területen javuljon a helyzet. Ezt szolgálja a
    szer ebben az országban ilyesmi nem fordulhat  szempont érvényesül: a biztonság, ami mindenkit  mostani átszervezés és az új képzési rendszer
    elő. A másik szempont pedig az volt, hogy min- egyenlően megillet. A nagyvárosban és a tanyán  is. Aki ezen a pályán képzeli el a jövőjét, nálunk
    den korábbinál nagyobb hangsúlyt kell fektetni a  élőket is.     akar karriert építeni, arra sok lehetőség vár.
    megelőzésre. És itt vissza kell utalni arra, amit már  • Mikorra lesz az átszervezésnek – beleért- • Lát arra esélyt, hogy a korábban távozot-
    korábban jeleztem: a valódi hatósági munkára. A  ve a tűzoltóságok integrációját is – a lakos- tak egy része visszajöjjön a katasztrófavé-
    megelőzés nem merülhet ki a lakosság ilyen­olyan  ság számára érzékelhető eredménye? Mi a  delem valamelyik területére? Mutatkozik
    módon való tájékoztatásában, szigorú tűzvédelmi  pontos cél?     ilyen szándék?
    és iparbiztonsági ellenőrzéseket kell tartani, akár  – Településtől függ. Ott, ahol a napokban ka- – Nem túl sokan, de páran már kérték reaktivá-
    több hatóságot összefogva, ún. supervisor ha- tasztrófavédelmi őrs alakult, és percek alatt el- lásukat, összességében mégis azt látom: a leg-
    tóságként is, és ezek a vizsgálatok bizony akár  oltják a lángoló avart, vagy ott, ahol eddig csak  több, korábban igen fiatalon nyugdíjba ment kol-
    bírság kiszabásával is végződhetnek. Csak ezzel  szóbeszéd tárgya volt, hogy a város szélén lévő  léga még kivár. Mérlegeli, hogy számára melyik
    a módszerrel lehet valóban megelőzni a balesete- cég nagy mennyiségű veszélyes anyagot tárol és  életstratégia a kedvezőbb. Úgy gondolom, hogy
    ket. A szervezeti struktúra ezeket a szándékokat  szállíttat, most pedig iparbiztonsági szakembere- a 112­es egységes segélyhívó rendszer, illetve
    tükrözi, ezért nő a hivatásos állományúak, ezen  ink rendszeresen ellenőriznek, egészen biztosan  a megyei bevetésirányítási központok elindítása
    belül is a végrehajtásban dolgozók száma, vala- azonnal nő az emberek biztonságérzete. Ilyen  sokakat bírhat visszatérésre, ezeknél ugyanis
    mint megerősítjük a hatósági területeket. Ki lehet  újonnan felügyelet alá kerülő üzemből pedig már  tényleg szükség lesz a nagy tudású, rutinos em-
    emelni persze azt is, hogy hol csökken a mun- most nagyon sok van. Eddig egy­kétszáz cég volt  berekre. Nagyon remélem, hogy többeket ismét
    katársak száma, de közben ne feledkezzünk  a látókörünkben, ma pedig már ezres nagyság- közöttünk tudhatunk majd!
    meg arról sem, hogy ott, ahol az események  rendnél járunk. Ez településben mérve is jelentős       Újhegyi Katalin
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10