Page 8 - magazin-április
P. 8

6   csinál a mi szervezetünk. Kollégáimmal együtt  Az államnak nem célja egyes gazdasági  pést jelent majd, hogy felszereljük az állományt

   időszerű kérdések vallom, hogy ez egy transzparens, átlátható  ágak ellehetetlenítése. Célja viszont a pre- különböző mérőfelszerelésekkel, így a  hely-


                       venció. A bírságolás egyébként egy régi hiá-
                                        színen több információ nyerhető. Ezeknek az
      szervezet. Ugyanezt vallottam a MAL felügye-
                                        eszközöknek a beszerzése és telepítése igen
                       nyosságot szüntet meg, hiszen a hatóságnak
      lete során is. Ugyanez érvényes a hatóságra is,
                                        fontos. Minden üzembe el kell jutnunk, legalább
      annak nincs, nem is lehet takargatnivalója. Az
                       korábban erre nem volt lehetősége, akár egy
                       kisebb hibáért is fel kellett függeszteni az üzem
      a lakosságért van. Az önkormányzatok, amikor
                                        évente egyszer. És akkor még nem beszéltünk
      a véleményünket kérik, gyakran rádöbbennek,
                       tevékenységét, vagy be kellett zárni. Ezzel az
                                        a célellenőrzésekről, a rendőrséggel, a Nem-
      hogy mennyi kockázat van körülöttük.
                       eszközzel most végre minden a helyére került.
                                        zeti Adó­ és Vámhivatallal, az ÁNTSZ­szel és
       Csak eddig közel 550 küszöbérték alatti üze-
                       mindig az kell hogy legyen a legfontosabb fel-
      met azonosítottunk be, ami azért fontos, mert
                                        ről. Az idén előttünk van a nukleárisbaleset­el-
      ezek bizony ott vannak a mindennapjainkban,  Azt szoktam mondani, egy ilyen szervezetnek  más társhatóságokkal folytatott ellenőrzések-
                                        hárítás területén lévő különböző mérőrendsze-
                       adata és küldetése, hogy megelőzze a bajt. És
      ott vannak gyakorlatilag a szomszédunkban, és  ha ez sikerül, nincs veszélyben sem a lakos- rek összehangolása és gyakorlatoztatása, ami
      nem tud róla a lakosság. Nem kell ki tudja milyen  ság, sem a kollégáink. Száz százalékig kizárni  nagy feladat, hiszen számos szervezet érintett.
      bonyolult dolgokra gondolni, vegyünk például egy  mindent természetesen lehetetlen, hiszen ahol  A kritikusinfrastruktúra­elemek beazonosí-
                                           tása is folyamatban van, zajlik a koc-
                                           kázatelemzés. Tavaly is történt egy s
                                           más, nagy siker volt például, amikor az
                                           áramszolgáltatók rotációs kikapcso-
                                           lási rendjét egy konkrét módszertan
                                           alapján meghatároztuk. Most ennek a
                                           rendnek a felülvizsgálata is zajlik, némi
                                           változás várható is. Várhatóan beke-
                                           rülnek olyan intézmények, amelyek
                                           ellátását minden körülmények között
                                           biztosítani kell, akkor is, ha mókusok-
                                           nak kell hajtani a kereket, hogy villany
                                           termelődjön. Ezt a besorolást minden
                                           ágazatban, minden szektorban végre
                                           kell hajtani, emellett felügyelet alatt
                                           kell tartani, valamint ellenőrizni is
                                           szükséges.
                                            Úgy gondolom, hogy rövid időn
                                           belül szüksége lesz az országnak egy
                                           kimondottan a kritikus infrastruktúra
                                           védelmére vonatkozó törvényre is. Az
                                           Egyesült Államoknak, az Európai Unió
      hűtőházat és annak az ammónia­tartalmát, ami,  üzemeltetnek, ott mindig vannak kockázatok.  sok országának és NATO tagállamoknak van
      ha kijut, az igen veszélyes. Eddig nem azonosí- Ezeket a kockázatokat kell felmérni, beazo- erre törvénye, a magyar jogszabály megalko-
      tották be, hogy mégis hol helyezkednek el ezek  nosítani és minimalizálni. Ha ez sikerül, máris  tásánál mégse tehetjük meg, hogy átvesszük
      és mennyi ammóniát tartalmaznak. Márpedig tűz  sokat tettünk a cél érdekében.  valamelyiket. Az uniós irányelv nevéből adódó-
      esetén a lakosság és a beavatkozó erők védelme            an irányt szab, de minden országnak a saját
      érdekében is fontos ezekkel az információkkal  •  A beszélgetés idején, vagyis március  viszonyai, jellegzetességei szerint kell megal-
      rendelkezni. Vagy vegyünk egy borászati kellé- derekán mi az, aminek éppen a közepén  kotnia nemzeti törvényét. Támaszkodni persze
      keket árusító üzletet, ahol ként halmoznak fel. A  járnak, és milyen feladatok várhatóak a  lehet az előttünk járókra, el lehet lesni, hogy
      kén önmagában nem veszélyes anyag, de ha ki- közeljövőben?     másutt milyen jogintézmények vannak, hogyan
      gyullad, rendkívül mérgező gáz keletkezik belőle.  – Április végéig az üzemek beazonosítása,  alkalmazzák a gyakorlatban.
      Csak a kén miatt nem kellene ezt a boltot azo- nyilvántartásba vétele folyik, nem utolsó sor- Hozzánk kerültek szakhatósági szempont-
      nosítanunk, de nem árt tudni az ilyenekről sem,  ban pedig a katasztrófavédelmi hozzájárulás- ból a katonai veszélyes üzemek is, ahol rob-
      főleg, ha nagy mennyiségű anyagot tárolnak. ra kötelezettek bejelentkezésének kezelése.  banóanyagokkal, lőszerekkel foglalkoznak.
       Fontos momentum, hogy végre katasztrófa- Ez várhatóan több mint 5000 üzemet és több  Itt áprilistól, de legkésőbb júliustól változást
      védelmi bírságolásra kaptunk lehetőséget, így  tízezer ügyiratot jelent a szakterület számára.  szeretnénk, és nem az OKF, hanem a megyei
      immár ezzel az eszközzel is kikényszeríthető a  Azoknak a cégeknek, amelyeket beazonosí- igazgatóságok lesznek az elsőfokú hatóságok,
      jogkövető magatartás. A veszélyes üzemeknek  tunk, súlyoskáresemény­elhárítási tervet is kell  a főigazgatóság másodfokon jár majd el.
      a nyeresége rendkívül magas, éppen abból fa- készíteniük majd. Eddig körülbelül ötszáz ilyen
      kadóan, hogy veszélyes dologgal foglalkoznak.  üzem van. Szerintem nagyon fontos tanulság  •  Tiszta már a kép, vagy jöhetnek még
      Előfordulhat, hogy kicsit lazábban veszik a jog- az, hogy eddig íróasztal mögül, vagy sok eset- meglepetések?
      szabályi előírásokat. Ha viszont velük szemben  ben múltbéli tapasztalatok alapján tervezget- – Arról, hogy iparbiztonsági szempontból
      szankciót alkalmazunk, az érződik majd az ered- tünk, ráadásul egészen más célokból. Arra a  van­e olyan „csontvázunk a szekrényben”,
      ményen, a nyereségen, a negatív nyilvánosság  vörösiszap­katasztrófa jól rávilágított, hogy  mint volt a vörösiszap, azt majd áprilisban
      pedig kihathat teszem azt, a cég részvényeinek  nagyon körültekintően kell a külső­ és a belső- látjuk tisztán. Az azonban biztos, hogy csont-
      az árfolyamára. Ezt a nyelvet pedig jól értik az  védelmi­terveket elkészíteni, hogy a lakosság  váz mindig lesz, elég csak arra gondolni,
      üzleti életben, és a tulajdonosok előbb­utóbb  mentése minél zökkenőmentesebb legyen.  hogy mindig lesznek üzemeltetők, amelyek
      lépni fognak.            Véleményem szerint nagyon nagy előrelé- eltakarnak dolgokat. Fontos hangsúlyozni,
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13