Page 9 - magazin-április
P. 9

7


    hogy támaszkodunk a tűzoltó kollégák éber- A létfontosságú rendszerek
    ségére, hogy ha a lakókörnyezetükben azt                                  2012. április
    észlelik, hogy valami nem stimmel, vagy
    szólnak nekünk. A lakosságtól és a társha- és objektumok védelme
    a normálistól eltérő módon üzemel, akkor

    tóságoktól is számos megkeresést kapunk.
    Magunk is kezdeményezünk büntetőeljá- A kritikus infrastruktúra fogalma az utóbbi évtizedben jelent meg a hazai
    rást, ha az eset súlyossága ezt megkívánja.  szakmai életben és várhatóan teret hódit a köznyelvben is, ahogyan a la-
    Szóval nem lehet kiszámítani, hogy mennyi
    meglepetés jöhet még, hiszen még nem  kosság számára is egyértelmûvé válik a kritikus infrastruktúrák védelmének
    vagyunk minden információ birtokában. Jó  fontossága.                           KATASZTRÓFAVÉDELEM
    másfél­két év kell ahhoz, hogy az összes
    kockázatot fel tudjuk dolgozni, és rangso- XXI. század új típusú kihívásainak rend- De mi is az, hogy kritikus infrastruktúra és
    rolni tudjuk, melyek azok, amelyek nagyon  szerében, a 2001. szeptember 11­i és  mitől lesz egy infrastruktúra (vagy annak ele-
    komoly problémát jelenthetnek. Nyilvánva- A az azt követő európai támadások követ- me) kritikus?
    lóan, amint belefutunk valamibe, ott azonnal  kezményeként a kontinensen is hangsúlyosab- A fogalom teljes körű értelmezéséhez szük-
    eljárunk hatóságként, nem várunk egy pilla- bá vált a kritikus infrastruktúrák védelmének  séges annak egyes elemeit vizsgálni. Az egyik
    natot sem. Erőink ugyan végesek, de sokat  kérdésköre. Annak ellenére, hogy a világ több  összetevő az infrastruktúra, amelynek általános
    jelent, hogy egységes szervezetként tudjuk  államában – az Amerikai Egyesült Államokban,  fogalma viszonylag egységesen értelmezett.
    egymást segíteni. Mind a vonulós kollégák,  Kanadában, az Egyesült Királyságban, vagy  A fogalom a gazdaságtudományban jelent
    mind a polgári védelmi területen dolgozók  akár Németországban – már hosszú évek óta a  meg, mint olyan gazdasági feltételek (úthálózat,
    nagyban tudják segíteni a munkánkat. És  védelmi felkészülés egyik alapeleme a létfontos- kikötők, közművek, műtárgyak, közoktatás stb.)
    természetesen mi is az övékét. Az ellen- ságú infrastruktúrák megóvása, terrortámadá- gyűjtőneve, amelyek nem vesznek részt köz-
    őrzéseket is közösen hajtja végre a három  sok „sorozata” kellett ahhoz, hogy felismerjük:  vetlenül a termelési folyamatban, de közvetve
    szakterület. Fontosnak tartom megjegyezni,  ma már nem feltétlenül a sok áldozatot követelő  befolyásolják a termelés fejlesztésének lehe-
    hogy egyetlen hatóságtól sem várható el,  támadások végrehajtása a terrorszervezetek fő  tőségeit. Ennek analógiája alapján a műszaki
    hogy minden technológiai folyamatot tel- célja, hanem az, hogy minél nagyobb káoszt, ál- infrastruktúra az alapvető létesítmények, léte-
    jességében ismerjen, ezért az üzemeltetők  talános pánikot, lehetőleg súlyos anyagi károkat  sítményrendszerek, hálózatok, amelyek alap-
    felelőssége is nagyon nagy. Ugyanakkor ha  okozzanak, de mindenekelőtt a kormányokba  jai – létesítési és üzemeltetési feltételei – egy
    félrevezetik a hatóságot, annak jogkövet- vetett hitet rendítsék meg. A folyamat akár minő- konkrét célra megvalósítandó létesítménynek.
    kezményei lesznek.         sített helyzet kihirdetésére is okot adhat abban  A társadalmi értelemben vett infrastruktúra pe-
                      az esetben, ha a helyzet eszkalálódása a kor- dig mindazon szervezetek, létesítmények, léte-
      • Új szervezetet építeni, lemaradást  mányzat működését akadályozza. A zavartalan  sítményrendszerek és hálózatok összessége,
    ledolgozni nem kis feladat. Mennyi sza­ mindennapi életvitelt szolgáló infrastruktúrák,  amelyek egy országon belül a lakosság szellemi
    badideje marad, ha marad?     vagy azok bizonyos elemei elleni támadás ki- és tárgyi életfeltételeit megteremtik, a gazdaság
      – Sokszor hétvégén is dolgozom, sok  válóan alkalmas ezen célkitűzések elérésére.  működését elősegítik, illetve lehetővé teszik.
    idő nincs a pihenésre. Mint ahogy nem volt  Ezek az elemek közhasználatban vannak, tehát  Az összetett fogalom értelmezéséhez
    a vörösiszap­katasztrófa után sem, akkor  nehezen védhetőek, mindemellett különösebb  szükséges a kritikus, kritikusság meghatá-
    kilenc hónapra tulajdonképpen leköltöztem  szakértelem és szervezés nélkül megtámadha- rozása is, amelynek lényege röviden úgy ra-
    Ajkára, és gyakorlatilag fényképen tartottam  tóak. Ebből fakadóan a védelmi szféra – akár  gadható meg, hogy kritikus minden „dolog”,
    a kapcsolatot a családdal. Még az sem volt  Európai Uniós, akár állami szinten – olyan fel- amelynek megsemmisülése, működésének
    megoldható, hogy cserével dolgozzak. Sze- adattal szembesült, amelyet csak egységes  vagy szolgáltatásainak alacsonyabb szintre
    retek horgászni, de az elmúlt négy évben  megközelítés, közös érdekképviselet, szigorú  esése, elérhetetlenné válása vagy csökkent
    nem jutottam hozzá. Motorozni is szeretek,  elvárások és következetes végrehajtás, hosszú  üzemmódja valamilyen támogatott objektum-
    az igazán kikapcsol. De őszinte leszek, ami- távú stratégiai célok meghatározása révén va- ra, folyamatra jelentős (jelen esetben negatív)
    kor hazamegyek – és ezzel biztos sokan  lósíthat meg.     hatást gyakorol.
    vagyunk így – nem tudok kikapcsolni, akkor
    is jár az agyam, folyton optimális megoldáso-
    kon gondolkodom. A feleségem teljesen civil,
    ha ő nem lenne, nem tudnék ennyit dolgozni,
    ő adja a biztos hátteret. Szerencsére jól bírja
    az életvitelemet, és meg is szokta. És nyilván
    az is számít, hogy látja, tudja, mennyit és mit
    csinálunk, hogy nyugodtabban alhassunk.
    Nyári tervet nem készítek, ha jól utánaszá-
    molok, 2010 óta egy­egy napot leszámítva
    nem is voltam igazán szabadságon. De fél-
    reértés ne essék, ez nem panasz, mindössze
    ténymegállapítás. Most a feszített munkának
    van itt az ideje, és ebből az összes kollégám-
    mal együtt vesszük ki a részünket.

               Galántai Judit
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14