Page 12 - magazin-április
P. 12

10   feladatok ellátása érdekében a veszélyes üze-

   időszerű kérdések mekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési


      hatósági feladatokat ellátó hatóságokkal, terü­
      leti szinten az országos hatáskörű szervek
      területi szerveivel, valamint a külső védelmi
      tervezésben érintett szervekkel a terv készítése,
      gyakoroltatása és alkalmazása területén zajlik
      együttműködés. Az idei év során már több komp­
      lex, társhatóságokkal együttesen végrehajtott,
      iparbiztonsági ellenőrzésre került sor.

      Az elmúlt hónapokban már megtett
      és még várható hatósági
      intézkedések
      A BM OKF és területi szerve annak megállapí-
      tására, hogy egyes üzem a katasztrófavédelmi
      törvény hatálya alá tartozik­e, bármely gazdálkodó
      szervezetet adatszolgáltatásra kötelezhet és an-
      nak telep helyén hatósági ellenőrzést tarthat. Ilyen­
      re már ebben az esztendőben is számos példa
      volt. A 2012. március 31­ig tartó átmeneti időszakot
      követően a hatóság továbbra is nagy erőkkel vizs- szöb érték alatti üzemek körébe egyrészt a  Az eddig csak felső küszöbértékű üzemek ál-
      gálja a nem jogszabálykövető magatartást tanúsító  kiemelten kezelendő létesítményeknek minősülő  tal veszélyeztetett településekre elkészített külső
      gazdálkodó szervezeteket. Már tavaly elkezdődött  üzemek, mint például vízművek, víztisztító  védelmi tervek száma megnő, mivel január 1­től
      a küszöbérték alatti üzemek országos szintű fel- művek, veszélyeshulladék­égetők, csővezetékes  a hatóság által kiválasztott küszöbérték alatti és
      mérése, ennek során több mint 550 olyan üzemet  szállítás létesítményei, húsüzemek és hűtőházak,  alsó küszöbértékű üzemek által veszélyeztetett
      azonosított a hatóság, amelyik minden bizonnyal  másrészt várhatóan a kisebb robbanóanyag­,  településekre is készül külső védelmi terv. Ez
      küszöbérték alattinak minősül a továbbiakban.  pirotechnikai­, műtrágya­ és növényvédőszer­ növeli Magyarország lakosságának biztonságát, a
       A katasztrófavédelmi szervek előzetes fel ­ raktárak, vegyipari és gyógyszeripari üzemek,  beavatkozó szervek felkészülését az esetlegesen
      mé  rése alapján megállapítható, hogy a kü­ illetve olaj­ és gázipari üzemek kerülnek.  bekövetkező ipari katasztrófára.
      Veszélyes áruk szállításának ellenôrzése

      földön, vízen, levegôben
      Az Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőségen be- készít elő a vonatkozó jogszabályok módosítására. veszélyesáru­szállítás ellenére nem romolhat a
      lül az április 1­jén megalakult Veszélyes Szállítmá- Mindezek mellett nyomon követi a külföldön be- közlekedés biztonsága és nem nőhet a környezet
      nyok Főosztály látja el a veszélyes áruk szállításá- következett baleseteket, azok esetleges hatásait  terhelése sem. Éppen ezért rendszeressé válik
      nak ellenőrzésével, a veszélyesáru­szállításokhoz  a lakosságra és a környezetre, valamint a tanul- a veszélyesáru­szállítások, valamint a szállítá-
      kapcsolódó telephelyi ellenőrzésekkel, valamint  ságokat beépíti a hazai szabályozásokba és a  sokban érintett telephelyek ellenőrzése, amelyek
      az ellenőrzések során tapasztalt szabálytalansá- beavatkozók képzési rendszerébe.  során a szabályok pontos betartását vizsgálják a
      gok szankcionálásával összefüggő közigazgatási  A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos  szakemberek. A legfőbb cél ugyanis a balesetek
      ügyekben a másodfokú hatósági tevékenységet,  balesetek elleni hatékonyabb védekezés érdeké- megelőzése, esetleges bekövetkezésük esetén
      valamint az elsőfokú hatóság szakmai felügyeletét.  ben a veszélyes árukkal, veszélyes anyagokkal  pedig hatásuk csökkentése.
      A főosztály irányítja a veszélyes áru szállításának  végzett tevékenységeket fokozott figyelemmel  Magyarországon évente több millió tonna ve-
      ellenőrzésével, szankcionálásával, a balesetek              szélyes árut szállítanak elsősorban köz-
      kivizsgálásával kapcsolatos katasztrófavédelmi  Szállítási típus Veszélyes áruk forgalma úton és vasúton. A hatékony és nagy-
      hatósági feladatokat. Folyamatos kapcsolatot tart a  KÖZÚTI veszélyesáru­ 20 millió tonna szállított áru/év,  számú ellenőrzések végrehajtásával a
      veszélyes áruk szállításával kapcsolatos balesetek  szállítás  1 millió jármű/év veszélyesáru­szállításban résztvevőket
                                 10 millió tonna szállított áru/év,
      megelőzésében, elhárításában, a szabályrendszer  VASÚTI veszélyesáru­ 20­25 ezer vasúti szerelvény/év a vonatkozó jogszabályok maradékta-
                           szállítás
      kidolgozásában érdekelt ágazati minisztériumok-   6 millió tonna szállított áru/év,  lan betartására késztethetjük.
      kal, állami szervekkel, szakmai és gazdálkodó  VÍZI veszélyesáru­szállítás  3200 hajókötelék/év
      szervezetekkel, figyelemmel kíséri a védekezés- LÉGI veszélyesáru­szállítás  300­400 járat/év Régi és új feladatok
      ben érintettek közötti együttműködést. Mindemel-              A katasztrófavédelmi szervek 2001 óta
      lett figyelemmel kíséri a veszélyes áru szállításával  1. számú táblázat: Veszélyes áruk forgalma szállítási  vesznek részt a veszélyes áruk közúti
      kapcsolatos tendenciákat, a megelőzés hatéko- alágazatonkénti bontásban szállításának (ADR) hatósági ellenőr­
      nyabbá tétele érdekében intézkedéseket, iránymu- kell kísérni, ami a rendszeres hatósági ellenőr- zésében, 2002­től kezdve pedig teljes körűen
      tatásokat, tájékoztatókat ad ki, illetve javaslatot  zésekkel valósítható meg. Az egyre intenzívebb  ellenőrzik a veszélyes áruk közúti szállítását és
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17