Page 6 - magazin-április
P. 6

4   „Most a feszített munkának                      esemény után sosem lesz képes az adott gaz-

   időszerű kérdések van itt az ideje”                   dasági társaság azonnal megfelelően reagálni


                                        a történtekre. Az is kérdés, hogy rendelkezik­e
                                        kellő erőforrással ahhoz, hogy részt vegyen a
                                        védekezésben, az újjáépítésben. Egy­egy ilyen
                                        katasztrófa magának a cégnek, a benne dolgo-
      Kossa György tûzoltó ezredes, országos iparbiztonsági fõfelügyelõ.
                                        zóknak is traumát jelent, nagy kérdés tehát az
      Negyvenkét éves, nõs, hobbija a horgászás és a motorozás. Gyakorlott,
                                        is, hogy képesek­e tovább üzemeltetni a vállal-
      ámde mérhetetlenül elfoglalt vezetõ, akit interjúra elkapni körülbelül olyan
      teljesítmény, mint Babettával Yamahát elõzni. Amikor több hónapos vára-
                                        ezért az államnak egy ilyen helyzetben felelős-
                                        sége van, nem mindegy, hogyan reagál, milyen
      kozás után végül sikerül a mikrofon két végére keverednünk, már olyan sok  kozást a rájuk nehezedő nyomás alatt. Éppen
      a megbeszélni való, hogy azt is nehéz eldönteni, hol legyen az eleje. De  lépéseket tesz. Nem biztos például, hogy min-
                                        den ipari létesítményt le lehet állítani vészleál-
      mert minden ellenkezõ híreszteléssel ellentétben senki sem iparbiztonsági  lítással, vagy ha igen, lehetnek­e annak olyan
      fõfelügyelõnek születik, a legkézenfekvõbb pillanatnál, a gyermek Kossa  következményei, amelyek újabb kockázatot
      György terveinél kezdjük.                      jelentenek. Nem indulnak­e be veszélyes tech-
                                        nológiai folyamatok, nem lesz­e a leállásnak
      – Mint minden gyerek az óvodában, én is na- Többször, több területen megmérettem, ebbe  kihatása egyéb ellátási láncokra, például egy
      gyon csodáltam az egyenruhát. Mindegyiket.  a sorba tartozik 2010 is, amikor a vörösiszap­ erőmű kiesése áramellátási gondokat okozhat.
      Nem szégyellem bevallani, hogy nemcsak a  katasztrófakor a kormánybiztos felkért, hogy  Egy ilyen esetben meg kell határozni, hogy kik
      tűzoltókét, a rendőrökét és a katonákét, hanem  lássam el a MAL Zrt. állami felügyeletének  azok, akiket korlátozni szükséges, és kik azok,
      bizony a kukásokét is. Utóbbiak esetében kü- vezetését. Feladatom volt az újabb károko- akiket nem.
      lön vonzerőt jelentett, hogy szép nagy, villogó- zást megakadályozni, mellette felügyelet alatt  A vörösiszap­katasztrófával kapcsolatban
      val ellátott sárga autóval jártak, ami ráadásul  tartani az összes olyan folyamatot, amely a  azt sem szabad elfelejteni, hogy a károsultak a
      egy kisfiú számára kellően érdekes mértékben  lakosságra vagy a környezetre nézve kockáza- történtek után körülbelül nyolc hónappal új ház-
      még zörgött és csörgött is…De komolyra for- tot jelenthetett. Ez egy nagy gazdasági társa- ba tudtak költözni, élhetővé vált a környezet, és
      dítva a szót, tetszett az egyenruha, és az a  ságnál nem is egyszerű, ráadásul úgy kellett  jövőképet is sikerült számukra teremteni. Kü-
      magabiztosság, amit viselőjének kölcsönzött.  megoldani, hogy közben figyelembe vettük  lön fontosnak tartom kiemelni, hogy a MAL Zrt.
       •  Mikorra datálódik a katasztrófavéde- más jogágak szabályozóit is, köztük a gazda- még mindig működik, mert azt vallottam, hogy
                                        nem lehet második Ózdot csinálni a környék-
                       sági társaságokról szóló törvényt, a polgári
      lemmel való viszonya?       törvénykönyvet, az állami felügyeletet lehetővé  ből, hiszen ha nincs munkahely, nincs jövőkép,
       – Pályafutásom során korábban már fog- tévő honvédelmi törvényt, és természetesen  akkor az újjáépítésnek sincs sok értelme.
      lalkoztam kritikus infrastruktúrákkal, illetve  a büntető törvénykönyvet is. A feladat igen  Amikor 2011. június 30­án véget ért az álla-
      veszély­elhárítási feladatokkal. Legutóbb egy  komoly kihívást jelentett a katasztrófavéde- mi felügyelet, akkor kaptam felkérést a főigaz-
      évtizede kerültem szoros kapcsolatba a ka- lemben dolgozók számára, így számomra is.  gatótól, hogy vegyek részt a jogszabályok elő-
      tasztrófavédelemmel, 2000­2001­ben a felső­ A közös munka során jobban megismertem  készítésében, és hozzunk létre egy olyan erős
      tiszai, illetve a szolnoki árvíz kapcsán. Akkor a  a kollégákat, és úgy vélem, példaértékű tel- iparbiztonsági hatóságot, amelyik képes arra,
      Magyar Posta postaforgalmi főigazgatója vol- jesítményt nyújtottak valamennyien. Ezzel a  hogy megakadályozza a vörösiszap­kataszt-
      tam, és mi rendeltünk a Felső­Tisza vidékére  teljesítménnyel egyébként nem kis nemzetkö- rófához hasonló tragédiák bekövetkezését,
      ötszáz teherautót a lakosság kimenekítéséhez.  zi érdeklődést is kiváltottunk. Számos külföldi  illetve olyan szabályozókeretet hívjunk életre,
      Akkor kommunikációs problémák miatt a vé- szervezet jött tanulmányozni, hogy hogyan  amellyel jogkövető magatartásra lehet kény-
      dekezésben résztvevő erők nem tudtak elég  tudta az országos katasztrófavédelem megol- szeríteni az üzemeltetőket.
      gyorsan és hatékonyan intézkedni, ráadásul
                       dani a lakosság gyors menekítését, védelmét,
     „                 valamint a következmények felszámolását.  az egységes iparbiztonsági szervezet létre-
                                          •
      a GSM­szolgáltatók bázisállomásai víz alá
                                           Milyen meglévő alapokra építkezhetett
       terveket, hogy azok elsôsorban „
                                        hozásánál?
                                          – Összességében három nagyon komoly
         Úgy kell elkészíteni a rendezési
                                        terület van, amit az államnak felügyelnie kell, a
                                        nyok és a kritikus infrastruktúra. A veszélyes-
                                        áru­szállítmányok ellenőrzése az utóbbi időkig
        a lakosság védelmét biztosítsák.                veszélyes üzemek, a veszélyesáru­szállítmá-
                                        a közúti fuvarozást érintette. Mindeközben vízi
                                        úton évente 6­8 millió tonna veszélyes árut szál-
                                        lítanak, például a Dunán. Ha az ország fő folyó-
      kerültek, így nemcsak a lakosság, hanem a  Az Egyesült Államoktól kezdve az Európai  ján történik valami, annak igen súlyos következ-
      készenléti szervek sem tudták használni eze- Unión át több irányból érdeklődtek az állami  ményei lehetnek, egyebek mellett a vízbázisok
      ket a rendszereket. Ekkor született a döntés,  felügyelet alá vétel iránt. Emlékezetes, hogy  kerülhetnek veszélybe. Nyilvánvaló, hogy ezt
      hogy egységes rádiórendszer kell a készenléti  amikor az egyik nagy olajcég vezetékét a Mexi- a tevékenységet is felügyelet alatt kell tartani.
      szerveknek, és az akkori kormány határozata  kói­öbölben érte baleset, az Egyesült Államok  Ugyanez a helyzet a vasúti szállításnál, évente
      alapján azt a Magyar Posta valósította volna  vezetése nem avatkozott közbe, így nagyjából  20 millió tonna veszélyes anyag megy át ilyen
      meg. Ez a TETRA szabványnak megfelelő  egy éven keresztül érte környezetszennyezés  módon az országon. Ráadásul minden vasút-
      földi, trönkölt digitális rádiórendszer, amely ma  az öblöt. Nem olyan régen egy nemzetközi fó- vonal érint lakott területet, nem vitatható tehát,
      már minden készenléti szervnél megtalálható.  rumon arról beszéltem, hogy egy­egy ilyen kár- hogy elemi érdek az ellenőrzés, a felügyelet,
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11