Page 10 - magazin-december
P. 10

Beavatkozások belülről      Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó főhadnagy
      GÁZSZIVÁRGÁS SZAKÍTOTTA FÉLBE


      A KARÁCSONYFA-ÁLLÍTÁST


      SÁRSZENTMIHÁLYON
        község karácsonyfájának a helyét fúrták le a  során   tájékozódnak,
      Atalajba, amikor a munkagép átszakított egy     van-e valaki közvetlen
      föld alatti gázvezetéket november 26-án       életveszélyben, és fel-
      Sárszentmihályon. A dolgozók a földgáz jelleg-    mérik a kiáramló gáz
      zetes szagára felfigyelve azonnal értesítették a   terjedési  irányát  és
      tűzoltókat. Elmondták, hogy közvetlenül az      várható hatását, emel-
      általános iskola mellett rongálódott meg a veze-   lett az esetleges tűzoltá-
      ték, és fölötte egy nagyfeszültségű villanyveze-   si feladatokra is fel-
      ték is húzódik. A pontos bejelentés után a Fejér   készülnek.
      Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műve-       Sárszentmihályon a
      letirányítása Székesfehérvárról két gépjármű-    munkagödröt a kataszt-
      fecskendőt és a katasztrófavédelmi műveleti     rófavédelmi műveleti
      szolgálatot riasztotta a helyszínre, és értesítették szolgálat irányítása mel-
      az gázszolgáltatót.                 lett két tűzoltó teljes védőfelszerelésben, légző-
       Amíg az egységek a káresethez vonultak, a     készülékben közelítette meg. A gázszolgáltató
      katasztrófavédelem a település közbiztonsági     szakemberei a harminckét milliméteres gerinc-
      referensét is tájé-                                vezetéket rövid i-
      koztatta, akinek                                   dőn belül kisza-
      a közreműködé-                                    kaszolták, ezu-
      sével megkezd-                                    tán a tűzoltók
      ték az iskola                                    műszere továb-
      kiürítését. Az                                   bi szivárgásra
      intézmény csak-                                   utaló metánér-
      nem száznegy-                                    téket nem jel-
      ven diákja a                                     zett. A környe-
      pedagógusok-                                     zetet porlasztott
      kal  a  közeli                                   vízsugárral
      művelődési ház-                                   védték, miköz-
      ba sétált át.                                    ben a munka-
       Gázvezeték                                    gép kihúzta a
      sérülése esetén                                   talajfúrót a föld-
      a katasztrófavé-                                   ből. A kilyukadt
                                       Fotók: Szabó-Bisztricz Anett
      delem  műszaki                                  műanyagcsövet
      mentési szabályzata alapján a tűzoltóknak a     ezután markológép és a tűzoltók ásták ki, majd a
      helyszín megközelítésénél figyelembe kell ven-    gázszolgáltató szakemberei helyreállították a
      niük a szélirányt, és a járművekkel biztonságos   vezetéket, és a diákok is visszatérhettek az isko-
      távolságban, a szivárgás helyétől legalább ötven   lába. A község karácsonyfája végül máshol
      méterrel távolabb kell megállniuk. A felderítés   kapott helyet.


   8                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15