Page 6 - magazin-december
P. 6

Időszerű kérdések


      Kalamár Norbert tűzoltó főhadnagy

      LÉGZŐKÉSZÜLÉKES GYAKORLAT


      ZALAEGERSZEGEN
         A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság zalaegerszegi kiren-
         deltségén Horváth Szabolcs tűzoltó alezredes, tűzoltósági főfelügyelő

         szervezésében légzőkészülékes gyakorlatot tartottak a megyeszékhely
         tűzoltói.      A forgatókönyv szerint tűz ütött ki a létesítmé-   volt, a tűzoltók füstgéppel dolgoztak, amelynek
      nyen belül, miközben eltűnt egy ember a füsttel   eredményeképpen szinte áthatolhatatlanná vál-
      telített épületben. Az eltűnt ember ez esetben egy  tozott a tér. A tűzoltók munkáját az is nehezítet-
      bábu volt, ellenben a füst nagyon is valóságos    te, hogy a gyakorlatnak helyet adó épületen nin-
                                       csenek ablakok, így a füstben a bea-
                                       vatkozóknak szinte vakon, tapo-
                                       gatózva kellett tájékozódniuk.
                                       Minden egység mentőkötéllel,
                                       vízsugár fedezete mellett hatolt be
                                       az épületbe, miközben a társak
                                       folyamatosan   kommunikáltak
                                       egymással, és centiről centire derí-
                                       tették fel a helyiséget. Átlagosan
                                       negyedórát töltöttek bent a cso-
                                       portok, a beavatkozások során a
                                       tüzet minden esetben rövid idő
                                       alatt sikerült megfékezniük.
                                         Nagy segítséget jelentett a gya-
                                       korlaton résztvevő tűzoltók szá-
                                       mára az a hőkamera, amellyel az
                                       eltűnt embert keresték, és a tűzfé-
                                       szek pontos helyét is felderítették.

                               Fotók: Kalamár Norbert


   4                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11