Page 16 - magazin-szeptember
P. 16

Portré      Dr. Sárkány Sándor tűzoltó alezredes
      A TŰZOLTÓ A SZABADNAPJÁN IS


      TŰZOLTÓ

        otter Tamás tűzoltó törzsőrmes-              tástudat kell. Hivatástudat a tűzoltó-
      Hter, a pécsi hivatásos tűzoltó-                 szakmához, motiváció az embe-
      parancsnokság különlegesszer-                    reken való segíteni akaráshoz, ki-
      kezelője éppen szabadnapját                      tartás a szakma elsajátításához
      töltötte az egyik pécsi társas-                    és elkötelezettség az egyenru-
      házban lévő otthonában,                        ha iránt. Mindezek elenged-
      amikor észrevette, hogy az                       hetetlenek ahhoz, hogy vala-
      egyik lakásból füst áramlik                      kiből  jó  tűzoltó  váljon.
      ki. A tűzzel érintett lakás                      Nagyon hálás azért, hogy
      ajtaja nyitva volt, a lakók bent                   munkáját egy jó közösségben
      tartózkodtak. Őket a törzsőr-                    végezheti és azért is, hogy a csa-
      mester lejjebb lévő szintre küld-                  ládja türelmes és támogatja.
      te, hogy ne legyenek életveszély-                  Az elismerés büszkeséggel tölti
      ben, majd áramtalanította az ingatlant            el és a családját is, hiszen minden
      és értesítette a tűzoltókat. Kihúzta a kony-      embernek jólesik, ha elismerik a munkáját.
      hai villanytűzhelyt a helyéről és eloltotta helyi-  Meggyőződése, hogy a tűzoltó mindig tűzoltó,
      ségben égő bútorokat, emellett megkezdte a      akár szolgálatban van, akár a szabadnapját tölti.
      lakás és a lépcsőház átszellőztetését. Hősies    Az embereken bárhol, bármikor segíteni kell, ha
      helytállása elismeréseként dr. Góra Zoltán tűz-   az élet úgy hozza, hiszen ez a tűzoltói munka
      oltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófa-     lényege.
      védelmi Főigazgatóság főigazgatója elismerés-
      ben részesítette a törzsőrmestert.
       Hotter Tamás mielőtt tűzoltó lett volna,
      karosszéria-lakatosként dolgozott, szerződéses
      katonaként szolgált Koszovóban, de a vendéglá-
      tásban is szerencsét próbált. Mivel több tűzoltó
      ismerőse is volt, az ő biztatásukra jelentkezett,
      és 2010-ben beosztott tűzoltóként meg is kezdte
      a hivatásos szolgálatot. Aki egyszer belekóstol
      az egyenruhás életbe, annak azt nehéz már elen-
      gednie – vallja a törzsőrmester.
       A tűzoltói munkát összetett feladatnak tartja,
      szerinte minden terület érdekes és egyformán
                                             Fotók: dr. Sárkány Sándor, Szőke Péter
      fontos. Az elmúlt tíz év során számos káresetnél
      ott volt, nagyon sok emléke van állatmentések-     Hotter Tamás tűzoltó törzsőrmester tíz éve lát
      ről, közlekedési balesetekről és háztüzekről.    el hivatásos szolgálatot. Szabadidejében polgári
      Nem titkolja, voltak olyan beavatkozások, ahol    szakmájával foglalkozik, szereti a sportokat,
      igencsak szükség volt a szerencsére is.       főleg a labdarúgást, de a lépcsőfutóversenyek-
       Meglátása szerint a tűzoltói munkához elkö-    nek is rendszeres résztvevője. Házas, egy gyer-
      telezettség, motiváltság, kitartás és persze hiva-  mek édesapja.


   14                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21