Page 17 - magazin-szeptember
P. 17

Ruskáné Takács Anita tűzoltó százados
     ÁLLAMI ELISMERÉS


     EGY GYŐRI TŰZOLTÓNAK

        Az augusztus 20-a, Államalapító Szent István király ünnepe alkalmából
        a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon megrendezett

        ünnepségen vehette át elismerését Börzsei Arnold tűzoltó zászlós, a
        győri hivatásos tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelője.     A kollégának dr. Áder János, Magyarország köz-    tás alatt hivatástudata, szorgalma és igyekezete
     társasági elnöke – a belügyminiszter előterjesz-   mellett szakmai tudása is folyamatosan bővült.
     tésére – nemzeti ünnepünk, március 15-e alkal-    Eleinte beosztott tűzoltóként dolgozott, és mint
     mából, több mint két évtizedes, kimagasló szol-   mesélte, nagyon szívélyesen fogadták az „A”
     gálatellátása elismeréséül adományozta a       csoport tűzoltói, hiszen több kunszigeti, vagyis
     Magyar Ezüst Érdemkereszt katonai tagozatát.     falubeli is volt a csoportban. Arra is emlékszik,
                                           hogy az első balesetnél,
                                           ahol beavatkoztak, szol-
                                           gálatparancsnoka csak
                                           kellő távolságból, szin-
                                           te csak megfigyelőként
                                           engedte tevékenyked-
                                           ni, nehogy probléma le-
                                           gyen az újonccal. Persze
                                           sokáig  nem  tudták
                                           távol tartani a beavat-
                                           kozásoktól, és a szor-
                                           galmas fiatal két év
                                           múlva már gépkocsive-
                                           zetőként,  2012  óta
                                           pedig különlegesszer-
                                           kezelőként tevékenyke-
                                           dik. A sok-sok káreset-
                                           ből nem akart egyet
                                           sem kiemelni, de azt
                                           elárulta, hogy arra az
                                          időszakra emlékszik leg-
      Börzsei Arnold 1994. szeptember 1-jén került    szívesebben, amikor az egyes fecskendőn volt
     a győri tűzoltósághoz beosztott tűzoltóként. Az   sofőr kilenc éven át. Akkor rengeteg beavatkozá-
     akkor huszonegy éves fiatalember rögtön a kato-   son vett részt, és egy nagyon összeszokott csa-
     naság után, egy szomszédjában lakó tűzoltó      patban dolgozva szinte egymás pillantásából
     unszolására jelentkezett szolgálatra, döntését    tudták, kinek mi a dolga. Arnold a több mint
     azóta sem bánta meg. A huszonhat éves pályafu-    negyed évszázad alatt megszerzett tudását


                    2020. SZEPTEMBER                             15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22