Page 8 - magazin-szeptember
P. 8

Időszerű kérdések


      Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy


      SIKER SIKER UTÁN
         Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is érkeztek pályaművek a Dr. Balogh
         Imre Emlékpályázatra, amelyet idén is meghirdetett a BM Országos
         Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
      A megye egyik visszatérő nevezője Dombrády                   A képzeletbeli dobogó
      Gábor tűzoltó főhadnagy, aki a tűzoltóság                   legmagasabb    fokán
      történelmének szerelmese, a katasztrófavé-                   idén újból ő állhatott.
      delmi műveleti szolgálat oszlopos tagja, a                   A  szakmai  zsűri
      tűzoltás, a műszaki mentések legújabb                      különdíjat is adomá-
      technikai és informatikai vívmányainak                      nyozott: Gál Leven-
      amatőr, lelkes kutatója. Gábor 2017-ben és                   te tűzoltó főhadna-
      2019-ben is elnyerte az emlékpályázat díját,                  gyot, a kisvárdai hi-
      írt már a multifunkcionális mentőhevederről                  vatásos  tűzoltó-pa-
      és az ajtónyitások technikai fejlesztési lehető-               rancsnokság „A” cso-
      ségeiről. 2020-ban pedig másfél éves munkáját               portjának   szolgálatpa-
      nyugtázta és adta be. Pályaművének címe: „A               rancsnokát illette az idei elis-
      beavatkozó állomány biztonságának növelése a          merés. Ő „Biztonsági tiszt – az első és
      közlekedési balesetek kárfelszámolása során.”    a legfontosabb szervezhető beosztás” címmel
      Elsősorban amerikai oktatási anyagokat, modu-    adott be pályázatot.
      lokat tanulmányozott a témával kapcsolatban,      „A kárhelyparancsnokok a helyzetértékelést
      majd mások mellett német, holland és svéd tűz-    követően adhatnak valakinek biztonsági tiszti
      oltókkal is egyeztetett, más nemzetek statiszti-   megbízatást például veszélyes anyagokkal kap-
      káját is követte, alapul vette.           csolatos balesetek során, nagy alapterületű vagy
       „Gyakorlatorientált, akár             éppen labirintusszerű épületben keletkezett
      minimális odafigyeléssel               tűzeseteknél. A biztonsági tiszt kiemelt feladata
      alkalmazható felvetés                 egyebek mellett az egységek bevetés-felügye-
      az idei dolgozatom” –                  lete, nyomon követése, valamint a beavatko-
      magyarázta   Gábor                   zás biztonsági körülményeinek monitoro-
      és hozzátette: a bea-                   zása” – mondta Gál Levente, aki pályázatá-
      vatkozók védőruhá-                     ban egységes nyilvántartó karton alkalma-
      zatának világosabb                    zását javasolja. A biztonsági tiszt a kár-
      színe, a fényvissza-                   helyszíni kinevezését követően azonnal
      verő elemek számá-                    elkezdheti munkáját, a regiszternek köszön-
      nak növelése vagy akár                 hetően releváns, a mentést végzők biztonsá-
      egy-egy jármű felmatri-                gát érintően elengedhetetlen információkat
      cázása, esetleg világító tere-            vezethet fel erre az adatlapra. Felvetése, munká-
      lőkúpok, figyelmeztető táblák            ja elismerést hozott számára, a siker pedig
      használata a baleseti helyszíneken jelentősen    további kutatásokra inspirálja Gál Leventét.
      növeli a tűzoltók, rendőrök, mentők biztonságát.
                                            Fotók: Dombrády Gábor és Gál Levente archívuma,
                                                      Szőke Péter

   6                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13