Page 4 - magazin-február
P. 4

Portré      Egyed László tűzoltó alezredes
      A NYUGAT KIRÁLYNŐJE,


      SZOMBATHELY MINDIG BÜSZKE


      A TŰZOLTÓIRA
         Ötvennyolc település száztízezer lakosához hívhatják őket, a megyei

         beavatkozások fele hozzájuk köthető, történelmük csaknem százötven
         évre tekint vissza – a szombathelyi hivatásos tűzoltóság lett 2020-ban az
         Év hivatásos tűzoltó-parancsnoksága.
      Vas megyében másodikként                       ből, szertárosi és veszélyes-
      alakult meg Szombathely szer-                     anyag-ismeretből.   Mindezt
      vezett tűzoltósága. A megye-                     tematikus bontásban hajtják
      székhelyet és a környező tele-                    végre, a visszajelzések rendkí-
      pülések lakosságát 1872 óta                      vül pozitívak.
      óvják a „tűzkakassal” szemben.                      Az állomány tevékenyen
      A szombathelyi tűzoltók ötven-                    részt vett laktanyájuk elmúlt évi
      nyolc településen látják el a                     felújításában, a szertárak új
      tűzvédelmet napi tizenhat fős                     köntöst kaptak, a kapukat
      létszámmal az 1954-ben épült                     kicserélték. Az elmúlt év legje-
      laktanyában. A megyei esemé-                     lentősebb eseményén, a szom-
      nyek több mint a feléhez őket                     bathelyi szeméttelep három-
      hívják. Mindezt egy olyan csa-                    hektáros tüzének három napon
      patzászló égisze alatt, amely-                    át tartó felszámolása során
      nek története az 1848-as sza-                     rendkívül szervezett logisztiká-
      badságharcig, a vasi 44-es hon-                    val vonták be a környék önkén-
      véd zászlóaljig nyúlik vissza. A            Fotók: Vas MKI tes tűzoltó egyesületeit, szerez-
      szombathelyi tűzoltóság két              tek nagy teljesítményű rakodógépeket, amelyek-
      önkormányzati, egy létesítmé-             kel eltávolították az éghető anyagot, megakadá-
      nyi parancsnokság és huszon-             lyozva így a tűz továbbterjedését. A megye tűz-
      hat, együttműködési megálla-             oltóságainak zászlóshajója hagyományosan
      podással rendelkező önkéntes             magas színvonalon végzett munkájával, rendkí-
      tűzoltó egyesület felett lát el            vül innovatív és kreatív javaslataival és megol-
      szakmai   felügyeletet.  Az            dásaival jelentősen hozzájárul a nívós szakmai
      önkéntesek szakmai képzettsé-             munkához. A szombathelyiek az osztrák, a
      gének fejlesztése érdekében              német és a szlovén tűzoltókkal szoros szakmai
      moduláris képzést dolgoztak              kapcsolatot ápolnak, ez lehetőséget teremt esz-
      ki, amelynek köszönhetően a             közök és gépjárművek beszerzésére, amelyek
      negyvenórás végzettségre felépítve oktatják     nagyban segítik a helyi önkéntes tűzoltók mun-
      őket légzőkészülék-használatból, szivattyúke-    káját.
      zelésből, EDR-forgalmazásból, műszaki mentés-


   2                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9