Page 5 - magazin-február
P. 5

Kovács Andrea tűzoltó főhadnagy
     2020 LEGJOBBJA A SOLTI ŐRS

        Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófa-

        védelmi Főigazgatóság főigazgatója a szakmai feladatok végrehajtásá-
        ban nyújtott kiemelkedő, magas színvonalú 2020-as teljesítménye elis-
        meréseként az Év katasztrófavédelmi őrse címet adományozta a solti
        katasztrófavédelmi őrsnek.
                               Apostag, Dunaegyháza, Dunatetétlen, Fülöp-
                               szállás, Solt, Szabadszállás, Újsolt, Harta tarto-
                               zik, ezeken összesen több mint huszonhárom-
                               ezer ember él.
                                Az őrs működési területének veszélyezettsé-
                               ge jelentős és szerteágazó beavatkozási módot
                               igényel. A solti katasztrófavédelmi őrs működé-
                               si területének sajátossága, hogy a beavatkozások
                               három megyét is érintenek, munkájukat magas
                               szinten végzik, a kapcsolattartás a szomszédos
                               megyékkel kiváló. Az önkéntes tűzoltóság állo-
                                          mányával jó viszonyt ápol-
                  Fotók: Kovács Andrea és Szőke Péter
                                           nak, annak munkáját
     A solti őrs 2007-ben alakult meg az akko-                  mindenben segítik.
                                            A solti hivatásos tűz-
     ri kalocsai tűzoltóparancsnok, Kunsági
     Ferenc tűzoltó alezredes kezdeményezé-                    oltókat évente átlagosan
     se nyomán. Az őrs egy gépjárműfecsken-                    kétszáz   alkalommal
     dővel és háromfős létszámmal kezdte                     riasztják. De nem csak a
     meg működését a Kalocsai Hivatásos                      klasszikus tűzoltói fel-
     Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság                     adatokat látják el, az
     részeként, a Solti Önkéntes Tűzoltó                     állomány tevékeny ré-
     Egyesület épületében és szertárában.                     szese a szakmai és sport-
     2012. január elsejét követően, a katasztró-                 versenyeknek, rendsze-
     favédelmi szervezet megalakulásával a                    res látogatói, résztvevői
     solti katasztrófavédelmi őrs nevet kapta,                  a városi rendezvények-
     és már négy tűzoltóval, önálló működési                   nek, gyereknapoknak. A
     területtel folytatta munkáját. 2012-ben a                  hivatás  megismerése
     BM OKF új ingatlant vásárolt, és a felújí-                  érdekében az őrs „kapu-
     tást követően, 2014 szeptemberében egy                    ja” mindig nyitva áll az
     új és korszerű őrsépületet vehetett birtok-                 óvodások és iskolások
     ba az itt dolgozó állomány. Az épület egy gép-    előtt, akik így betekintést nyerhetnek a tűzoltók
     járműfecskendő tárolására alkalmas szertárral is   által használt eszközök, felszerelések használa-
     bővült, a munkálatokból a tűzoltók is kivették a   tába és a tűzoltói lét sajátosságaiba.
     részüket. Az őrs önálló működési területéhez


                      2021. FEBRUÁR                             3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10