Page 13 - magazin-február
P. 13

11

A tűzoltó szabadidejében is tűzoltó                                             KATASZTRÓFAVÉDELEM 2017. február

Az elmúlt néhány hónapban Győr-Moson-          szakszerűen oltotta el a tehergépjárművet, hatéko-
   Sopron megyében többször előfordult, hogy     nyan alkalmazta tűzoltói tapasztalatait. Nemcsak a
különböző tűzeseteknél szabadnapos, vagy éppen      tehergépkocsiban keletkezett tüzet fékezte meg,
szolgálati úton lévő tűzoltók akadályozták meg,     hanem megelőzte azt is, hogy a benzinkúton láng-
hogy egy tűz elfajuljon vagy továbbterjedjen.      ra kapjon valami. Szeptember végén az országos
Valamennyien azt mondták, természetes, hogy       katasztrófavédelmi főigazgató Hősies helytállásá-
segítenek, ha tüzet látnak, hiszen aki a tűzoltói    ért elismerésben részesítette a zászlóst.
hivatást választja, az a szolgálat végeztével sem
felejti el, mi a helyes teendő, ha valaki bajba került.   Szilbek Zoltán tűzoltó zászlós a győri kataszt-
                             rófavédelmi kirendeltség hatósági osztályának
  Tóth Gábor tűzoltó zászlós, a győri hivatásos     referense az első idei munkanap végeztével éppen
tűzoltó-parancsnokság katasztrófavédelmi referen-    a lakásuk alatti mélygarázsban parkolt le, amikor
se még az ősszel, szeptember 14-én éppen hivatali    az autóból kiszállva észrevette, hogy a garázs
ügyeket intézett,                    födémje alatt füst gomolyog. Egyik lakótársa tájé-
amikor útköz-                      koztatta, hogy a kilences lépcsőház közelében füs-
ben észlelte,                      töl valami, és ő már hívta is a tűzoltókat. A zászlós
hogy Győrben, a                     megkereste a füst forrását, meggyőződött arról,
Szigethy Attila                     hogy az aljzatbetonba épített vízelvezetőből csap-
utcai töltőállo-                     tak fel lángok. A közeli fali tűzcsapról azonnal olta-
máson füstöl
egy tizenkét                                                       ni
tonnás, hűtődo-
bozos tehergép-                     kezdte a tüzet. Ekkor megérkeztek a győri hivatá-
jármű motorte-                      sos tűzoltók is, akiknek már csak az utómunkálato-
re. Azonnal oda-                     kat és a szellőztetést kellett elvégezniük. Szilbek
sietett és oltani                    Zoltán 2009 óta szolgál hivatásosként, először
kezdett. A hely-                     beosztott tűzoltóként, valóban napi szinten küz-
színen lévő                       dött meg a lángokkal, néhány éve viszont már a
tizenkét kilog-                     győri kirendeltség hatósági osztályán dolgozik, de
rammos porral                      láthatóan nem koptak meg a tűzoltással kapcsola-
oltóval megfékezte a fülkében keletkezett, kezdeti    tos ismeretei. Gyors helyzetfelismerésének köszön-
stádiumban lévő tüzet, majd a motortérben fellob-    hetően megakadályozta, hogy a tűz továbbterjed-
banó lángot fojtotta el a kútkezelőtől kapott tűzol-   jen, így megóvta a garázst és az ott lévő autókat.
tókészülék segítségével. Később a locsolásra hasz-    Tettéért a főigazgató januárban részesítette Hősies
nált slaggal folytatta a jármű oltását, így a riasztott helytállásáért elismerésben.
tűzoltókra már csak a tűz lefeketítése, az áramtala-
nítás, valamint az utómunkálatok elvégzése         Ifjú Péter tűzoltó főtörzsőrmester, a győri hiva-
maradt. Tóth Gábor gyors helyzetfelismeréssel,      tásos tűzoltó-parancsnokság gépkocsivezetője
                             január 8-án éppen hazaindult családjával Ötte-
                             vényről, amikor észrevette, hogy a szomszéd gará-
                             zsából füst száll ki. Azonnal az ott lévő fiatalember
                             segítségére sietett, aki az udvarról szintén észrevet-
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18