Page 12 - magazin-február
P. 12

10

                                                                                         Az év polgári védelmi tisztje
PORTRÉ
  Sárossy Gábor tű. alezredes, Tolna megye polgári védelmi főfelügyelője tizenhetedik
                                                                      Fotók: Tolna MKI, Tobak Ferenc – RSOEéve szolgál hivatásosként. Február 9-én az év polgári védelmi tisztje elismerést vehet-
  te át az országos katasztrófavédelmi főigazgatótól.

                                                                                         Sárossy Gábor a Duna-parti kisvárosban, Baján     laton vett részt az olaszországi Bolognában, és a
                                                                                         nőtt fel, már gyerekként magával ragadta a folyó    vörösiszap-katasztrófa bekövetkezésekor az első
                                                                                         szépsége, találkozhatott annak veszélyeivel, és egy-  beavatkozók között a helyszínen tartózkodott a
                                                                                         egy árvíz során már korán – ha még nem is tudato-   VFCS (veszélyhelyzeti felderítő csoport) parancs-
                                                                                         san – megismerkedhetett a szakma rejtelmeivel.     nokaként. Az irányítást nem szereti kiadni a kezé-
                                                                                                                    ből, számos káreseményt a VFCS, majd katasztró-
                                                                                          Az alezredes általános és középiskolai éveit szü-
                                                                                         lővárosában töltötte, majd felsőfokú végzettséget   favédelmi mobil labor parancsnokaként vezényelt
                                                                                         szerzett a Gábor Dénes Főiskola informatikus mér-
                                                                                         nök szakán, ezt követően a Miskolci Egyetem infor-   le, de a gyakorlatok és éles helyzetek során is min-
                                                                                         matikus mérnök egyetemi szakán folytatott tanul-
                                                                                         mányokat.                       dig ott van a csapat élén az operatív törzs vezetője-

                                                                                          Pályáját a Tolna megyei tűzoltó-parancsnoksá-    ként. Szinte nem lehet tőle olyat kérdezni,
                                                                                         gon kezdte húsz évvel ezelőtt, és ugyanott töltötte
                                                                                         polgári szolgálatát is. 2001 óta dolgozik hivatásos-  amire ne tudná a választ, legyen szó vis
                                                                                         ként. Az informatikai szakterület akkor a polgári-
                                                                                         veszélyhelyzet-kezelési osztályhoz tartozott, így az  maiorról, időjárásról, lakosságfelkészítésről,
                                                                                         ott töltött évek alatt elöljáróinak köszönhetően
                                                                                         betekintést nyerhetett a polgári védelmi szakterület  közösségi szolgálatról, vagy árvízvédelem-
                                                                                         minden apró részletébe. Munkáját mindig rendkí-
                                                                                         vüli alázattal, szerénységgel és a lehető legmaga-   ről. Irányításával jött létre a megyei mentő-
                                                                                         sabb színvonalon végezte, amelyre vezetői is felfi-
                                                                                         gyeltek, így előbb az osztály vezetését, majd a szer- csoport, bábáskodott járási mentőszerveze-
                                                                                         vezeti átalakulást követően, 2012 áprilisában a pol-
                                                                                         gári védelmi főfelügyelői beosztást ajánlották fel   tek és több települési önkéntes mentőszer-
                                                                                         neki. A szervezetnél töltött évek alatt elvégezte a
                                                                                                                    vezet megalakulásánál is. Az alezredes ott-
                                                                                         veszélyhelyzeti felderítő csoport, illetve az ADR
                                                                                         tanfolyamot, később szakmai felsőfokú képesítést    honosan mozog a térinformatika, a drónnal
                                                                                         szerzett, rendelkezik átfogó fokozatú sugárvédelmi
                                                                                         képzettséggel. Rendészeti szakvizsgát tett, vala-   való felderítés területén, valamint az
                                                                                         mint a rendészeti vezetővé képző tanfolyamon is
                                                                                         sikerrel vette az akadályokat.             Országos Nukleárisbaleset-elhárítási

                                                                                          Aki egy kicsit is ismeri, tudja, hogy munkájára   Intézkedési Terv gondozását végző
                                                                                         hivatásként tekint, ami minden idejét kitölti. 2006-
                                                                                         ban egy nemzetközi katasztrófa-elhárítási gyakor-   Felsőszintű Munkacsoport tevékenységé-

                                                                                                                    ben is részt vesz.

                                                                                                                    Kitartását, szorgalmát és lelkiismeretes

                                                                                                                    munkáját soron kívüli előléptetésekkel, számos

                                                                                                                    dicsérettel és jutalommal ismerték el, 2003-ban

                                                                                                                    miniszteri elismerésben is részesült.

                                                                                                                    A 2016-os év polgári védelmi tisztje szabadidejé-

                                                                                                                    ben, ha teheti, vadászik, horgászik, búvárkodik és

                                                                                                                    síel, azonban a legtöbb időt családjával és két gyö-

                                                                                                                    nyörű kislányával tölti, akikre rendkívül büszke.

                                                                                                                         Boros Brigitta tű. főhadnagy
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17