Page 5 - magazin-február
P. 5

désének megakadályozása érdekében az          fontos, hogy a beavatkozói állomány alaposan
ablakon keresztül kezdtük a tüzet oltani. A       ismerje az ilyen, és az ehhez hasonló létesítmények
pánik ellenére a mentés láthatóan szerve-        sajátosságait, és a létesítményben dolgozóknak is
zetten és gördülékenyen ment. A páciensek        tudniuk kell, hogyan kell megkezdeniük az épület
mentését két ápolónő és egy gondozott          kiürítését, a fekvő- és a járóbetegek mentését,
kezdte meg, a mentésbe később bekapcso-         hiszen egy tűzesetnél is egymásra épülnek és meg-
lódott a helyi körzeti megbízott, illetve        oszlanak a mentési munkálatok – a gyakorlatok
rendőrök és civilek is. Eleinte az ajtókon       jelentőségét már Gáncsos László tű. alezredes,
keresztül vitték ki a bent lévőket, majd ami-      megyei tűzoltósági főfelügyelő foglalta össze.
kor a folyosó megtelt füsttel, már az abla-
kokon, matracok és lepedők segítségével          A január harmincadiki esetet a gyors mentésnek
mentették az ápoltakat. Huszonöt perc alatt       és a tűz körülhatárolásának köszönhetően a kezde-
mindenkit kivittek az épületből.”            ti négyes kiemelt helyett egyes kiemelt fokozatnak
                            megfelelő tűzoltóerők is kezelni tudták. Nagy
  Négy órakor a bajai hivatásos tűzoltó-        segítséget jelentett a rendvédelmi és egyéb szervek
egység is az intézethez érkezett, a tűzoltás      összehangolt munkája. A szociális otthonnál
vezetését ekkor Márton Mihály tű. százados,       huszonkilenc rendőr segített a mentésben, az
szolgálatparancsnok vette át. A szükséges tájékozó-   Országos Mentőszolgálat öt esetkocsival és tíz
dás és előkészületek után két mentési csoportot ala-  munkatárssal volt jelen, a Petőfi Mentőcsoport
kítottak, amelyek a folyosó két végéről mentőkötél,   egészségügyi komponense (SPED-MED mentő-
hőkamera és védősugár segítségével kezdték meg     szolgálat) két esetkocsival és három emberrel vett
az épület teljes átvizsgálását. Senkit nem találtak az részt a mentésben.
épületben, viszont megtalálták a tűz pontos helyét:
a folyosó középső részén lévő tároló- és fürdőhe-                    Óbéri Attila tű. százados,
lyiségben csaptak fel a lángok. Rövidesen újabb                  Kovács Andrea tű. főhadnagy
egységek érkeztek Bajáról és Nagybaracskáról, és
megjött a vízszállító is. Átvizsgálták az épület többi
részét, beleértve a padlásteret is. A tüzet sikerült
gyorsan körülhatárolni, így az nem terjedt át más
helyiségekre és a tetőszerkezetet sem érte el. A léte-
sítmény főépületének aulája szolgált mentési hely-
ként, a mentőszolgálat munkatársai itt vizsgálták
meg a kimentett betegeket. A helyszínen volt a
Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi műveleti
szolgálat is, nem vette át a tűzoltás vezetését, azon-
ban a tűzvizsgálóval együtt helyszíni szemlét tar-
tott.

  Mint az Ossó János tű. ezredes, kirendeltségve-
zető szavaiból kiderült, az intézmény megfelelő
tűzvédelmére a bajai tűzvédelmi hatóság mindig
kiemelt figyelmet fordított, az elmúlt négy évben öt
ellenőrzést tartottak ott,
súlyos szabálytalansá-
got soha nem állapítot-
tak meg, tűzvédelmi
képesítéssel rendelkező
személy is van ott. Éven-
te legalább egyszer a
tűzriadó tervben foglal-
takat is gyakorolták.

  A Bács-Kiskun Me-
gyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság területén
több, a bácsborsódihoz
hasonló szociális intéz-
mény van, éppen ezért
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10