Page 6 - magazin-február
P. 6

4

BEAVATKOZÁSOK BELÜLRŐL                                  rendkívüli hideg éppen ezen a

                                             napon érte el Heves megyét is, -18

                                             Celsius-fok volt, így intézkednem

                                             kellett az állomány pihentetésére és

                                             védőitallal való ellátására, valamint

                                             az oltóanyag pótlására. Borzasztó

                                             hideg volt, még a bevetési védőru-

                                             hában is fáztunk, azoknak pedig,

                                             akik a sugarakat kezelték vagy

                                             annak közelébe kerültek, gyakorla-

            A tűzön kívül                          tilag azonnal a ruhájukra fagyott az
                                             oltóvíz. Két óra elteltével, amikorra

            a faggyal is küzdöttek                      a tűz is csillapodott, sikerült az épü-
                                             let belsejébe is bejutni, hogy a még

                                             izzó, parázsló részeket eloltsuk.

            Egy családi ház egyik helyisége kapott lángra a Összesen két és fél óra és hat vízsugár kellett ahhoz,
               Heves megyei Poroszlón január 8-án kora haj- hogy megküzdjünk a lángokkal. Annak ellenére,
            nalban. A megadott helyszínre a tiszafüredi, a hogy a tüzet több oldalról oltottuk, az épületben

            mezőkövesdi és a füzesabonyi hivatásos tűzoltók komoly károk keletkeztek, a tetőszerkezet gyakorla-

            vonultak, de a katasztrófavédelmi műveleti szolgá- tilag teljesen megsemmisült. A házból négy oxigén-

            latot is be kellett vetni, ezért az akkor szolgálatban palackot vittünk ki, két tizenegy és fél kilogrammos

            lévő Besenyei Zsolt tű. főhadnagy is a helyszínre és két turistapalackot. A propánbutángáz-palacko-

            sietett. Az ott történtekre, a beavatkozásra, az oltást kat hőhatás érte, de mikor megtaláltuk őket, addig-

            nehezítő körülményekre a főhadnagy így emléke- ra már biztonságos hőmérsékletűek voltak. Az utó-

            zett vissza:                           munkálatok közben felfedeztük egy gázpalack

            „A bejelentés úgy szólt, hogy egy kétszáz négy- maradványait is, amely vélhetően a tiszafüredi tűz-

            zetméteres családi ház tetőszerkezete ég. Vonulás oltók kiérkezése előtt robbant fel.

            közben hallgattam az elsőnek kiérkező tiszafüredi Bőven adódott tűzoltást nehezítő körülmény a

            hivatásos tűzoltók visszajelzéseit. Mire ők kiérkez- beavatkozás során: az egyik az volt, hogy a tulaj-

            tek, addigra már a családi házzal egybeépített mel- donos sem tudta pontosan, mennyi gázpalack van

            léképület egésze égett. A tiszafürediek csak az épü- az épületben, így a robbanásveszélyre fokozottan

            leten kívül tudtak beavatkozni négy vízsugárral, ügyeltünk. Másodsorban a nagy hideg miatt a bea-

            ezzel párhuzamosan négy oxigénpalackot is kivit- vatkozó állomány folyamatos pihentetésére, mele-

            tek. A mezőkövesdi és a füzesabonyi egységek meg- gedésére is kellett figyelnem, illetve, hogy a kilo-

            érkezése után sikerült körülvenni az épületet, így csolt oltóanyag ne váljon további balesetveszély

            több oldalról tudtak oltani. Mikorra kiérkeztem, forrásává.

            addigra a tűzoltóknak sikerült a tűz továbbterjedé- A tűz egyébként vélhetően azért keletkezett,

            sét megakadályozni. A tiszafüredi szolgálatparancs- mert az ingatlan tulajdonosa a szobában lévő cse-

            nokkal közösen felderítettünk, részletesen beszá- répkályhához túlságosan közel helyezett el éghető

            molt az addigi munkáról, a tett intézkedésekről és a anyagokat, amelyek végül meggyulladtak. A tűz

            várható veszélyforrások-                     terjedését még segítette,

            ról. Ezután át is vettem                     hogy nem volt födém,

            tőle a tűzoltás vezetését.                    ráadásul a lakásban nagy

            Még ekkor sem tudtunk                      mennyiségű éghető anya-

            sugarakkal az épület bel-                    got és lomot halmoztak

            sejébe bemenni, így                       fel.

            továbbra is kívülről oltot-                   Minden        tűzoltó

            tunk, egyidejűleg hat                      emberfeletti teljesítményt

            vízsugár működött. A                       nyújtott, nem egy kollé-

            fagyveszély miatt a suga-                    gának a beavatkozás

            rak és a szivattyúk folya-                    végére az oltóvíztől jéggé

            matos működtetését ren-                     fagyott a védőruházata.”

            deltem el, mivel a tömlők-

            be rövid időn belül belefa-                      Tankóné Antal Erika

            gyott volna az oltóvíz. A  Fotók: Besenyei Zsolt – Heves KMSZ            c. tű. százados
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11