Page 7 - magazin-december
P. 7

Köves Péter tűzoltó főhadnagy

     TŰZ ÉS VÍZ

      űz keletkezett a Tamási Termálfürdő tetőszer-    Mindennek ellenére a tetőszerkezet külső le-
     Tkezetében november elsején délután. A műve-     mezhéjazata és a belső lambéria borítása között
     letirányítás Tamási önkormányzati és Dombóvár    a tűz folyamatosan terjedt. A megnövekedett hő-
     hivatásos tűzoltóit küldte a helyszínre. A kezdő-  és füstképződés, valamint a nehezen megköze-
     dő tüzet a létesítmény személyzete és egy ott tar-  líthető helyek miatt további egységeket riasztot-
     tózkodó, a katasztrófavédelemnél dolgozó ven-    tak. A már beavatkozó szerek mellett így már
     dég észlelte, akik azon-                           Dombóvár létrája és ket-
     nal tárcsázták a központi                          tes fecskendője, Siófok
     segélyhívót, szabadba                            magasból mentője és
     terelték a fürdőzőket,                            egyes fecskendője, a
     áramtalanították a léte-                           bonyhádi katasztrófavé-
     sítményt, továbbá a fali                           delmi őrs fecskendője,
     tűzcsapról oltani kezd-                           továbbá Szekszárdról a
     ték a tüzet.                                 katasztrófavédelmi mű-
      Tamási fecskendője                             veleti szolgálat és Ta-
     érkezett elsőként a hely-                          mási Önkéntes Tűzoltó
     színre. A tűzoltásvezető                           Egyesület fecskendője is
     utasítására a tűzoltóraj                           az esethez vonult, erre a
     légzőkészülék használa-                   Fotók: Köves Péter  hosszantartó oltási és
     ta mellett megkezdte a felderítést, és megszerel-  bontási munkálatok, továbbá a beavatkozó állo-
     te a táplálást. Később befutott a dombóvári fecs-  mány pihentetése miatt volt szükség. Másfél
     kendő is. Ezt követően a tamási önkormányzati    órával a riasztás után már a katasztrófavédelmi
     tűzoltókkal együtt folytatták a felderítést, amely  műveleti szolgálat irányította a műveletet.
     során egyértelművé vált, hogy az erősödő füst-    Csaknem negyven tűzoltó dolgozott egyidejűleg
     képződés és a speciáli-                           a lángok megfékezésén.
     san kialakított tetőszer-                          Azért, hogy a megfeszí-
     kezet miatt magasból                             tett munka hatékonyan
     mentő szert is riasztani                           irányítható legyen, a tűz-
     kellett, mivel a tűz fész-                          oltásvezető-helyettes és
     kének helyét biztonsá-                            a háttérparancsok gon-
     gosan nem lehetett meg-                           doskodott arról, hogy a
     közelíteni, a héjazat í-                           tűzoltást végző egysé-
     vén pedig nem lehetett                            gekről minden szüksé-
     közlekedni. Ezzel pár-                            ges információ a rendel-
     huzamosan a beavatko-                            kezésre álljon, az elhú-
     zó rajok két alapvezeté-                           zódó beavatkozáshoz
     ket szereltek a terasz                            elegendő oltóvíz biztosí-
     szintjére, ezekről a homlokzat előtt felhúztak    tott legyen. A helyi önkormányzat a beavatkozó
     egy tömlőt a felső gépészeti szinthez, és egy    állomány élelmezéséről külön kérés nélkül gon-
     kihúzós létrán keresztül a tetőre is. További egy  doskodott.
     tömlőt pedig a terasz bejáratán keresztül a ter-    Tamási önkéntes tűzoltói a hivatásos egysé-
     málmedencékhez gurítottak az egységek.        gekkel karöltve állták a kemény fizikai megpró-


                     2021. DECEMBER                             5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12