Page 10 - magazin-május
P. 10

Időszerű kérdések


      Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy


      SZABADIDEJÜKBEN SEGÍTENEK


      MÁSOKON         Magyarországon jelenleg hétszázhúsz önkéntes tűzoltó egyesület
         működik. Ezek a tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési feladatok

         ellátásában közreműködő társadalmi szervezetek a hivatásos tűzoltók
         beavatkozásait is támogatják, tavaly csaknem nyolcezer-négyszáz ese-
         ménynél egészítették ki a katasztrófavédelmi szervek munkáját.

      Az önkéntes tűzoltó egyesületek
      tagjai önként, fizetség nélkül, sza-
      badidejükben tesznek másokért. A
      lakosság élet- és vagyonbiztonságá-
      nak védelme a legfontosabb szá-
      mukra, de céljuk emellett a helyi,
      valamint a tűzoltói hagyományok
      ápolása, a közösség összetartása.
      Ahogy a legtöbb megyében, úgy
      Szabolcs-Szatmár-Beregben is fon-
      tos e szervezetek munkája. Ezzel
      kapcsolatban Leskovics Zoltán tűz-
      oltó alezredes, megyei tűzoltósági
      főfelügyelő úgy fogalmazott: „A
      megyében az önkéntestűzoltó-moz-
      galom több mint százötven éves múltra
                                területe szerinti hivatásos tűzoltó-parancsnok-
                                sággal harminchét önkéntes tűzoltó egyesület
                                kötött együttműködési megállapodást, közülük
                                öt önállóan is beavatkozhat – tette hozzá a tűz-
                                oltósági főfelügyelő. „A legjobban lefedett térség
                                a Dél-Nyírség, de szép számmal vannak egyesü-
                                letek a Beregben, a Rétközben és Szatmárban is.
                                Túlnyomó többségük egyes kategóriájú együtt-
                                működési megállapodással rendelkezik. A
                                megyei katasztrófavédelmi igazgatóság egyik
                                fontos feladata az önkéntesség fejlesztése, ezért
      tekint vissza. Az egyesületek fontos közösségek,   öröm számunkra, hogy 2020-ban tovább bővült
      amelyek összetartó erejére támaszkodva sikere-    az önkéntes mozgalom, a „család” legfiatalabb
      sen lehet megfelelő választ adni a civilizációs,   tagja a tiszabecsi, az érpataki és az encsencsi
      illetve természeti veszélyekre.” A működési     egyesület.”


   8                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15