Page 8 - magazin-május
P. 8

Időszerű kérdések


      Ruskáné Takács Anita tűzoltó százados

      HUSZONHÁROM ÉVE


      A TŰZVONALBAN         A Tűzoltóság napja alkalmából eredményes szolgálati tevékenysége
         elismeréséül dr. Pintér Sándor belügyminiszter Szent Flórián Érdemje-

         let adományozott Biró István tűzoltó alezredesnek, a győri hivatásos
         tűzoltó-parancsnokság parancsnokának.      Biró István 1998. május 1-jén került a Győr
      Megyei Jogú Város Tűzoltósága állományába
      beosztott tűzoltóként, őrmesteri rendfokozattal.
      Tűzoltószakmai ismereteit folyamatosan bőví-
      tette. A tűzoltó-alaptanfolyam elvégzése után
      2001-ben tűzoltó szakmunkás képesítést szer-
      zett, majd 2002-től több szaktanfolyamot elvég-
      zett, amelyek a tűzoltóság különböző eszközei-
      nek kezelésére tették jogosulttá. 2003-ban külön-
      legesszer-kezelő, majd szerparancsnok lett,
      2005-ben   szolgálatparancsnok-helyettesnek
      nevezték ki. Munkáját minden beosztá-
                                           Fotók: Ruskáné Takács Anita és Biró István archív
      sában lelkiismeretesen, a szakmai elvá-
      rások szerint végezte, a káreseti beavat-           góriában. Az önkéntes tűzoltókkal is
      kozások során nyugodt, higgadt tudott             eredményes munkát folytat, 2013-ban
      maradni, fegyelmezettségével követen-             az ő kezdeményezésére vezették be,
      dő példát állított tűzoltó kollégái elé.           hogy az egyes fokozatú versenyen tíz
      Szívesen emlékszik vissza arra az időre,           év alatti gyerekekből álló csapatok is
      amikor a Mercedes 1124 TLF 2000 gép-             elindulhassanak. Ennek nemcsak az
      járműfecskendőn volt szolgálatparancs-            önkéntesek örültek, hanem a hivatásos
      nok-helyettes.                        tűzoltók is kaptak egy utánpótlásbá-
       2009-ben a Pécsi Tudományegyetem              zist. A parancsnok kedvelt, közösségi
      Pollack Mihály Műszaki Karán szerzett             ember, munkatársaival jó kapcsolatot
      diplomát. 2012-ben kiemelt főelőadó, tűzvizsgá-   ápol, kollégái szolgálaton kívül is bármikor szá-
      ló és beavatkozás-elemző, majd augusztustól a    míthatnak rá.
      győri hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancs-     Az alezredes a magánéletben igazi család-
      noka lett.                      apa, két felnőtt lánya és egy középiskolás fia
       Az elmúlt két évtized alatt szakmai munkája    van. Lányainál négy unoka várja a papa érkezé-
      mellett nagy hangsúlyt fektetett a tűzoltóverse-   sét. A parancsnok kikapcsolódásként gazdálko-
      nyekre is, több alkalommal beválogatták a tűzol-   dik is. Töltéstavai földjein egyre inkább törek-
      tószakmai versenycsapatba, amellyel 1999-ben     szik a biogazdálkodás módszereit alkalmazni,
      az országos versenyen első helyezést értek el.    és a fenntarthatóság jegyében olyan növényeket
      Legjobb egyéni eredménye 2005-ben az országos    termeszteni, amelyek elősegítik a bioszféra
      verseny második helyezése volt beosztotti kate-   helyreállítását.


   6                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13