Page 9 - magazin-május
P. 9

Várszegi György tűzoltó főhadnagy
     TŰZOLTÓ CIVILBEN,


     TŰZOLTÓ EGYENRUHÁBAN

        Bartis Márton tűzoltó főtörzsőrmester, szeghalmi beosztott tűzoltó fejé-
        ben majdnem húsz évvel ezelőtt – akkor még autószerelőként – fogal-

        mazódott meg először a gondolat, hogy más területeken is próbára
        tehetné a tudását. A gépjárműtechnikát és különleges eszközöket felso-
        rakoztató tűzoltói szakma gyorsan képes felkelteni egy műszaki beállí-

        tottságú fiatalember figyelmét, nem történt ez másként Márton esetében
        sem. Családjában elsőként választotta a tűzoltói szakmát élethivatásul.

     2003. január elsején kezdett                       Mint mondják: egy tűzoltó
     beosztott tűzoltóként, őrmes-                     nemcsak szolgálatban, hanem
     teri rendfokozatban Szeghal-                      a szabadnapokon is tűzoltó –
     mon. Két év elteltével gépjár-                     2016-ban Bartis Márton tűzol-
     művezető lett, nagyon jól                       tó főtörzsőrmester Hősies
     megtalálta a helyét a csapat-                     Helytállásért Érdemjelet vehe-
     ban, és azóta is kimagaslóan                      tett át, mert szabadnapján egy
     teljesíti feladatait. Szakmai                     közlekedési baleset felszámo-
     munkája során számos káre-                       lásában vett részt.
     setnél bizonyította rátermett-                      A főtörzsőrmester házas,
     ségét és hozzáértését. Hig-                      két gyermek boldog édesapja.
     gadtságából, nyugodtságából                      Kiegyensúlyozott életet él, jó
     és elkötelezett szakmai hozzá-              Fotók: Túri János példát mutatva ezzel környe-
     állásából fakadóan lelkesedés-                     zetének a szakmai és a civil
     sel és hozzáértéssel adja át                      életben egyaránt. Városában
     korábban megszerzett ismere-                      szinte mindenki ismeri és elis-
     teit a frissen állományba kerü-                    meri, megbecsüléssel tekinte-
     lőknek, valamint példamutató-                     nek rá szerettei, rokonai,
     an segíti az újoncok beilleszke-                    ismerősei és a városbeliek is.
     dését. Mindezzel kivívta mun-                     Szabadidejében gépjárműve-
     katársai és parancsnokai elis-                     ket szerel, javít, illetve műsza-
     merését. A rábízott feladatokat                    ki jellegű tevékenységgel fog-
     mindig pontosan és szakszerű-                     lalkozik, ezzel is folyamato-
     en végzi el, munkáját igényes-                     san fejlesztve tudását.
     ség, precizitás és kreativitás jellemzi. Probléma-   Mindezek után egyáltalán nem meglepő,
     megoldó képessége nagy segítséget jelent csapa-   hogy az idén Flórián-nap alkalmából Békés
     tának a beavatkozások során. Több komolyabb     megyében a beavatkozói állomány kategóriában
     káresemény felszámolása közben is bizonyította    Bartis Márton kapta meg a nagyon megtisztelő
     rátermettségét.                   Év Tűzoltója címet.                       2021. MÁJUS                             7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14