Page 14 - magazin-december
P. 14

Időszerű kérdések      ciós begyakorló gyakorlat volt. „Az egyik leg-
      fontosabb mozzanat a mentési gyakorlat volt,
      sajnos volt honnan meríteni. Számos alkalom-
      mal szimuláltunk olyan balesetet, amely a való
      életben korábban már bekövetkezett, a hivatásos
      és önkéntes tűzoltók közösen, feszítővágó esz-
      közzel szedték darabjaira a sérült járművet” –
      mesélte a százados. A gyakorlaton az önkénte-
      sek megismerhették azokat a vágási pontokat,
      amelyek egy gyors mentésnél a legfontosabbak,
      továbbá meghallgathatták azokat a jellemző
      problémákat, amelyek a műszaki mentést nehe-
      zítik. Egy tetejére borult autót sokkal nehezebb                     Fotók: Eger KVK
      áramtalanítani, továbbá sokkal nagyobb figyel-
      met kell fordítani a jármű rögzítésére is azért,
      hogy a beavatkozás közben az ne tudjon elmoz-
      dulni. A sérültek mozgatása is bonyolultabb fel-
      adat, továbbá nagyobb veszélyt jelent a szállított
      rakomány és a kifolyt üzemanyag is. A képzések
      Szilvásváradon és Recsken folytatódtak, és
      novemberben zárultak le. A bükkszéki, terpesi,
      kompolti, nagyúti, füzesabonyi, bélapátfalvai,
      verpeléti, nagyvisnyói, szilvásváradi, bodonyi,
      parádi, recski önkéntes tűzoltók, az Agria
      Speciális Mentő- és Tűzoltócsoport tagjai és a
      bélapátfalvai önkormányzati tűzoltóság állomá-
      nya vett részt az oktatásokon. A szakmai előadá-
      sokon a sűrített levegős légzőkészülék használa-
      ta is kiemelt figyelmet kapott, a ma tűzoltóit
      ennek az eszköznek a szakszerű ismerete teszi
      képessé arra, hogy veszélyes gázzal telített
      helyiségekbe is be tudjanak hatolni, például egy
      szén-monoxiddal telített fürdőszobából ki tudja-
      nak menteni egy eszméletét vesztett embert,
      vagy egy mustgázzal telített pincéből kihozza-
      nak egy bajbajutottat. „A települések önkéntesei
      jellemzően helyzeti előnyben vannak a riasztá-
      sokat követően, nagyon jól ismerik községük
      helyi sajátosságait. Számos beavatkozás alkal-
      mával bizonyították, hogy ezek az ismeretek
      nagyban befolyásolhatják a mentések, tűzoltá-
      sok sikerességét. Tisztelet jár az önkénteseknek,
      akik a saját szabadidejükben, önkéntesen erősí-
      tik településük biztonságát, mentőtűzvédelmét”
      – zárta gondolatait a tűzoltósági felügyelő.

   12                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19