Gépjárművekkel kapcsolatos szabályok aloldal fejlécképe

Gépjárművekkel kapcsolatos szabályok

Az alábbiakban az önkormányzati tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek járműveire vonatkozó megkülönböztető jelzés igénylésének menete ismerhető meg. Információt találhatnak továbbá a díjköteles útszakaszok díjmentes használatának feltételeivel kapcsolatban is.

 

I. A megkülönböztető jelzés engedélyeztetésével összefüggő információk.

 

A jogszabályi háttér  
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.);
 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.);
 • a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tűzvédelmi tv.);
 • az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.);
 • a megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével, használatával és visszavonásával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról szóló a 486/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet);
 • a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló a 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet (továbbiakban: IRM rendelet).

Az 1996. évi XXXI. tűzvédelmi törvény 39. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati és a létesítményi tűzoltó, valamint az önkéntes tűzoltó egyesület tagja a hatósági jellegre utaló, megtévesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rangjelzést nem használhat, illetve gépjárművön csak az önkormányzati, illetve létesítményi tűzoltóság feliratot helyezheti el, az önkéntes vagy létesítményi tűzoltóság bejegyzett elnevezésével.

Az IRM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja értelmében nem kell hatósági engedély a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tűzoltóság, a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság, a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített (vonuló) járműveire, azonban a 12. § (1) bekezdés a) pontja alapján a megkülönböztető jelzés felszerelésének a forgalmi engedélybe történő bejegyeztetésére a közlekedési igazgatási hatóságnál (kormányablak) intézkedni szükséges.

A megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez hatósági engedély szükséges az IRM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja alá tartozó gépjárművek kivételével a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek által üzemben tartott járműveire.

 

Hatósági engedély kérvényezésének menete  

A Rendőrség az E-ügyintézési tv.-ben foglaltaknak megfelelően 2018. január 1-től biztosítja ügyfelei számára az elektronikus ügyintézés lehetőségét a rendőrségi felületről letölthető űrlapok segítségével.  

A rendőrség elektronikusan intézhető ügyeinek felsorolását és az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályokat a Rendőrség elektronikus űrlap biztosításával nyújtott elektronikus ügyintézési szolgáltatási szabályzata (a továbbiakban: Szolgáltatási Szabályzat) tartalmazza, amely a rendőrség hivatalos honlapján az "e-ügyintézéssel kapcsolatos szabályzatok" menüpontban, a https://ugyintezes.police.hu/hu/elektronikus-tajekoztatasok?szabalyzatok linken érhető el.

A Rendőrség a feladat- és hatáskörébe tartozó, megkülönböztető jelzés engedélyezésére irányuló ügyekben biztosította az elektronikus ügyintézést. Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdése értelmében – figyelemmel a 2. § (1) bekezdésre – 2018. január 1-jétől elektronikus ügyintézésre kötelesek a gazdálkodó szervezetek, így a létesítményi tűzoltóságok az általuk kezdeményezett megkülönböztető jelzés felszerelésének és használatának engedélyezésére irányuló hatósági ügyekben. Ezt az ügyintézési formát javasoljuk az önkéntes tűzoltó egyesületek számára is a hatékonyság, célszerűség és a gyorsaság miatt.

A megkülönböztető jelzés felszerelésének és használatának engedélyezésére irányuló kérelem a gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhelyről terjeszthető elő, így a létesítményi tűzoltóságok cégkapuról, az önkéntes tűzoltó egyesületek cégkapuról, illetve ügyfélkapuról is indíthatnak közigazgatási eljárást. A gazdálkodó szervezetek kötelező cégkapus regisztrációját az R. 89-91. §-a határozza meg. Az R. 89. § (2) - (3) bekezdése szerint a gazdálkodó szervezet nevében a cégkapu-regisztrációt a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult természetes személy kezdeményezheti. A szolgáltató kizárólag a cégkapu kezelésére az adott gazdálkodó szervezetnél felhatalmazott természetes személyt (a továbbiakban: cégkapumegbízott) regisztrálja. Az adott gazdálkodó szervezet nevében a cégkapu igénybevételével elektronikus kapcsolattartásra jogosult további felhasználók regisztrációját a cégkapumegbízott végzi.

Az ügyintézés folyamatáról a Rendőrség https://ugyintezes.police.hu honlapján tájékozódhatnak. A tűzoltó egyesületek vonatkozásában a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó engedély kiadására hatáskörrel rendelkező rendőri szerv az Országos Rendőr-főkapitányság. A kérelem a rendőrség https://ugyintezes.police.hu oldalon elérhető RI-0301 inNova űrlapon nyújtható be, amely az igazgatásrendészet ügyintézési típus, közlekedés-igazgatási eljáráscsoporton belül érhető el. A kérelemhez az R. 1. melléklete alapján csatolható többek között pdf., docx., xlsx., jpg, formátumú melléklet, amelynek méretkorlátja 25 MB fájlonként.  

Felhívom a figyelmet, hogy az RI-0301 űrlap az engedéllyel még nem rendelkező, az engedélyt megújító, valamint az érvényes engedélyt meghosszabbító megkülönböztető jelzés felszerelésének és használatának engedélyeztetése érdekében került kialakításra, közigazgatási hatósági eljárás ezzel kezdeményezhető.  

Abban az esetben, amikor az egyesület hatóságunkhoz első ízben folyamodik kérelemért, az alábbi mellékletek csatolása szükséges:

 1. a megkülönböztető jelzés felszerelésének és használatának indokoltságát igazoló okirat (alapszabály),
 2. az egyesület bejegyzését igazoló törvényszéki kivonat, vagy végzés,
 3. hivatásos katasztrófavédelmi szervvel megkötött érvényes együttműködési megállapodás,
 4. a gépjármű tételes málhalistája,
 5. fénykép a gépjárműről (elöl nézetből oly módon, hogy látható legyen a rendszám, a jelzés, valamint a járművön lévő felirat),
 6. amennyiben az egyesület rendelkezésére áll a jármű műszaki adatlapja (megjegyzés rovatban 153 kód megkülönböztető jelzéssel szerelve információval) vagy a műszaki vizsgálati bizonyítványa a minősítő lappal együtt,

A benyújtott kérelemben 2-3 mondattal szükséges a gépjárművel ellátni kívánt feladatot indokolni, amelyben a jogszabályokra hivatkozás, azokból történő idézés szükségtelen. Továbbá meg kell jelölni a "megkülönböztető jelzés jellegét" (mobil vagy stabil) és az ehhez kapcsolódó „tevékenység ellátását” (alkalomszerű, vagy állandó jellegű és kizárólag).  

Tájékoztatom, hogy a mobil megkülönböztető jelzés esetén a tevékenység ellátása alkalomszerű, a stabil megkülönböztető jelzés esetében pedig állandó jellegű és kizárólagos. "Az üzemeltetőt és az üzemeltetés célját tartalmazó feliratot" pontosan – figyelemmel a gépjárművön már szereplő feliratra – kell feltüntetni.  

Amennyiben a gépjárművön a felirat a kérelem benyújtásakor még nem került elhelyezésre, az a kérelem elbírálásának nem akadálya, azonban az ügydöntő határozatban a hatóság által elrendelt felirat elhelyezésére és a hatóság megjelölt időpontig történő tájékoztatására intézkedni szükséges.

A gépjárművek feliratozására a Tűzvédelemi tv. 39. § (3) bekezdésében foglaltak „az önkormányzati és a létesítményi tűzoltó, valamint az önkéntes tűzoltó egyesület tagja a hatósági jellegre utaló, megtévesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rangjelzést nem használhat, illetve gépjárművön csak az önkormányzati, illetve létesítményi tűzoltóság feliratot helyezheti el, az önkéntes vagy létesítményi tűzoltóság bejegyzett elnevezésével”, valamint az IRM rendelet 6. § (1) bekezdése „a megkülönböztető jelzést adó készülék - a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével - csak olyan gépjárműre szerelhető fel, amelynek üzemeltetőjét, továbbá - az önkéntes tűzoltó egyesület és a létesítményi tűzoltóság kivételével - üzemeltetési célját a gépjárművön felirattal, jelzéssel jól látható és olvasható módon megjelölik” alapján kerülhet sor.  

"A használat bejelentésének helye" rubrikában a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányítási központját, vagy az együttműködési megállapodással érintett hivatásos tűzoltó parancsnokság ügyeletét szükséges szerepeltetni.  

Azok az egyesületek, akik a korábbi engedély megújítása, meghosszabbítása iránt fordulnak hatóságunkhoz, az RI-0301 űrlaphoz az alábbi mellékletek csatolása szükséges és elégséges:

 1. az egyesület elnöke, valamint az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság megbízottja, vagy a hivatásos tűzoltó parancsnokság részéről jogosult személy által aláírt és bélyegzővel ellátott nyilatkozat (1. melléklet),
 2. jármű műszaki adatlap,

A benyújtott kérelemben 2-3 mondattal továbbra is szükséges a gépjárművel ellátni kívánt feladatot indokolni, amelyben a jogszabályokra hivatkozás, azokból történő idézés szükségtelen. Abban az esetben, amennyiben az egyesület vonatkozásában az alapszabályt, illetve az együttműködési megállapodást érintő változás következett be, annak csatolására intézkedni szükséges.

Az ügyintézés folyamatáról a https://ugyintezes.police.hu/hu/elektronikus-tajekoztatasok? szakterulet=igazgatasrendeszeti-szakterulet oldalon bővebb tájékoztatás érhető el.

Tájékoztatom, hogy a megkülönböztető jelzés engedélyezéssel összefüggő első fokú közigazgatási hatósági eljárás 2021. január 1-jétől illetékmentes, amely azt jelenti, hogy illetékmentességi nyilatkozat csatolása sem szükséges.

Az egyesület önálló ügyintézésre jogosult tagja (elnök, parancsnok), vagy meghatalmazottja az egyesület cégkapujáról nyújthat be kérelmet.  

A határozat elektronikus úton a kapcsolattartás alapjául szolgáló elektronikus kézbesítési címre (cégkapu) kerül megküldésre.  

A határozat letöltését követően a közlekedési igazgatási hatóságnál történő jogosultság bejegyeztetésére – a határozattal, a jármű műszaki adatlappal, valamint a forgalmi engedéllyel – intézkedni szükséges. Ennek elmulasztása a Korm. rendelet 5/A. § alapján az engedély visszavonását vonja maga után.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben az egyesület engedéllyel rendelkező gépjárműve tulajdonjogában változás következik be (például: eladás, forgalomból történő kivonás) azt megelőzően az engedélyező hatóságnál a https://ugyintezes.police.hu oldalon igazgatásrendészet ügyintézési típus, közlekedés-igazgatási eljáráscsoporton belül elérhető RI-0302 inNova űrlapon be kell jelenteni. A hatóság a korábban kiadott és még érvényes engedélyt visszavonja, amely ténynek a közlekedési igazgatási hatóságnál történő bejelentésére szintén intézkedni szükséges.  

 

 

II. Díjköteles útszakaszok díjmentességével kapcsolatos információk

 

A jogszabályi háttér  
 • A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
 • Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
 • A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 118/A. § (1a) bekezdés b) pontja alapján az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jegyzi be a mentességi nyilvántartásba

a) a katasztrófavédelemről szóló törvényben meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjárművek üzemeltetőinek, ezen feladatok ellátása során, továbbá az önkéntes tűzoltó egyesületek, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes vagy köteles polgári védelmi egységek tagjainak az elrendelt gyakorlat során igénybe vett gépjárműveit,

b) ha a kárelhárítást vagy kármegelőzést térítésmentesen végzik, a káresetek felszámolásához a hivatásos katasztrófavédelmi szerv által igénybe vett gépjárműveket,

c) a humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjárműveket.

A kérelmet (2. melléklet) a) és b) esetében a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz kell benyújtani. Humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjárművek esetében a kérelmet (3. melléklet) a uhpviceb@xngirq.tbi.uh és uhnffvfgnapr@xngirq.tbi.uh e-mail címekre kell megküldeni.

 

III. A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közútkezelői hozzájárulás alóli mentessége

 

A jogszabályi háttér  
 • A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 
 • A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet

A technikai feltételek fennállása esetén a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet14. § (1) bekezdés c)-e) pontjában meghatározott alábbi járművek esetében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közvetlen hozzáféréssel a Nyilvántartó által biztosított felhasználói felületen keresztül jegyezheti be a Korm. rendeletben meghatározott adatokat és azok változását:

a) a katasztrófa elhárításában, megelőzésében, valamint ezzel összefüggésben a tűzoltásban és a műszaki mentésben alkalmazott járművek,

b) a kárelhárításban részt vevő, megkülönböztető jelzéssel ellátott jármű által felvezetett, zárt konvojban haladó járművek,

c) a nemzetközi szerződés és viszonosság körébe tartozó járművek.

Túlméretes humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjárművek esetében a kérelmet a uhpviceb@xngirq.tbi.uh és uhnffvfgnapr@xngirq.tbi.uh e-mail címekre kell megküldeni. Egyéb esetekben a kérelmet a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz kell benyújtani.