Eltérési engedélyezés aloldal fejlécképe

Eltérési engedélyezés

Eltérés engedélyezése az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet létesítési előírásaitól:

A BM OKF Tűzmegelőzési Főosztály a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontja alapján az épületek, építmények tűzvédelmi létesítési előírásai alól, továbbá az 1. § (3) bekezdés h) pont hb) alpontja alapján a kormányrendeletben meghatározott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítása során az épületek, építmények tűzvédelmi használati és létesítési, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 3. § (1) bekezdése alapján:

 • A tűzvédelmi hatóság a 4. § (1) bekezdésben szereplő létesítési, használati, és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos előírásoktól – más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó előírások megtétele esetében – kérelemre eltérést engedélyezhet.

Az OTSZ 4. § (1) bekezdése alapján:

a) a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelménynek számítanak a IX. fejezetben foglaltak,
b) az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII-XX. fejezetben foglaltak és
c) az a) és b) pontban nem szereplő követelmények az építmények tűzvédelmi létesítési előírásainak számítanak.

Az OTSZ alábbi rendelkezései alól eltérés nem engedélyezhető: 1-15. §, 19. § (3) bekezdése, 79. § (3)-(5) bekezdése, 80. § (1) és (4) bekezdése, 81. §, 100. §, 109. §, 123. § (2) bekezdése, 135. § (3) és (4) bekezdése, 139. §, 140. § (1) bekezdése, 145. §, 154. § (1) bekezdés b) pontja, 154. § (2) bekezdése, 165. §, 166. § (2) és (3) bekezdése, 172. § (8) bekezdése, 175. § (1) bekezdése, 176. §, 177. § (2) és (3) bekezdése, 184. § (1) bekezdése, 185. § (1) bekezdése, 186. §, 187. § (1) bekezdése, 190. § (2) bekezdése, 191. § (6)-(8) bekezdése, 194. § (2), (3) és (5) bekezdése, 195. § (1) bekezdése, 196. § (3) bekezdése, 197. § (2) bekezdése, 198. § (1) bekezdése, 199. §, 200. § (1) bekezdése, 201. §, 202. § (5)-(7) bekezdése, 203. § (1) bekezdése, 205. § (1) bekezdése, 207. § (1) bekezdése, 219. §, 237. § (1) bekezdése, 253. § (2)-(4) bekezdése, 262. § (1) bekezdése, 263. §, 264. § (2) bekezdése, 266. §, 267. § (1) és (2) bekezdése, 269. § (1) bekezdése, 270. § (2) és (5) bekezdése, 272. §, 273. §.

Az OTSZ-ben foglalt előírásoktól való eltérés abban az esetben engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja az OTSZ-ben meghatározott védelmi célok teljesülését és a legalább azonos biztonsági szintet.

Típusterv esetén eltérés abban az esetben engedélyezhető, ha az eltéréssel érintett vonatkozó műszaki követelmény előírásától eltérő műszaki kialakítás, megvalósítás a szomszédos építményre, szabadtérre, gépre, berendezésre, eszközre nincs negatív hatással.

Benyújtandó dokumentumok:

 • kérelem, amely tartalmazza
 • az eltéréssel érintett előírás, követelmény megnevezését,
 • az eltérés indokát,
 • az eltéréssel érintett építmény, építményrész, szabadtér megnevezését,
 • az eltérési engedélyezés esetén a védelmi célok teljesülésének igazolását;
 • a kérelemben foglaltakat alátámasztó, megfelelően részletes műszaki dokumentáció (tervdokumentáció),

Az eltérési engedély iránti kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a tűzvédelmi műszaki követelmény, tűzvédelmi szabály vagy szabvány alkalmazásának pontos helyszínét, az érintett építmény, szabadtér, dolog megnevezését;
 • típusterv esetén annak pontos beazonosíthatóságát;
 • az érintett tűzvédelmi műszaki követelmény, tűzvédelmi szabály vagy szabvány azon részét, amelyre az eltérési kérelem vonatkozik;
 • a tűzvédelmi műszaki követelménytől, tűzvédelmi szabálytól vagy szabványtól való eltérés indokát;
 • a kérelemhez mellékelni kell a tervezett eltérő megoldás olyan részletességű műszaki dokumentációját, ami bizonyítja, hogy az eltérő megoldás a rendelettel megállapított tűzvédelmi műszaki követelményben, tűzvédelmi szabályban vagy szabványban foglalt előírásokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújt.

Döntés az eltérési engedélyről:

A hatóság megvizsgálja a kért műszaki megoldást, és amennyiben úgy találja, hogy annak használatával a biztonság nem csökken, engedélyezi azt.

Ügyintézési határidő: Hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei esetén, valamint ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél esetén (sommás eljárás): 8 nap.

Egyéb esetben (teljes eljárás): 60 nap.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás esetén: 42 nap, vagy külön jogszabályban meghatározott ügyintézési határidő.

Jogorvoslat: a döntés közlésétől számított 30 napon belül bírósági felülvizsgálat kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz benyújtott, vagy ajánlott levélként postára adott, 3 példányban benyújtandó, 30.000 forint illetékbélyeggel ellátott keresetlevéllel.

Vonatkozó jogszabályok:

 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
 • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet