Forgalmazás engedélyezése

Azon termékek forgalmazásának engedélyezése, amelyek tűzvédelmi biztonságossági követelményeire nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány

A BM OKF Tűzmegelőzési Főosztály hatóságként a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja alapján, engedélyezi azon tűzoltó-technikai termék forgalmazását, aminek tűzvédelmi biztonságossági követelményeire nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 13. § (2) bekezdés c) pontja alapján tűzoltó-technikai terméket forgalomba hozni, forgalmazni vagy beépíteni akkor lehet, ha tűzvédelmi, biztonságossági követelmény hiányában, vagy amennyiben a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzése nem lehetséges, a termék a tűzvédelmi hatóság vizsgálaton alapuló hatósági engedélyével rendelkezik.

Ugyanez az eljárás kérelmezhető a tűzvédelmű célú építési termékekre (aktív beépített tűzvédelmi berendezésekre) is, amennyiben azokra nem vonatkozik műszaki szabvány.

Benyújtandó dokumentumok: 

Kérelem.

Képviselő eljárása esetén a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum (meghatalmazás).

A termékre vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyv, melyek alapján megállapítható, hogy a termék az alapvető biztonságossági elvárásokat kielégíti, a gyártó által megadott műszaki paramétereket teljesíti, tűzvédelmi célú felhasználásra alkalmas, a BM OKF által meghatározott egyéb követelményeknek megfelel.

A terméket egyértelműen azonosító teljes (rajzos és szöveges) műszaki dokumentáció.

Tervezési segédlet, üzemeltetési, karbantartási és selejtezési utasítás (szükség esetén).

Nyomástartó berendezések tanúsítványa (szükség esetén).

Biztonsági adatlap (szükség esetén).

Nem magyar nyelvű okiratok hiteles fordítása.

Az eljárás menete: A hatóság a benyújtott iratok alapján megvizsgálja, hogy a termék az alapvető biztonságossági elvárásokat kielégíti-e, a gyártó által megadott műszaki paramétereket teljesíti-e, tűzvédelmi célú felhasználásra alkalmas-e, a BM OKF által meghatározott egyéb követelményeknek megfelel-e. Amennyiben a termék alkalmas a magyarországi tűzvédelmi célú forgalomba hozatalra a BM OKF forgalomba hozatali engedélyt ad ki.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Jogorvoslat: az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Vonatkozó jogszabályok: 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet