Piacfelügyelet aloldal fejlécképe

Piacfelügyelet

A BM OKF Piacfelügyeleti tevékenysége.

Építési terméket forgalomba hozni, forgalmazni, beépíteni csak érvényes teljesítménynyilatkozattal lehet.
Tűzoltó-technikai terméket forgalomba hozni, forgalmazni vagy beépíteni akkor lehet, ha
a) az rendelkezik tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal, amennyiben azt a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet előírja, vagy
b) annak megfelelőségét a termékre vonatkozó tűzvédelmi, biztonságossági követelményben meghatározott módon, annak hiányában a gyártó, forgalmazó, importőr vagy meghatalmazott képviselő vizsgálaton alapuló megfelelőségi nyilatkozatával igazolják, vagy
c) tűzvédelmi, biztonságossági követelmény hiányában, vagy amennyiben a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzése nem lehetséges, a termék a tűzvédelmi hatóság vizsgálaton alapuló hatósági engedélyével rendelkezik.
Tűz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést forgalomba hozni, forgalmazni vagy beépíteni akkor lehet, ha az rendelkezik tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal, amennyiben azt a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló jogszabály előírja.
Felhívjuk a forgalmazók figyelmét, hogy egy termék interneten, weblapon történő, rendelkezésre bocsátás céljából történő reklámozása (fogyasztó számára történő felkínálás) forgalmazásnak minősül a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § r) pontja alapján: valamely termék vállalkozás által - értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára ellenérték fejében vagy ingyenesen - történő rendelkezésre bocsátása, ideértve a fogyasztó számára történő felkínálást is.
A BM OKF illetékes szerve - mint piacfelügyeleti hatóság - ellenőrizheti a forgalomba vagy beépítésre kerülő termék tűzvédelmi, biztonságossági követelményeknek való megfelelőségét.
A piacfelügyeleti ellenőrzés kiterjedhet:

arra, hogy kitől (gyártó, forgalmazó, importőr) származik a termék;

arra, hogy a termék, mely gazdasági szereplő részére került értékesítésre;

a termék biztonságosságának ellenőrzésére,

a termék egészségre gyakorolt hatásának ellenőrzésre,

a termék megfelelőségének ellenőrzésére,

a termék dokumentációjának ellenőrzésére,

a jogsértéssel érintett felhasználók, fogyasztók számára,

a jogsértéssel érintett felhasználók, fogyasztók érdekei sérelmének mértékére,

a jogsértő állapot időtartamára,

a jogsértő magatartás kiterjedtségére és ismételt tanúsítására,

a jogsértéssel elért előnyök mértékére,

a forgalmazás módjára,

a jogsértéssel érintett termékről szóló tájékoztatók, leírások tartalmára,

a megfelelőségigazolás, teljesítménynyilatkozat, vagy a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány tartalmára,

a jogsértéssel érintett termék árára,

a jogsértéssel érintett termékből gyártott, forgalomba hozott, forgalmazott, betervezett, beépített vagy felhasznált mennyiségre,

a jogsértéssel érintett termék műszaki specifikációknak való megfelelőségére,

a termék potenciális környezetkárosító hatására.

A piacfelügyeleti hatóság jogosult:

tájékoztatást kérni a gyártótól, a gyártó által meghatalmazott képviselőtől, az importőrtől és a forgalmazótól,

a helyszínen méréssel ellenőrizni a termék megfelelőségét,

laboratóriumi vizsgálat, megfelelőségértékelő szervezet általi vizsgálat vagy a hatóság mérése céljából, jegyzőkönyv felvétele mellett ingyenes mintát és ellenmintát venni,

a súlyos veszélyt jelentő terméket lefoglalni, és azt a jogsértést elkövető gazdasági szereplő költségére megsemmisíteni,

belépni a termék biztonságosságának ellenőrzéséhez szükséges valamennyi helyiségbe, telephelyre, akadályoztatás esetén a rendőrséget igénybe venni,

az ellenőrzés lefolytatásához szükséges hang- és képfelvételt készíteni,

a biztonságossági vizsgálathoz szükséges időtartamra ideiglenes intézkedéssel az áru forgalmazását, reklámozását, illetve kiállításon való bemutatását megtiltani, ha az áru biztonságosságához alapos kétség fér.

A piacfelügyeleti ellenőrzés módja:

helyszíni szemle,

adat, információ, irat bekérése,

meghallgatás.

A piacfelügyeleti eljárás lezárása:
A lefolytatott piacfelügyeleti ellenőrzések alapján a BM OKF Tűzmegelőzési Főosztály országos hatáskörben az ellenőrzés alá vont termék, gyártó, forgalmazó, vonatkozásában az alábbi döntéseket hozhatja:

a termék használatából származó veszélyre vonatkozó figyelmeztető tájékoztatás elhelyezését írja elő,

széles körű tájékoztatást rendelhet el úgy, hogy a termék használatából származó veszélyről időben és megfelelő módon - szükség esetén a rádiós vagy audiovizuális lineáris médiaszolgáltatásban vagy sajtótermékben - a fogyasztók vagy a felhasználók értesüljenek,

a termék forgalomba hozatalát, reklámozását korlátozhatja vagy megtilthatja, és a tilalom betartásához szükséges kísérő intézkedéseket vezethet be,

a már forgalomba hozott termék forgalomból való kivonását rendelheti el, és előírhatja az erről való tájékoztatást,

elrendelheti a termék visszahívását, vagy - ha ez indokolt - a gazdasági szereplőkkel együttműködve megszervezheti a termék fogyasztóktól vagy felhasználóktól történő visszahívását és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével történő megsemmisítését, valamint ellenőrizheti ezek végrehajtását,

határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a gazdasági szereplőt azzal, hogy a gazdasági szereplő a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedéséről köteles értesíteni a piacfelügyeleti hatóságot,

a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy megtilthatja a termék forgalmazását, értékesítését,

bírságot szabhat ki.

Ügyintézési határidő: 60 nap
Jogorvoslat:
A döntés közlésétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással annak bírósági felülvizsgálata kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a BM OKF-re benyújtott, vagy ajánlott levélként postára adott, 30.000 forint illetékbélyeggel ellátott keresetlevéllel.
Vonatkozó jogszabályok:

  • a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
  • az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
  • a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
  • fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
  • a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
  • a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
  • az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
  • a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet
  • a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet