Piacfelügyelet aloldal fejlécképe

Piacfelügyelet

A BM OKF Piacfelügyeleti tevékenysége.

Építési terméket forgalomba hozni, forgalmazni, beépíteni csak érvényes
teljesítménynyilatkozattal lehet.

Tűzoltó-technikai terméket forgalomba hozni, forgalmazni vagy beépíteni akkor lehet, ha
a) az rendelkezik tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal, amennyiben azt a tűzvédelmi
megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM
rendelet előírja, vagy
b) annak megfelelőségét a termékre vonatkozó tűzvédelmi, biztonságossági követelményben
meghatározott módon, annak hiányában a gyártó, forgalmazó, importőr vagy meghatalmazott
képviselő vizsgálaton alapuló megfelelőségi nyilatkozatával igazolják, vagy
c) tűzvédelmi, biztonságossági követelmény hiányában, vagy amennyiben a tűzvédelmi
megfelelőségi tanúsítvány beszerzése nem lehetséges, a termék a tűzvédelmi hatóság
vizsgálaton alapuló hatósági engedélyével rendelkezik.
Tűz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést forgalomba hozni, forgalmazni
vagy beépíteni akkor lehet, ha az rendelkezik tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal,
amennyiben azt a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról
szóló jogszabály előírja.

Felhívjuk a forgalmazók figyelmét, hogy egy termék interneten, weblapon történő,
rendelkezésre bocsátás céljából történő reklámozása (fogyasztó számára történő felkínálás)
forgalmazásnak minősül a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § r) pontja
alapján: valamely termék vállalkozás által – értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára
ellenérték fejében vagy ingyenesen – történő rendelkezésre bocsátása, ideértve a fogyasztó
számára történő felkínálást is.

A BM OKF illetékes szerve – mint piacfelügyeleti hatóság – ellenőrizheti a forgalomba vagy
beépítésre kerülő termék tűzvédelmi, biztonságossági követelményeknek való megfelelőségét.

A piacfelügyeleti ellenőrzés kiterjedhet:

 • arra, hogy kitől (gyártó, forgalmazó, importőr) származik a termék;
 • arra, hogy a termék, mely gazdasági szereplő részére került értékesítésre;
 • a termék biztonságosságának ellenőrzésére,
 • a termék egészségre gyakorolt hatásának ellenőrzésre,
 • a termék megfelelőségének ellenőrzésére,
 • a termék dokumentációjának ellenőrzésére,
 • a jogsértéssel érintett felhasználók, fogyasztók számára,
 • a jogsértéssel érintett felhasználók, fogyasztók érdekei sérelmének mértékére,
 • a jogsértő állapot időtartamára,
 • a jogsértő magatartás kiterjedtségére és ismételt tanúsítására,
 • a jogsértéssel elért előnyök mértékére,
 • a forgalmazás módjára,
 • a jogsértéssel érintett termékről szóló tájékoztatók, leírások tartalmára,
 • a megfelelőségigazolás, teljesítménynyilatkozat, vagy a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány tartalmára,
 • a jogsértéssel érintett termék árára,
 • a jogsértéssel érintett termékből gyártott, forgalomba hozott, forgalmazott, betervezett, beépített vagy felhasznált mennyiségre,
 • a jogsértéssel érintett termék műszaki specifikációknak való megfelelőségére,
 • a termék potenciális környezetkárosító hatására.

A piacfelügyeleti hatóság jogosult:

 • tájékoztatást kérni a gyártótól, a gyártó által meghatalmazott képviselőtől, az importőrtől és a forgalmazótól,
 • a helyszínen méréssel ellenőrizni a termék megfelelőségét,
 • laboratóriumi vizsgálat, megfelelőségértékelő szervezet általi vizsgálat vagy a hatóság mérése céljából, jegyzőkönyv felvétele mellett ingyenes mintát és ellenmintát venni,
 • a súlyos veszélyt jelentő terméket lefoglalni, és azt a jogsértést elkövető gazdasági szereplő költségére megsemmisíteni,
 • belépni a termék biztonságosságának ellenőrzéséhez szükséges valamennyi helyiségbe, telephelyre, akadályoztatás esetén a rendőrséget igénybe venni,
 • az ellenőrzés lefolytatásához szükséges hang- és képfelvételt készíteni,
 • a biztonságossági vizsgálathoz szükséges időtartamra ideiglenes intézkedéssel az áru forgalmazását, reklámozását, illetve kiállításon való bemutatását megtiltani, ha az áru biztonságosságához alapos kétség fér.

A piacfelügyeleti ellenőrzés módja:

 • helyszíni szemle,
 • adat, információ, irat bekérése,
 • meghallgatás.

A piacfelügyeleti eljárás lezárása:
A lefolytatott piacfelügyeleti ellenőrzések alapján a BM OKF Tűzmegelőzési Főosztály
országos hatáskörben az ellenőrzés alá vont termék, gyártó, forgalmazó, vonatkozásában az
alábbi döntéseket hozhatja:

 • a termék használatából származó veszélyre vonatkozó figyelmeztető tájékoztatás elhelyezését írja elő,
 • széles körű tájékoztatást rendelhet el úgy, hogy a termék használatából származó veszélyről időben és megfelelő módon - szükség esetén a rádiós vagy audiovizuális lineáris médiaszolgáltatásban vagy sajtótermékben - a fogyasztók vagy a felhasználók értesüljenek,
 • a termék forgalomba hozatalát, reklámozását korlátozhatja vagy megtilthatja, és a tilalom betartásához szükséges kísérő intézkedéseket vezethet be,
 • a már forgalomba hozott termék forgalomból való kivonását rendelheti el, és előírhatja az erről való tájékoztatást,
 • elrendelheti a termék visszahívását, vagy - ha ez indokolt - a gazdasági szereplőkkel együttműködve megszervezheti a termék fogyasztóktól vagy felhasználóktól történő visszahívását és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével történő megsemmisítését, valamint ellenőrizheti ezek végrehajtását,
 • határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a gazdasági szereplőt azzal, hogy a gazdasági szereplő a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedéséről köteles értesíteni a piacfelügyeleti hatóságot,
 • a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy megtilthatja a termék forgalmazását, értékesítését,
 • bírságot szabhat ki.

Ügyintézési határidő: 60 nap

Jogorvoslat:
A döntés közlésétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással annak bírósági
felülvizsgálata kérhető a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a BM OKF-re benyújtott, vagy
ajánlott levélként postára adott, 30.000 forint illetékbélyeggel ellátott keresetlevéllel.

Vonatkozó jogszabályok:

 • a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
 • az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
 • a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
 • fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
 • az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
 • a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet
 • a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet